Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnost převodu ("přenechání") částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků [The potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights.]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-061-5

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění vybraných členských států EU, ve Švýcarsku, USA a Kanadě. Dalším výstupem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení těchto možností v českém základním důchodovém pojištění a provedení analýzy mikroekoČnomických a makroekonomických dopadů takových změn. Projekt přináší 5 variantních řešení pro možnost aplikace identifikovaných opatření v podmínkách ČR. Jsou formulována doporučení o vhodnosti či nevhodnosti uplatnění konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství či možnosti převodu důchodových práv získaných v manželství v případě rozvodu v základním důchodovém systému České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This monograph provides an overview of the potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights of a number of people and their subsequent division in the pension legislation of selected EU Member States, Switzerland, the USA and Canada. The subsequent outcomes of the project consist of the presentation of various proposals for the introduction of such options into the Czech pension insurance system as well as an analysis of the micro- and macro-economic impact of such changes. The project offers five alternative solutions to the application of these measures in the Czech context. Recommendations are formulated on the suitability or unsuitability of applying the concept of sharing pension rights acquired through marriage and the possibility of transferring pension rights acquired through marriage in case of divorce in the basic pension system of the CR.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchod pozůstalostní; převod důchodových práv; sdílení předdůchodových příjmů; rozdělení důchodových práv; důchodová práva; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; survivor pension; pension rights transferability; sharing of pensionable incomes; splitting of pension rights; pension rights; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR171/08 - Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv [Sharing pension assessment bases between spouses and partners living in non-marital forms of cohabitation]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-218-3

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění ve Švýcarsku a Německu. Dalším výstupem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení těchto možností v českém základním důchodovém pojištění a provedení rozboru mikroekoČnomických a makroekonomických dopadů takových změn. V závěru projektu jsou formulována doporučení o vhodnosti či nevhodnosti uplatnění konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství či možnosti převodu důchodových práv získaných v manželství v případě rozvodu v základním důchodovém systému České republiky, zejména s ohledem na charakter českého důchodového systému a na konstrukci výpočtové formule pro stanovení důchodové dávky.
 
Anotace v angličtině:  This monograph provides an overview of the potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights of a number of people and their subsequent division in the pension legislation of Switzerland and Germany. The subsequent outcomes of the project consist of the presentation of various proposals for the introduction of such options into the Czech pension insurance system as well as an analysis of the micro- and macro-economic impact of such changes. Recommendations will be made at the end of the project on the suitability or unsuitability of applying the concept of sharing pension rights acquired through marriage and the possibility of transferring pension rights acquired through marriage in case of divorce in the basic pension system of the Czech Republic, especially with regard to the nature of the Czech pension system and the calculation formulae employed for the determination of pension benefits.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchod pozůstalostní; převod důchodových práv; sdílení předdůchodových příjmů; rozdělení důchodových práv; práva důchodová; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; survivor pension; pension rights; pension rights transferability; sharing of pensionable incomes; splitting of pension rights; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC105/2012 Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv mezi manžely a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT