Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Regionální dostupnost sociálních služeb. : Zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem. [The regional availability of social services.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-047-9

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje zjištění dvou samostatných substudií, z nichž první mapovala dostupnost sociálních služeb v krajích ČR z pohledu pracovníků krajských úřadů a druhá zjišťovala na informace o poskytování sociálních služeb na území vybraných obcí z pohledu pracovníků obcí s pověřeným obecním úřadem. Obě šetření měla poněkud odlišná východiska a zaměření. Jejich cílem nebylo sledovat totožné informace z krajské, respektive následně z obecní perspektivy. Záměrem obou šetření bylo shromáždit odlišné, ale vzájemně se doplňující informace o regionální dostupnosti sociálních služeb (krajské šetření), respektive o jejich poskytování ve vybraných lokalitách a faktorech, které situaci v těchto lokalitách ovlivňují (šetření mezi pracovníky obecních úřadů).
 
Anotace v angličtině:  The study presents the findings of two separate substudies the first one of which attempted to map the availability of social services in the various regions of the Czech Republic. This substudy reflected the points of view of regional authority employees. The second substudy focused on information on the provision of social services in selected municipalities and reflected the perspective of employees of respective municipal authorities. The focus of the two substudies differed slightly. The aim was to collect two different but complementary sets of information 1) on the regional availability of social services (the regional survey) and 2) on the provision of social services in selected areas and the key factors which influence that provision in respective area (the municipal survey).
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost služeb; kraje; obce; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; péče sociální; prevence sociální; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; mid-term social services development plan; municipalities; regions; health care; services providing social care; services of social prevention
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza potřeb pokrytí území sociálními službami [Needs recognition of the regional needs´ coverage through social services]. / Petr Vojtíšek - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), 2-7 (6 s.).

[ Vojtíšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek popisuje způsob analytického procesu, kterým se zjišťují potřeby pokrytí regionu sociálními službami. V české legislativě máme zakotvenu povinnost krajů střednědobě plánovat rozsah služeb na svém území, nicméně legislativa neupravuje způsob, kterým by se mělo plánování provádět. A tak jsou Plány rozvoje služeb jednotlivých krajů rozdílné. To by nemuselo být takovým problémem, kdyby kraje na základě střednědobých plánů nevznášely nárok na financování tohoto rozsahu na státní rozpočet. Způsob plánování by měl mít své zákonitosti, které jsou v článku podrobněji rozebrány a předveden způsob, kterým k plánování přistupuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí spolu s Pardubickým krajem v rámci projektu financovaného Technologickou agenturou ČR. Inovovaná metodika analýz navazuje na již dříve využívanou metodiku Socioklubu z 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  The article describes an optional mode of analytical process used by recognizing the regional needs´ coverage through social services. Czech legislation anchors the duties of regional governments by planning extensity of social services in its territory but the ways of planning haven´t been described. So, the regional social services development plans are different. This wouldn´t be a problem if the regions according to the medium-term plans, did not claim to be eligible to finance this range to the state budget. The way of planning should have its own rules, which are discussed in this article in more detail. The specific way of analytics and planning approach made by the Research Institute of Labour and Social Affairs together with the Pardubice Region is published in this paper. Is it one of the outcome of a project funded by the Czech Technology Agency. The innovated methodology of analyses is based on the methodology of Socioklub (civic association) from the 1990s.
Klíčová slova: plán střednědobý; plánování strategické; služby sociální; péče sociální; prevence sociální; analýza potřeb; politika sociální regionální

Klíčová slova v angličtině: strategical planning; medium-term plan; social services; social care; social prevention; needs recognition; regional social policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TL01000426 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT