Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 3: Terénní šetření. Soubor studií. [Revision of the matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of sub-sistence minimum standards. Vol. 3: Field surveys. Set of Studies.]. / Jana Vavrečková, Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata, Lucie Jahodová - Praha: VÚPSV, 2002; Praha: STEM, 2002. - přeruš. str.

[ Vavrečková, Jana - Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk - Jahodová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Svazek 3 obsahuje 3 empirická šetření a 1 případovou studii. Studie I "Postoje českých do-mácností k chudobě, životní úrovni a minimálním příjmům" se zaměřuje na subjektivní vní-mání chudoby, postoje ke struktuře příjmů a výdajů, představě minimální mzdy a minimální-ho příjmu domácnosti. Studie II "Životní podmínky bezdomovců" tvoří jednu část komplexního přístupu k řešení problematiky stanovení existenčního minima. Studie je sondou do životní reality bezdomovců, lidí, kteří disponují opravdu minimálními prostředky pro zabezpečení životních potřeb. Studie III "Výsledky šetření názo-rů pracovníků sociálních referátů na poskytování dávek sociální potřebnosti a na konstrukci a uplatňování život-ního minima" se zaměřila na postoje odborníků, kteří jsou nejblíže každodenní praxi. Výstupy šetření informují o struktuře příjemců dávek sociální pomoci, příčinách dlouhodobého pobírání těchto dávek a jejich zneužívání, názorech na výši a strukturu životního minima. Studie IV "Praktické zkušenosti s diferencovanou úrovní
dávek sociální pomoci ve Slovenské republice" se zaměřuje na právní rámec sociální pomoci na Slovensku a vliv vý-voje počtu osob nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi na objem dávek vyplácených dávek sociální pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Volume 3 contains three empirical surveys and 1 case study. Study I "Attitudes of Czech Families to-wards Poverty, Living Standard and Minimum Incomes" focuses on subjective poverty per-ception, views of the structure of income and expenditures, minimum wage and minimum household income. Study II "Living conditions of the homeless people" is a part of a complex approach to the problem of setting of the subsistence minimum standards. This study is a pre-view to the reality of homeless people, who dispose of minimum means for living. Study III "Field survey of social workers opinions of the social assistance benefits and of the construc-tion and function of living minimum standards" is focused on views of the specialists. The outputs of the report inform about the structure of the social assistance beneficiaries, causes of long-time dependence on the social benefits, views of the level and structure of the living minimum standards. Study IV "Practical experiences with differentiated level of the social assistan
ce benefits in the Slovak Republic" deals with legal system of the social assistance in the Slovak Republic and with the relation between unemployment, material poverty and the social benefits volume.
Klíčová slova: chudoba; domácnosti; úroveň životní; příjmy minimální; příjmy-domácnosti; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; households; household income; standard of living; minimum income; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. / Ludvík Michalička, Jana Vavrečková, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1999. - 53 s.

[ Michalička, Ludvík - Vavrečková, Jana - Severová, Simona ]

Klíčová slova: domácnosti; domácnosti nízkopříjmové; příjmy minimální; ochrana sociální
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT