Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Projekce potřeby služeb sociální péče do r. 2025. [Projection of the need forf social care services up to 2025.]. / Ladislav Průša - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 87-92 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Závěrečná kapitola se zaměřuje na projekci potřeb služeb sociální péče do r. 2025. Při zpracování posledních dvou kapitol se věnovala pozornost nejen sociálním službám poskytovaným nestátními neziskovými organizacemi, ale všemi subjekty, tedy i příspěvkovými organizacemi obcí, měst a krajů, neboť lze očekávat, že v následujícím období dojde, tak jako v oblasti vysokého školství a vědy a výzkumu, k transformaci příspěvkových organizací na jiný typ subjektu - zpravidla obecně prospěšné společnosti - jejichž prostřednictvím budou v následujícím období tyto veřejné služby poskytovány. Z tohoto titulu byla pozornost věnována celému tomuto sektoru, neboť pouhou změnou typu organizace se výrazným způsobem rozšíří celá oblast sociální ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with a projection of the need for social care services up to 2025. Consideration must be given not just to social services provided by non-governmental, non-profit organisations but by all entities, including organisations part-funded out of the state budget, municipalities, towns and regions, as it is reasonable to expect that the part-funded organisations will in the following period be transformed into another type of entity (usually publicly beneficial companies), through which these public services will be provided in the following period. For that reason attention was paid to the entire sector, as a mere change of type of organisation significantly widens the entire area of the social economy.
Klíčová slova: služby sociální; potřeby sociálních služeb; projekce

Klíčová slova v angličtině: social services; projection of needs of social care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvků na péči v ČR do roku 2030 [A new projection of the number of recipients of the care allowance to the year 2030 in the Czech Republic]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 60, č. 1 (2018), s. 49-60 (12 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedávno byla vypočítána první projekce počtu příjemců příspěvku na péči, ale nyní není aktuální. Byly změněny podmínky pro posouzení úrovně závislosti a hodnoty příspěvku na péči; proto je nutné původní údaje aktualizovat. Konsolidace dat v informačních systémech MPSV nám umožňuje čerpat údaje o struktuře příjemců příspěvku na péči podle pohlaví, věku a míry závislostí v letech 2010-2016. Pro novou projekci počtu příjemců příspěvku na péči byly vybrány dva modely - statický a dynamický. Na základě těchto modelů lze očekávat, že do roku 2030 se počet příjemců příspěvku na péči zvýší ze současných 350 tis. na 469 až 489 tis. a nejvýraznější nárůst lze očekávat na třetí a čtvrté úrovni závislosti. Společnost není připravena na tento nárůst počtu příjemců, proto je nutné fundamentálně změnit systém financování sociálních služeb a silně podporovat rozvoj domácí péče.
 
Anotace v angličtině:  The first projection of the number of recipients of the care allowance was recently calculated, but it is not now up to date. The conditions for assessing the level of dependence and the value of the care allowance have changed; therefore, the original data need to be updated. The consolidation of data in the information systems of the Ministry of Labour and Social Affairs allows us to draw on data on the structure of the recipients of the care allowance according to gender, age and dependence rates in 2010ľ2016. Two models were chosen for a new projection of the number of recipients of the care allowance ľ a static model and a dynamic one. Based on these models, it can be expected that by 2030 the number of recipients of the care allowance will increase from the current 350,000 to 469ľ489,000, and the most significant increases can be expected on the third and fourth levels of dependence. Society is not prepared for this increase in the number of recipients, so it is necessary to fundamentally change the sys
tem for financing social services and to strongly support the development of home care.
Klíčová slova: příspěvek na péči; výdaje sociální; stárnutí; projekce; financování; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: expenditures on social services; population ageing; care allowance; projections of the number of recipients of the care allowance; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT