Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Od znevýhodnění k privilegiím ľ imigrace z nových členských zemí EU. [From disadvantage to privileges ľ immigration from the new EU member states.]. / Jiří Vyhlídal - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 85-114 (30 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Tato kapitola je věnována sociální integraci imigrantů pocházejících ze států označovaných souhrnně jako nové členské země EU. Jde o 10 zemí, které k EU přistoupily k 1. květnu 2004 a dvě další země, které se staly člensky´mi zeměmi k 1. lednu 2007. Je zde analyzován proces sociální integrace ve čtyřech zvolených dimenzích (strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační), a to za použití pojmů jako ekonomický, kulturní, sociální nebo lingvistický kapitál. Ukazuje se, že jak sám proces integrace, tak i jeho výsledek jsou do značné míry determinovány strukturou a celkovým množstvím různých druhů kapitálu, jaké jsou jednotliví aktéři schopni akumulovat.
 
Anotace v angličtině:  Presented chapter is devoted to the social integration of immigrants from countries known collectively as the new EU member states. This means the 10 countries that joined the EU on 1 May 2004 and two other countries that became Member States on 1 January 2007. Analysis is focused on the process of social integration in the four selected dimensions (structural, cultural, interactive and identification), and uses terms like economic, cultural, social or linguistic capital to describe the process. It appears that both the very process of the integration as well as its outcome is largely determined by the structure and overall volume of the different forms of capital the actors of integration possess.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; dimenze integrace; trh práce; proces integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; dimensions of integration; labour market; process of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice. [Methodology of monitoring and evaluation of the integration process of third country nationals in the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-070-7

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí na českém území a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Řešení vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců v zahraničí i z dosavadních poznatků v České republice. Vybrané ukazatele jsou uspořádány do dvou vnitřně členěných částí. První část obsahuje přehled základních ukazatelů, jejich verbální obsahovou charakteristiku a význam pro sledování procesů a výsledků integrace. Druhá část zahrnuje tzv. analytické ukazatele určené k podrobnějšímu studiu sledované problematiky. Součástí studie jsou i výsledky empirického šetření s představiteli nevládních a neziskových organizací, které se integrací cizinců z třetích zemí v ČR prakticky zabývají.
 
Anotace v angličtině:  The study aims to prepare the first draft of the evaluation methodology of monitoring tools of the integration process of third country nationals in the CR and provide a number of key knowledge and information to public sector bodies for evaluation and treatment integration policies in the CR. The solution is based on an analysis of approaches to establishment of monitoring systems of foreignersĺ integration abroad and on existing knowledge in the CR. Selected indicators are arranged into two internally structured parts. The first part provides an overview of the basic indicators, their verbal content characteristics and importance for monitoring of integration processes and outcomes. The second part includes the so-called analytical indicators for a more detailed study of the observed issue. The study also includes results of an empirical survey of representatives of governmental and non-profit organizations that deal with the integration of third country nationals in the CR in practice.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; proces integrace; monitorování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third-country nationals; integration of foreigners; integration process; monitoring system; basic indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions [Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2011. - 62 s. - ISBN 978-80-7416-081-3

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Návrh vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců, které jsou uvedeny v zahraniční odborné literatuře a z požadavků evropských institucí, týkajících se sledování výsledků integračních politik v členských zemích. Navržená soustava kvantitativních ukazatelů centrálně monitorujících procesy a výsledky integrace čerpá především z administrativních databází státní správy ČR. Jedná se o výběr klíčových, často nepublikovaných ukazatelů, které jsou uspořádány do logického systému a vytvářející metodickou pomůcku hodnocení integračních procesů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the publication is to draw up the first proposal for a methodology for assessing the tools used to monitor the integration process of third-country nationals in the CR and thus to provide the government bodies responsible for assessing and adjusting integration policies with a set of key findings and information. The proposal is based on an analysis of the approaches to defining the systems for monitoring the integration of foreigners that are referred to in foreign specialist literature and on the requirements of European institutions regarding the monitoring of the results of member statesĺ integration policies. The proposed system of quantitaČtive indicators centrally monitoring integration processes and outcomes is founded on information drawn from administrative databases of the Czech state administration. These databases contain key, often unpublished indicators that are arranged in a logical system creating a methodological aid for monitoring and assessing integration processes.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; proces integrace; systém monitorování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third-country nationals; integration of foreigners; integration process; monitoring system; key indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb [Continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals with respect to assistance services]. / Danica Schebelle, Milada Horáková, Pavel Bareš, Jan Kubát - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7416-146-9

[ Schebelle, Danica - Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Kubát, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo navázání na metodiku kontinuálního monitorování bariér integrace cizinců z třetích zemí, navrženou a ověřenou v rámci projektu EIF-26 "Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí" a modifikace metodiky se zřetelem na sledování problematiky asistenčních služeb. V rámci problematiky asistenčních služeb byl kladen důraz především na vztah mezi nabídkou asistenčních služeb a poptávkou příslušníků vybraných skupin cizinců - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů po těchto službách. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, jehož výsledky byly prohloubeny o rozbor postojů a názorů cizinců vyplývajících z hloubkových rozhovorů a rozbor dostupných údajů týkajících se nabídky asistenčních služeb, jejíž soulad s potřebami vyjádřenými cizinci z třetích zemí může zásadně přispívat k procesu jejich integrace do společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph, processed under the project funded by the European Integration Fund, was to build on the methodology of the continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals, which was designed and verified in the framework of the project EIF-26 "Barriers to integration process reflections of Third Country Nationals", as well as modification of this methodology with respect to monitoring of assistance services. Within the context of assistance services, the emphasis was mainly on the relationship between their supply and demand by selected groups of foreigners-Ukrainians, Vietnamese and Russians for these services. Within this methodology, the empirical questionnaire survey has been performed and evaluated. The results were extended by an analysis of foreignersĹ attitudes and opinions resulting from in-depth interviews and an analysis of available data concerning the range of assistance services, whose compliance with the needs expressed by Third Country Nati
onals can significantly contribute to the process of their integration into society.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; proces integrace; služby asistenční; bariéry integrace; služby pro cizince; výzkum cizinců; zaměstnávání cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; integration process of foreigners; assistance services; barriers to integration; services for foreigners; research of foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2011ľ07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti [Inclusion of the Russian community into mainstream society]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-230-5

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplyČnulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České re
publice.
 
Anotace v angličtině:  The monograph deals with the Russian community in the Czech Republic. It represents one of the outcomes of research projects focused on monitoring the integration process of non EU foreigners in the CR (projects supported by the Ministry of Interior). The Russian community has a number of specifics. The aim of the study is to identify these differences, examine the evolution of integration indicators in the past five years and to find out opinions, attitudes and life experience of Russians in the CR. From the methodological point of view the study is based on two approaches. The first one presents an analysis of quantitative data - integration indicators with a focus on Russian community (situation in the 2014 and development since 2009), the second one is based on qualitative semi-structured interviews with Russian immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: proces integrace; ruská komunita v ČR; kvantitativní integrační ukazatelé; názory a postoje ruských imigrantů

Klíčová slova v angličtině: Russian community in the Czech Republic; integration process; quantitative indicators of the integration; opinions and attitudes of Russian immigrants
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT