Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial literacy as a retirement planning component.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 9 s..

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Tento příspěvek mapuje plány lidí v předdůchodovém věku, které se týkají jejich životního stylu ve stáří a správy majetku před odchodem do důchodu s využitím dat z provedeného průzkumu. Podrobně se zabývá otázkou, do jaké míry lidé v ČR plánují odchod do důchodu a jsou na něj připraveni. Překvapivě vysoký počet budoucích důchodců nevěnuje této záležitosti žádnou pozornost. Kromě setrvačnosti finančního plánování významné skupiny lidí, která je popsána v několika zahraničních studiích, je příčinou nízká úroveň finanční gramotnosti a souvisejících znalostí. Výsledky a naše závěry mohou sloužit jako základ pro vytvoření nových politik a programů pro zlepšení úrovně finanční gramotnosti a znalostí jako předpokladu plánování důchodu.
 
Anotace v angličtině:  This paper maps plans of people near to retirement age regarding their lifestyle in old age and asset management before retirement using data from survey conducted. It goes into detail concerning question how far people in the Czech Republic are planning retirement and how far people are ready for it. Surprisingly high number of future pensioners do not pay any attention to this. In addition to financial planning inertia of a significant group of people, which is described in several foreign studies, the cause for this is low level of financial literacy and related knowledge. Results and our implications can serve as a basis for creation of new politics and programs to enhance level of financial literacy and knowledge as a precondition of retirement planning.
Klíčová slova: odchod do důchodu; gramotnost finanční; příprava na důchod; finanční plánování

Klíčová slova v angličtině: retirement; financial literacy; retirement planning; financial planning
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1522/5
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. [Financial preparation for life in retirement: awareness, attitudes and values.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup, Lucie Vidovićová, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 89 s. - ISBN 978-80-7416-074-5

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš - Vidovićová, Lucie - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje plány a chování populace v předdůchodovém věku s ohledem na spoření a investice k zajištění na stáří v souvislosti s hodnotovými postoji osob v předdůchodovém věku a mírou jejich finanční gramotnosti a subjektivní i objektivní mírou informovanosti v otázkách spojených s nárokem na důchodovou dávku. Studie přináší typologii jedinců podle postoje k přípravě na důchod: populaci v předdůchodoČvém věku lze rozdělit vedle "průměrných investorů" na "sebevědomé investory", jedince, které lze charakterizovat postojem "život pro dnešek", a ty, kteří "spoléhají na stát". Významnou proměnnou, která s přípravou na důchod jednoznačně souvisí, je numerická gramotnost populace. Státní instituce mohou ovlivnit přípravu starších osob na důchod přijetím opatření směřujících ke zvýšení finanční gramotnosti populace, která studie přináší.
 
Anotace v angličtině:  The paper maps the plans and behaviour patterns of people approaching retirement with respect to financial literacy, savings and investments as well as the measurement thereof, both on a self-assessment basis and as a result of having an objective knowledge of pension entitlements. The paper provides a typology developed according to attitudes towards retirement planning; in addition to the "ordinary investorö it is possible to identify the "self-confident investorö, those who can be characterised by "live-for-todayö attitude and those who "place a high degree of reliance on the stateö. Retirement planning is significantly affected by an individual level of quantitative literacy. Government authorities should be able to increase the number of people who seriously consider their retirement by means of the introduction of a number of programmes, outlined in this study, which focus on enhancing the level both of financial literacy in general and a more specific knowledge of pension entitlements.
Klíčová slova: gramotnost finanční; příprava na důchod; informovanost o důchodech

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; retirement planning; retirement readiness; knowledge regarding pension entitlements
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT