Publikační činnost: 2011
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Reforming Czech Social Services: Influence of the Implementation of national Quality Standards Active User Imperative on the primary Process [Reforma sociálních služeb v ČR: Vliv implementace principu "aktivní uživatel" na vztah sociální pracovník - uživatel služby]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociológia : Slovak Siciological Review. - ISSN 0049-1225 - Roč. 43, č. 3 (2011), s. 219-241 (23 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V ČR byl přijat nový zákon reformující sociální služby, který prostřednictvím Národních standardů kvality (NSK) radikálně mění postavení uživatelů sociálních služeb. V tomto příspěvku diskutujeme dopady principu aktivního uživatele v rámci NSK na primární proces. Čerpali jsme relevantní údaje, získané ze tří po sobě následujících případových studií chráněných zařízení, a zaměřili se na ty aspekty intervencí, které měly být reformou dotčeny nejzásadněji. Zjistili jsme, že přijetí a zejména reálná aplikace principu aktivního uživatele úředníky ulice se setkávají s několika závažnými problémy. Naše zjištění naznačují, že úředníci ulice by měli být zapojeni mnohem aktivněji a přímočařeji v diskusích a plánování procesu implementace NSK ve svých zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  In the CR, a new act reforming social services has been adopted, that by means of the National Quality Standards (NQS) is radically changing the position of social service users. In this paper, we discuss impact of the NQS active user imperative on primary process. We have extracted relevant data from three consecutive case studies of shelter facilities and focused on those aspects of the intervention that should have been affected by the reform the most profoundly. We found out that adoption and especially real application of the active user principle by the street-level bureaucrats encounter several serious problems. Our findings suggest that street-level bureaucrats should have been involved much more actively and straightforwardly in the discussions over and the planning of the NQS implementation process in their facilities.
Klíčová slova: služby sociální; reforma sociálních služeb; standardy kvality; implementace principu aktivní uživatel; úředníci ulice; případové studie

Klíčová slova v angličtině: social services; social services reform; mplementation of active user principle; street-level bureaucrats; case study; National Quality Standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Impact factor: 0.047
UT WoS: 000292070500001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 55 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Součástí řešení projektu byla realizace 3 případových studií. Každá z případových studií byla realizována v jiném kraji. V rámci každé z případových studií byli dotazováni klíčoví aktéři na úrovni kraje, obce III. typu a obce II. typu. Celkem tak bylo uskutečněno 33 hloubkových a tematických rozhovorů. Cílem jejich analýzy je porozumět implementaci legislativy ukládající činnosti sociální práce v přenesené působnosti obcím III. a II. typu a krajským úřadům, současně identifikovat faktory, které napomáhají a které naopak brání dosahování hlavního účelu této činnosti.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; pracovníci sociální; dostupnost; správa veřejná; pravomoc přenesená; kraje; obce; případové studie

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; delegated power; municipalities; regions; case studies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT