Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. [Financial help for students in selected countries ľ Germany.]. / Mirjam Suchomelová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 21-22 (2 s.). lit.

[ Suchomelová, Mirjam ]

Anotace:  Zdroje prostředků k financování životních a studijních nákladů studentů v Německu.
 
Anotace v angličtině:  Sources of funds for living and study costs of students in Germany.
Klíčová slova: SRN; školství; financování; studenti; stipendia; půjčky; systém; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: Germany; educational system; financing; students; scholarships; loans; system; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. [Primer of financial literacy.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: COFET, a.s., 2009. - 448 s. - ISBN 978-80-254-4207-4

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Anotace:  Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Nedílnou součástí finanční gramotnosti je i porozumění základní makroekonomickým ukazatelům a daňová oblast. K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická, informační a právní. Slabikář je plně v souladu s dokumenty EU a vychází ze systému budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; gramotnost finanční; chování ekonomické; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní; příjmy; informace; půjčky; poradenství finanční; pojištění; bankovnictví; inflace; daně; gramotnost právní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; family budget; social exclusion; economic behaviour; subsistence minimum; living minimum; income; information; loans; money; financial counselling; insurance; banking; inflation; taxes; legal literacy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  učebnice
Další autoři: Noveský, Ivan ľ Tuvora, Jiří ľ Kotýnková, Magdalena ľ Kopecký, Leoš ľ Abrahámek, Jan ľ Kasal, Josef ľ Pelcák, Stanislav ľ Bělík, Václav ľ Kudelová, Miluše ľ Masníkosová, Pavla ľ Fiala, Petr ľ Tejkal, Jan ľ Vávrová, Hana
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Role of P2P Loans in the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic [Role P2P půjček při financování malých a středních podniků v České republice]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: mezinárodní konference : Petrovice u Karviné, 2016-09-14-16,
Klíčová slova: podniky malé a střední; financování; půjčky

Klíčová slova v angličtině: SME; financing; P2P loans
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech [SME financing using P2P loans in the Czech Republic and other selected countries]. / Lenka Říhová - In: Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů / Mojmír Helísek. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. - ISBN 978-80-7408-156-9. - 13 s..

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 16.5.2017, Praha, národní Externí odkaz
Anotace:  Konkurenceschopné mikropodniky a malé a střední podniky (SME) jsou nedílnou součástí dobře fungujícího tržního hospodářství. Tyto podnikatelské subjekty mají s ohledem na svou samostatnost a flexibilitu schopnost uspokojit individuální požadavky, které jsou často finančně nezajímavé a nedosažitelné pro větší podniky. Klíčovou otázkou pro SME ovšem zůstává jejich financování. Rozvoj technologií přinesl novou formu financování a to P2P úvěry. Cílem této práce je identifikace specifik vývoje trhu P2P úvěrů pro SME ve vybraných zemích světa. Mezi posuzovanými zeměmi je Velká Británie jako země, kde P2P platformy vznikly, USA, Čína a Česká republika, kde se začaly využívat P2P platformy až od roku 2011.
 
Anotace v angličtině:  Competitive micro-enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs) are an integral part of a well-functioning market economy. These business entities, given their autonomy and flexibility, are able to meet individual requirements that are often financially uninteresting and unattainable for larger businesses. The key question for SMEs, however, remains their funding. Technology development has brought a new form of funding, namely P2P loans. The aim of this work is to identify the specificities of the market development of P2P loans for SMEs in selected countries of the world. Among the countries under consideration, the United Kingdom is the country where the P2P platforms originated, the US, China and the Czech Republic, where P2P platforms have started to use since 2011.
Klíčová slova: podniky malé a střední; financování; půjčky; P2P

Klíčová slova v angličtině: small and medium-sized enterprises; financing; loans; P2P
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  uložené 2140
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT