Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvek na péči - nový nástroj financování sociálních služeb. [Care allowance - a new tool of social services financing.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 2 (2010), 4 s. (příl.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na péči je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přinesl nový zákon o sociálních službách. Cíle zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb. Neefektivnost stávajícího systému financování sociálních služeb. Navrhovaná řešení. Obr.: Struktura příjemců příspěvku na péči podle míry závislosti a podle typu poskytované péče, podíl mužů a žen (2007-2009).
Klíčová slova: služby sociální; financování; příspěvek na péči; příjemci; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; care allowance; recipients; effectiveness of financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009. [Changes in the structure of recepients of care allowances in 2007 and 2009]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 20-22 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Je vyplácen ve 4 úrovních podle míry závislosti. Při přijímání zákona o sociálních službách, jímž byl zaveden, se předpokládal určitý počet příjemců a objem finančních prostředků na jeho výplatu. Ze statistiky vyplývá, že jak počet příjemců, tak objem potřebných finančních prostředků byl od počátku vyšší a navíc stále narůstá. Výše příspěvku pro některé kategorie příjemců již prošla úpravou, další změna se čeká s účinností od počátku roku 2011. Analýza statistických dat týkajících se příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009 ukázala zajímavé výsledky, s nimiž seznamuje prezentovaný příspěvek.
Klíčová slova: pomoc sociální; příspěvek na péči; služby sociální; příjemci; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social assistance; care allowance; social services; recipients; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj výdajů na pečovatelskou službu v letech 1990 ľ 2008 a jejich efektivnost. [Development of care services expenditure in 1990 ľ 2008 and their effectiveness.]. / Ladislav Průša - In: Pečovatelská služba v České republice. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - ISBN 978-80-904668-0-7. - s. 51-76 (26 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní makroekonomické charakteristiky pečovatelské služby v letech 1990 ľ 2008. Změny systému financování pečovatelské služby po r. 1991. Příspěvek na péči a pečovatelská služby. Státní dotace na pečovatelskou službu. Vybavenost regionů pečovatelskou službou. Východiska hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb. Hodnocení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby. Možnosti zvýšení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby.
 
Anotace v angličtině:  Basic macro-economic characteristics of care services in 1990 - 2008. Changes in the financing system of care services after 1991. Care allowance and care services provision. State subsidies for care services. Care services facilities of regions. Basis for assessing the effectiveness of the social services financing. Evaluation of the effectiveness of financing and provision of care services. Possibilities of increasing the effectiveness of financing and provision of care services.
Klíčová slova: služby pečovatelská; služby sociální; postižení; staří; výdaje; výdaje sociální; příjemci; financování; příspěvek na péči; vybavenost regionů; poskytování pečovatelské služby; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: care services; nursing care; social services; disabled people; elderly; EXPENDITURE; social expenditure; recipients; financing; effectiveness of financing; care allowance; facilities of regions; provision of care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem: 432 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT