Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12.

[ Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert ]

Anotace:  Stať o možnostech využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby je shrnutím poznatků z výzkumné zprávy äPříjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô, v níž analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Tato je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Odborný článek dále pojednává o průběžných výstupech shora uvedeného projektu.
 
Anotace v angličtině:  The article refers to the outcomes of the project ôRecipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc.
Klíčová slova: ČR; chudoba; příjmy-domácnosti; rodina; domácnosti nízkopříjmové; příjmy sociální; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. [Recipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 31 s.

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva reflektuje možnost využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby. Analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Současně je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Výsledky analýzy ukazují na jednoznačnou vazbu mezi dlouhodobou nezaměstnaností či ekonomickou neaktivitou a sociální potřebností. Struktura poživatelů dávek je variabilní, zahrnující všechny věkové kategorie ekonomicky aktivních ve struktuře různých typů domácností. Příjemci dávek sociální péče jsou na dávkovém systému plně závislí. Proto je třeba ve všech oblastech sociální politiky posílit opatření zaměřená na aktivaci příjemců dávek, zejména pak znevýhodněných skupin, jako jsou samoživitelky, absolventi, starší lidé a dlouhodobě nezaměstnaní. V kombinaci s jinými zdroji informací by se analýzy tohoto typu měly stát cenným zdrojem pravidelně zpracovávaných informací o domácnostech příjemců sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  The report refers to the outcomes of the project äMonitoring of Poverty in The Czech Republicô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc. The analysis outcomes point out the unambiguous relationship between long-term unemployment (economical inactivity) and social need. The structure of social benefits recipients is variable. They are completely dependent on the social benefit scheme. Therefore it is necessary to reinforce the measures aiming at activation of benefits recipients in all areas of social policy, especially measures aiming at disadvantaged groups, such as lone parents, school - leavers, elderly persons and above all long-term unemployed. In combination with other sources of information such analyses should become a valuable basis for monitoring of social benefits recipients.
Klíčová slova: pomoc sociální; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; správa

Klíčová slova v angličtině: social assistance benefits; recipients; social administration office; database files
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva využívá různé zdroje dat a různé přístupy k analýze problematiky chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení v České republice a ke srovnání se zeměmi Evropské unie. V prvním díle, jenž využívá dat ze statistických šetření, si všímá příjmové chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení, ve srovnání se zeměmi EU, a to na datech rozsáhlého statistického šetření Sociální situace domácností (2001) v celé populaci. Rovněž věnuje pozornost účinnosti sociálních transferů na eliminaci chudoby. Dále předkládá komparaci Laekenských indikátorů sociálního vyloučení v ČR a v zemích EU, prohlubuje analýzu subjektivní chudoby na datech z Výběrových šetření pracovních sil. Ve druhém díle předkládá analýzu struktury a příjmů příjemců dá-vek sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  The research paper utilizes several data resources and implements various approaches in an analysis of poverty, material deprivation and social exclusion in comparison with EU-countries. The first part is based on an analysis of statistical surveys, mainly the extensive population-wide ôSocial situation of households surveyö from 2001. It deals with income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and compares them with the situation in EU-countries. The attention is also paid to the effectiveness of social transfers in elimination of poverty. In addition, it presents comparison of the Laeken indicators of social exclusion between the Czech Republic and EU-countries. The research is deepened by an analysis of subjective-poverty data from the Labor force studies. In its second part, the research paper provides an analysis of structure and incomes of the social-assistance recipients.
Klíčová slova: ČR; EU; vyloučení sociální; chudoba; monitorování; deprivace materiální; transfery sociálních dávek; Laekenské indikátory; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se pokouší přispět k zodpovězení otázky ôJaká jsou rizika chudoby pro české domácnosti a jak dobře jsou tato rizika eliminována systémem dávek sociální pomociö. Autor využívá 3 zdroje: databázi Šetření sociálních podmínek domácností z r. 2001. Mikrocenzus 2002 a data o příjemcích dávek získaná speciálním šetřením, provedeným v polovině r. 2002.
 
Anotace v angličtině:  This chapter attempts to contribute to answering the question öWhat are the risks of poverty for Czech households, and how well are these risks eliminated by the system of social assistance benefitsö. The author utilises three resources: the database of the Social Conditions of Households Survey from 2001, Microcensus 2002, and the data on benefits recipients gained by a special survey carried out in mid-2002.
Klíčová slova: chudoba příjmová; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; efektivnost eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Potenciál procesu komunitního plánování sociálních služeb snižovat rizika sociální exkluze. [The potential of social services community planning to lower the social exclusion risks.]. / Olga Hubíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 88-97 (CD - 10 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) jako potenciálně účinný nástroj ke zmírnění rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin a zvýšení šancí na jejich (opětovné) začlenění na lokální úrovni. Představuje ideální typy KPSS, administrativní a participativní model. V druhé části příspěvku se autorita opírá o aktuální zjištění z případové studie města, které se několik let procesu KPSS věnuje a první komunitní plán má již vytvořený.
 
Anotace v angličtině:  The contribution presents the process of community planning in social services (CPSS) which can be used as an instrument with the potential to effectively reduce the risks of social exclusion. This is to aim at vulnerable groups and the increase of their chances for (re)inclusion at the local level. Ideal types of CPSS are described, as well as the administrative and the participative model. The second part of the contribution is based on the current data from a case study of a city that has in recent years implemented CPSS process and has designed their first community plan.
Klíčová slova: plánování komunitní; plánování sociální; služby sociální; příjemci sociálních dávek; kapitál sociální; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: community planning of social services; participation of social services beneficiaries; social capital; social exclusion
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb ve světle údajů o využívání příspěvku na péči. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče : Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 4, č. 4 (2008), nestr. (2 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na konferenci Senior Living. Charakteristika údajů o využívání příspěvku na péči a jejich vypovídací schopnost. Rámcový odhad předpokládané potřeby pobytových služeb pro seniory do r. 2050.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; staří; příspěvek na péči; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; elderly; allowance for care; recipients of social assistance benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). [Changes in the system of the benefits of assistance in material need and their impacts (recipients and benefits, the application of new institutions).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 106 s. - ISBN 978-80-7416-029-5

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsahem studie jsou změny v systému dávek hmotné nouze, a také dávek systému státní sociální podpory od ledna 2007. Cílem je vyhodnotit dopady těchto změn na počet a strukturu příjemců sociálních dávek a na efektivnost při eliminaci rizika příjmové chudoby, a to na základě srovnání dostupných dat mezi lety 2005 a 2007. Studie je rozdělena do třech částí, první a druhá část je věnována především sledování a popisu změn v oblasti sociálních dávek, a to prostřednictvím analýz dat získaných z centrální databáze ministerstva práce a sociálních věcí (OKdávky). Třetí část vyhodnocuje aplikaci hlavních změn a nových institutů, které přinesl zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi od ledna 2007, prostřednictvím kvalitativní analýzy výpovědí expertů z úřadů, které v přenesené působnosti vykonávají výkon státní správy v oblasti hmotné nouze.
 
Anotace v angličtině:  The contents of the study are changes in the system of the benefits of assistance in material need, as well as the benefits of a state social support benefits from January 2007. The aim is to assess the impacts of these changes on the structure and number of recipients of social benefits and the effectiveness in eliminating the risk of income poverty, based on a comparison of the available data between 2005 and 2007. The study is divided into three parts, the first and second part is mainly devoted to monitoring and description of changes in social benefits, through analysis of data obtained from the central database of the MLSA (OKdávky). The third part evaluates the application of major changes and new institutions introduced by the Act on Living and Existence Minimum and the Law on assistance in material need, from January 2007 through a qualitative analysis of the statements made by experts from offices of the delegated powers carry out the execution of state administration.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; dávky státní sociální podpory; dávky hmotné nouze; příjemci sociálních dávek; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; state social support benefits; benefits of assistance in material need; recipients of social benefits; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). [Analysis of recepients of selected social care benefits for disabled persons (the mobility area).]. / Zdeňka Galetová, Tomáš Soukup, Ladislav Průša, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Dagmar Popová, Růžena Příhodová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 117 s. - ISBN 978-80-7416-046-2

[ Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie se zaměřila na poznání struktury příjemců dávek na mobilitu v ČR a mezinárodní komparaci podpor v oblasti mobility ve vybraných zemích EU. Získané relevantní informace vedly k sestavení návrhů na zlepšení adresnosti a využitelnosti dávek v oblasti mobility. 1. část je věnována socio-demografické struktuře příjemců dávek. 2. část je zaměřena na celkovou ekonomickou situaci příjemců dávek a také na rozbor frekvence i způsobu dopravy. 3. kapitola se věnuje komparaci podpor v oblasti mobility zdravotně postižených osob ve vybraných zemích EU. Komparace je rozdělena do společných témat. 4. kapitola posuzuje dostupnost dopravy pro zdravotně postižené osoby v ČR. Studie je zakončena shrnutím a doporučením ke změně stávající situace, které má vést k větší adresnosti a využitelnosti dávek v oblasti mobility.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on improving the understanding of allowances provided for personal mobility in the CR and provides an international comparison of support in this area in selected EU countries. The gathered information allowed the author to present a number of proposals on improvement in targeting and efficiency of the benefits. The first chapter is devoted to an analysis of the socio-demographic structure of allowance recipients. The second part concentrates on the economic situation of allowance recipients as well as an analysis of the frequency and mode of transport. The third chapter is devoted to a comparison of support for the mobility of disabled persons in the Czech Republic and selected EU countries. The comparison is divided into specific common topics. The study ends with a general summary and a number of recommendations for change which would lead to the improved targeting and efficacy of mobility allowances.
Klíčová slova: postižení; pomoc sociální; dávky; služby; bariéry; mobilita; příjemci sociálních dávek; příspěvek na provoz motorového vozidla; příspěvek na nákup motorového vozidla; speciální dopravní služby

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; recipients of social benefits; personal car usage allowance; personal car purchase allowance; special transport services for disabled people; mobility of disabled persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 6252/09 Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility)
Poznámka:  Tato monografie byla zpracována s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s řešením veřejné zakázky (výzva zadavatele č.j. 2008/17419-21 ze dne 16.3.2009) s názvem "Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním pojištěním (oblast mobility)."
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT