Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb. [The application of the model for skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2003. - 41 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve zprávě je popsána aplikace modelu pro předvídání na trhu práce. Model odhaduje ve střednědobém horizontu vzdělanostní potřeby. Jde o první aplikaci této metodologie u nás a výsledky mají sloužit jako doplňující informace pro rozhodovací sféru, zaměstnanecké služby, zaměstnavatele i pro jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The report describes the application of the model for the labour market forecasting. The model estimates intermediate skill needs. It is the first application of this methodology here and the results are intended to give supplementary information for a decision sphere, employment services, and employers together with individuals.
Klíčová slova: potřeby trhu práce; prognózování potřeby prac. sil

Klíčová slova v angličtině: skill needs forecasting; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) [The report about state and development of the model for the forecasting of education and training needs ROA - CERGE in 2004.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 28 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav modelu ROA - CERGE pro předvídání vzdělanostních potřeb k listopadu 2004. Podrobně jsou vysvětleny nové postupy zavedené do modelu a jednotlivé složky poptávky po práci a jejich predikce jsou exaktně definovány.
 
Anotace v angličtině:  This is a technical report realizing the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of November 2004. The new facilities of the model are explained and all parts of the demand on the labour market are exactly defined.
Klíčová slova: ČR; trh práce; prognózování potřeby prac. sil; potřeby vzdělanostní; potřeby trhu práce; absolventi

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR MARKET; FORECASTING; LABOUR DEMAND; EDUCATIONAL ATTAINMENT; SCHOOL-LEAVERS
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Skill needs forecasting in the Czech Republic. [Potřeby předvídání kvalifikačních potřeb v České republice.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - In: Feasibility Workshop on European Skill Needs Forecasting. - Pafos, Kypr : CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training, 2006. - s. 39 - 44 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Akce: Pafos, Kypr, 2005, EUR
Anotace:  Byl předložen současný stav rozvoje modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The current state of the model for forecasting skill needs in the Czech Republic was presented.
Klíčová slova: prognózování potřeby prac. sil

Klíčová slova v angličtině: skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Anticipating Europe´s Skill Needs - Individual Country Contributions - Czech Republic. [Převídání evropských kvalifikačních potřeb - příspěvky jednotlivých zemí - Česká republika.]. / Ludvík Michalička, Věra Havlíčková - In: Anticipating Europeĺs Skill Needs. - Warwick : University of Warwic, 2006. - nestr. (7 s.).

[ Michalička, Ludvík - Havlíčková, Věra ]

Akce: Warwick, UK, 2.-3.11. 2006, EUR
Anotace:  Předpovídání kvalifikačních potřeb má v ČR malou tradici. VÚPSV aplikoval ROA-Cerge model; vypracovává své vlastní pětileté prognózy a připravuje pro ně také další vstupní data. Odvětvová data a trendy. Data o zaměstnanosti podle povolání a trendy. Zaměstnanost podle odborné kvalifikace a trendy.
 
Anotace v angličtině:  Skill needs forecasting has little tradition in the Czech Republic. The RILSA applies the ROA-Cerge model; it elaborates its own five-year forecasts and prepares also other input data for the prognoses. Sectoral data and trends. Occupational data and trends. Qualificational data and trends.
Klíčová slova: prognózování potřeby prac. sil; zaměstnanost; trendy oborové; trendy odvětvové; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: anticipating skill needs; employment; sectoral trends; occupational trends; qualification trends
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT