Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podpora rodin s dětmi v 90. letech a její možný vývoj. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 5 (2002), s. 8-11.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Článek si všímá změn, ke kterým došlo u dvou nejvýznamnějších sociálních dávek určených rodinám - přídavek na dítě a sociální příplatek. Analyzuje změny v rozsahu vyplácených dávek, ekonomický podíl dávek na čistém příjmu rodiny a podíl rodin čerpající tyto dávky. Tabulky: Vývoj a struktura sociálních dávek pro rodiny s dětmi v letech 1996-2000.
Klíčová slova: ČR; ČR; rodina; podpora sociální; přídavky rodinné; příspěvek sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; family; social support; family allowances; social allowance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12.

[ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ]

Anotace:  Stať se zabývá funkcí rodinných dávek v ČR v letech 1989-1999.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the functions of fanmily related benefits in the Czech Republic in years 1989-1999.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; přídavky rodinné; daně; příjmy-domácnosti; deti; domácnosti nízkopříjmové; úroveň životní; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. [Gender dimenze reformy sociálního zabezpečení v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. / Magdalena Kotýnková, Ladislav Průša. - Budapešť : International Labour Organization, 2003. - ISBN 92-2-113701-5. - s. 109-186.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Text je součásti mezinárodní komparativní studie genderových aspektů reformy rodinných dávek a penzijního systému ve třech středoevropských zemích - ČR, Polsku a Maďarsku. Kapitole o ČR vychází z popisu situace žen na trhu práce a slaďování rodiny a zaměstnání. Dále analyzuje změny rodinných dávek z hlediska rovných příležitostí mužů a žen a hlediska dopadů reformy na strukturu příjmů domácností různého složení. Poslední část je věnována penzijní reformě a jejím dopadům na rovnost příležitostí.
 
Anotace v angličtině:  The text is a part of an international comparative study on gender aspects of social benefits and pension reforms in three central European countries - Czech Republic, Poland and Hungary. An introductory part of a chapter about the Czech Republic describes womenĺs position on the labour market and harmonization of work and family. A second part is devoted to an analysis of changes in family benefits scheme from the point of view of equal opportunities for men and women and of impacts on income structures in different household types. The last part deals with pension reform and its impacts on equal opportunities.
Klíčová slova: ochrana sociální; systém penzijní; rovné příležitosti; gender; trh práce; přídavky rodinné; pomoc sociální; pojištění zdravotní; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: social protection; pension scheme; equal opportunities; gender; labour market; family benefits; state social assistance; health insurance; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT