Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomická aktivita. [Economic Activity]. / Věra Kuchařová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 114-129 (16 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Výzkum "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender" zjišťoval míru a formy ekonomické aktivity osob ve věku 18-79 let, a to včetně případných partnerů respondentů. Deskriptivní analýza dat tohoto šetření se v této kapitole zaměřuje na socioprofesní postavení jedinců, na oblasti práce, zaměstnání či profese, a to v intencích koncepce výzkumu zejména z hlediska věku a pohlaví. Dalším tématem zde je struktura rodin podle aktivity či neaktivity partnerů v různých fázích rodinného cyklu a míra vzdělanostně profesní homogamie párů.
 
Anotace v angličtině:  A research "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" investigated extent and forms of economic activity of people aged 18-79, incl. respondentsĺ partners if there were any. A descriptive analysis of this surveyĺs data deals in this chapter with individualsĺ social and professional status, with the spheres of work, employment or profession. It does so namely from the point of view of age and gender in accordance with the research concept. Another topic is a family structure by economic activity or non-activity of partners in different family cycle phases as well as a degree of educational and professional homogamy of partners.
Klíčová slova: aktivita ekonomická; profese; postavení socioprofesní; podmínky pracovn; vzdělanostně profesní homogamie párů

Klíčová slova v angličtině: economic activities; profession; working conditions; social and professional status; educational and professional homogamy of partners
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost [The impact of eventual downturn of gaming industry on employment]. / Aleš Kroupa, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-229-9

[ Kroupa, Aleš - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses /gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authorsĺ own estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of Vyškov (Moravia).
Klíčová slova: průmysl herní; herna; kasino; herní přístroj; zaměstnanost; nezaměstnanost; input-output analýza; kvalifikace; vzdělání; profese; ministerstvo financí

Klíčová slova v angličtině: gaming industry; gambling house; gaming room; casino; gaming machine; employment; unemployment; input-output analysis; qualification; education; profession; Ministry of Finance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT