Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Projekce potřeby sociálně zdravotních služeb pro osoby starší 65 let do r. 2020. [Projections of need of social and health services for persons over 65 years by 2020]. / Ladislav Průša - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - s. .

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Stárnutí populace se dotýká nejen oblasti důchodového zabezpečení, ale i oblasti zabezpečení sociálních a zdravotních služeb. Cílem příspěvku je pokusit se kvantifikovat potřebu této péče na základě odhadu vývoje podílu příjemců příspěvku na péči na celkovém počtu osob v závislosti na pohlaví, věku a míře závislosti v letech 2010 ľ 2020.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; stárnutí populace; příspěvek na péči; projekce obyvatelstva

Klíčová slova v angličtině: social and health services; population ageing; care allowance; population projections
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558 (příspěvek není ve sborníku obsažen - pouze anotace)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030 [The Impact of Population Ageing on the Need for Social Care Services to 2030]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 3 (2015), s. 231-244 (14 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nová projekce obyvatelstva České republiky publikovaná ČSÚ je příležitostí pro odhad dopadů, které může mít stárnutí populace na všechny sociální systémy. Je to důležité zejména pro oblast sociálních služeb, protože očekávané změny ve struktuře populace budou významně ovlivňovat potřeby péče v nejstarší věkové skupině populace. V krátkém horizontu se očekává významné zvýšení podílu lidí starších 65 let na celkové populaci. V první části je věnována pozornost charakteristice hlavních výsledků projekce obyvatelstva ČR do roku 2100. Druhá část je zaměřena na působení příspěvku na péči na vývoj sociálních služeb. V poslední části je zpracována projekce potřeby služeb sociální péče, jejímž východiskem je vývoj struktury příjemců příspěvku na péči podle jednotlivých stupňů závislosti.
 
Anotace v angličtině:  The new population projection published by the Czech Statistical Office provides an opportunity to estimate the impact of population ageing on all social systems. This is particularly important for the area of social services because expected changes in the population structure will significantly affect care needs in the oldest age group of the population. In the short term a significant increase is expected in the share of people over the age of 65 in the total population.The first part is devoted to the characteristics of the main results of the population projection of the Czech Republic to 2100. The second part focuses on the effect of the care allowance to the development of social services. The last part deals with projections on the need for social care services on the base of development of the structure of care allowance recipients by various degrees of dependence.
Klíčová slova: projekce obyvatelstva; služby sociální; příspěvek na péči; projekce potřeby služeb sociální péče

Klíčová slova v angličtině: population projection; social services; care allowance; projections on the need for social care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-32015
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT