Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. [The forecasting of education needs for the period 2006 - 2010.]. / Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy, Ludvík Michalička - Praha: VÚPSV, 2006. - 44 s. - ISBN 80-87007-40-9

[ Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr - Michalička, Ludvík ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav vývoje Modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v roce 2005. Poskytuje také prognózu vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. Podrobně jsou popsány jednotlivé složky modelu a jejich modifikace proti stavu z minulých let. Jsou demonstrovány požadavky na statistickou analýzu dat a pravděpodobnostní interpretaci výsledků.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the development status of the Model for skill needs estimation. The model provides a prognosis of skill needs for the interval between 2006 and 2010. The individual model components are described in details and recent changes in their definitions noted. The requirement for statistical analysis and probabilistic interpretation of the results is demonstrated.
Klíčová slova: prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza. [The forecasting of education needs for the period 2008 ľ 2012 ľ the state of the model and the current prognosis.]. / Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 272 s. - ISBN 978-80-7416-031-8

[ Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje stav a výsledky modelování a předvídání vzdělanostních potřeb v prosinci 2008. Jsou popsány a předvedeny výsledky hlavních komponent modelu pro uvažované skupiny vzdělání a zaměstnání. Model poskytuje předpověď vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012. Výsledky by měly sloužit jako pomoc při rozhodování pracovníkům decizní sféry, zaměstnaneckých služeb, zaměstnavatelům a jednotlivcům.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of December 2008. The main components of the model for relevant groups of education and jobs are explained and demonstrated. The model provides a prognosis of skill needs for the period 2008 - 2012. The results are intended to give the supplementary information to workers of decision sphere, employment services, employers and the individuals.
Klíčová slova: prognózování vzdělanostních potřeb; zaměstnanost; vzdělanost; potřeby vzdělanostní; metoda Monte Carlo; potřeby pracovních sil; trh práce

Klíčová slova v angličtině: forecasting of education needs; employment; education; education needs; Monte Carlo method; LABOUR DEMAND; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Studie popisuje, jak se odhaduje poptávka po pracovnících s určitou úrovní vzdělání v blízké budoucnosti. Základní principy modelování vzdělanostních potřeb. Porovnání poptávky s adekvátní nabídkou práce. Výsledkem je odhad šancí absolventů na získání zaměstnání, které odpovídá jejich vzdělání, a šanci na získání vhodně vzdělaných zaměstnanců. Tyto výsledky mohou být v řadě případů velmi užitečné. Vzdělání obyvatelstva je faktorem, který má pozitivní vliv na bohatství společnosti. Vhodné volby studijního oboru mohou snížit strukturální nezaměstnanost. Význam porovnání budoucí nabídky a poptávky pro kvalifikované ovlivňování struktury školství s ohledem na uplatnění absolventů a potřeby hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes how the demand for workers with a certain standard of education in the near future is estimated. Basic principles of modeling educational requirements. This demand is compared with the corresponding labour supply. The outcome is an estimate of school-leavers chance of finding a job that matches their education and the chance of recruiting a suitably educated employee. These results can be very useful in a number of cases. Education of population is a factor that has a positive impact on the wealth of society. A suitable choice of study field can reduce structural unemployment. Importance of comparison of future supply and demand for qualified influencing of the structure of education with regard to the school-leavers employment and the needs of the economy.
Klíčová slova: trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; nabídka a poptávka; absolventi; prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT