Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K transformaci dávek pro zdravotně postižené občany. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 7-8 (2001), s. 4-8.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Autor předkládá charakteristiku současného systému sociálních transferů pro zdravotně postižené, poukazuje na jeho nedostatky a přichází s návrhy na úpravu dávkového systému v zájmu racionalizace a zefektivnění.
Klíčová slova: ČR; postižení; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; redistribuce; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; disabled; social assistance; social assistance benefits; redistribution; financing; assistive device
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Legitimita redistribuce: Česká republika v mezinárodním srovnání. [Redistribution Legitimacy: Czech Republic in International Comparison.]. / Tomáš Sirovátka, Marie Valentová - In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920 - Roč. 52, č. 1 (2002), s. 23-35.

[ Sirovátka, Tomáš - Valentová, Marie ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá legitimitou, rozsahem a účely redistribuce v české společnosti. Autoři využívají data z mezinárodních průzkumů v polovině 90. let a několika národních českých průzkumů. Autoři konstatují, že česká společnost v zásadě s extenzivní redistribucí nesouhlasí. To může být důsledek sociálních konsekvencí ekonomické transformace. Zatímco zlepšování dávek pro marginalizované skupiny se ve veřejnosti nesetkává s velkou podporou, všeobecné dávky by se měly zvýšit. Opatření na podporu lidských zdrojů a flexibility na trhu práce jsou většinou veřejnosti také podporována. Česká populace rovněž preferuje kombinaci kolektivní (sociální) ochrany s privátním doplňkovým pojištěním.
 
Anotace v angličtině:  The paper considers the legitimacy, scope and purposes of redistribution in Czech society. The authors use data from international surveys from the mid-nineties onward, as well as several national Czech surveys. The authors claim that Czech society does not favor extensive redistribution in principle. This may be the result of the social consequences of economic transition. While improving benefits for marginalized groups are met with little public support, general benefits, according public opinion, should be increased. Measures to improve human capital and flexibility in the labour market are supported by the majority opinion as well. The Czech population also prefers to combine collective (social) protection with private supplementary insurance.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; redistribuce; spravedlnost sociální; pojištění soukromé; pojištění veřejné

Klíčová slova v angličtině: CR; international; redistribution; social justice; private insurance; public insurance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vliv redistribuce v rámci sociální politiky na vztah mezi marginalizací na trhu práce a chudobou v ČR. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 6 (2001), s. 6-8.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Analýza vzniku chudoby v průběhu nezaměstnanosti a role, kterou zde hrají redistribuční účinky sociální politiky. Horizontální (hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti) a vertikální (životní minimum) forma redistribuce v nezaměstnanosti. Vztah mezi životním minimem a chudobou. Životní minimum a životní standard. Struktura příjmů a výdajů rodin s dětmi s minimálními příjmy (1999).
Klíčová slova: ČR; chudoba; nezaměstnanost; příjmy-domácnosti; vyloučení sociální; minimum životní; rozpočet rodinný; redistribuce; příjmy sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; unemployment; income of households; social exclusion; subsistence level; family budget; redistribution; social incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT