Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. [Impact of Czech Republic´s Entry into the EU on relations with Austria with an Emphasis on Employment, Labour Market and Migration.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, a kol., ... [a i.] - Praha: VÚPSV, 2000. - 37 s.+příl.

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - a kol. - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie zaměřená na důsledky integrace ČR do EU na ekonomické a sociální vztahy České republiky a Rakouska, zejména v příhraničních oblastech.
 
Anotace v angličtině:  The study aimed on the influence of the Czech integration to the European Union on the economic and social relations between the Czech Republic and Austria, expecially in the border regions.
Klíčová slova: regiony příhraniční; ČR; Rakousko; potenciál migrační; migrace pracovní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: border regions; Czech Republic; Austria; migration potential; labour migration; economic relations; European integration
Návaznost: RB1/6/00 - Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci; MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem. [Migration potential of the Border Zone of the Czech Republic with Germany.]. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 2002. - 79 s.

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje výsledky terénního šetření migračního potenciálu příhraničí České republiky s Německem. Zahrnuje současné legislativní úpravy zaměstnanosti v zahraničí, stav zaměstnanosti českých občanů v SRN a německých občanů v ČR, výsledky průzkumu pracovní migrace obyvatel česko-německého příhraničí - potenciální a reálnou migraci, motivy migrace, zkušenosti, charakteristiky migrantů, počty pendlerů. Dále obsahuje výsledky šetření na statutárních orgánech ČR, srovnání migračního potenciálu příhraničí a celkové populace a shrnutí základních poznatků. Studie je k dispozici v českém a německém jazyce.
 
Anotace v angličtině:  The study contains the results of an empirical survey of the migration potential of the border zone of the Czech Republic with Germany. It contains recent legal regulations relating to employment abroad, the numbers of Czech citizens working in Germany and German citizens working in the Czech Republic, the results of the empirical survey of work migration in Czech-German border regions - potential and real migration, motives for migration, experiences, characteristics of migrants, and the numbers of commuters. It also includes the results of statutory bodies´ survey, a comparison of the migration potential of border regions and total population, and a summary of essential conslusions. he study is available in Czech and German language.
Klíčová slova: potenciál migrační; pracovníci migrující; regiony příhraniční

Klíčová slova v angličtině: migration potential; migrant workers; border regions
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pendlerství v příhraničních oblastech se SRN. / Drahomíra Fischlová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 5 (2002), s. 13-15.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Anotace:  Výsledky šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (2001) zaměřeného na analýzu migrace v okresech česko-německého příhraničí s akcentem na specifickou formu pracovní migrace - pendlerství resp. přeshraniční dojížďka za prací. Demografická, socioekonomická a teritoriální charakteristika pendlerů. Rozsah a charakter vykonávané práce. Důvody nevyužívání možnosti pendlovat.
Klíčová slova: ČR; SRN; pracovníci migrující; migrace pracovní; regiony příhraniční

Klíčová slova v angličtině: CR; Germany; migrant workers; migration; survey; border regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU. Průběžná zpráva. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička - Praha: VÚPSV, 2003. - 11 s.

[ Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva poskytuje návod pro evidenci základních sociálně ekonomických charakteristik, které ovlivňují trh práce a zahraničí pracovní migraci ve vymezených lokalitách česko-německého a česko-rakouského příhraničí. Moni-toring je soustředěn do několika regionálních úrovní - NUTS 4, NUTS 3 a NUTS 1 a statistické údaje budou sledovány z obou stran česko-německých a česko-rakouských hranic. Metodika charakterizuje tři základní oblasti - obsahovou náplň monitoringu (tj. vymezení jednotlivých tematických oblastí a sledovaných statistic-kých dat), teritoriální úroveň migračního monitoringu a jeho časové vymezení.
 
Anotace v angličtině:  This study provides an instruction for recording of basic social and economic characteristics affecting a labour market and labour migration of Czech nationals abroad in Czech-Austrian and Czech-German border regions (chosen localities). The monitoring is processed at levels NUTS 4, NUTS 3 and NUTS 1 and statistical figures will be observed on both sides of mentioned borders. Three fields are defined: contents of the monitoring (i.e. specification of individual thematic areas and observed statistical data), a territorial level of the migration moni-toring and its time limit.
Klíčová slova: migrace; pracovníci migrující; regiony příhraniční; monitorování; metody

Klíčová slova v angličtině: migration; migrant workers; border regions; monitoring; methods
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pendlerství - zvláštní fenomén na trhu práce. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 10 (2001), s. 12-14.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření problematiky přeshraničního dojíždění za prací do Německa a Rakouska z důvodu výrazných rozdílů v čistých nominálních příjmech mezi regionálními a přeshraničními trhy práce. Sociodemografická charakteristika pendlerů. Charakter vykonávaných prací a otázka adekvátnosti postavení ve vztahu ke vzdělání pendlerů. Význam faktorů ovlivňujících dojíždění za prací: znalost jazyka, kvalifikace, nezaměstnanost, vzdálenost bydliště a dopravní obslužnost.
Klíčová slova: ČR; pracovníci migrující; migrace pracovní; regiony příhraniční; šetření; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; migrant workers; survey; labour migration; labour market; border regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zájem o práci v zahraničí v obcích česko-rakouského příhraničí ve vztahu k celkové populaci ČR. / Jana Vavrečková - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 5 (2001), s. 13-17.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Problematika pracovní migrace obyvatel ČR, zejména obyvatel z příhraničních oblastí. Výsledky výzkumů realizovaných v období 1996-2000. Posuzování rozsahu potenciálních migračních záměrů obyvatel ČR; závislost na bydlišti, cílovém státu, délce pobytu, době odchodu atd. Průzkum míry ochoty přijmout v zahraničí nekvalifikovanou práci. Výzkum příjmového očekávání potenciálních migrantů. Závislost na pohlaví, vzdělání apod. Zkoumání osobní zkušenosti s prací v zahraničí a charakteru pracovního uplatnění. Analýza osob s pendlerskými zkušenostmi. Klady a nevýhody přeshraničního pendlování. Zvýšení potenciálních migračních záměrů obyvatel ČR nepotvrzeno.
Klíčová slova: regiony příhraniční; pracovníci migrující; kvalifikace odborná; mzdy; mobilita pracovní; migrace pracovní; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Germany; migrant workers; occupational qualification; wages; labour mobility; migration; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. [Monitoring of foreign labour migration and its conditioning factors focused on Czech-German and Czech-Austrian border regions.]. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 2004. - 97 s.

[ Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie předkládá nultou aplikaci monitoringu statistických dat podmiňujících pracovní migraci do zahraničí i monitoring skutečné zahraniční migrace ve vymezených oblastech. Teritoriálně je práce zaměřena na příhraniční regiony v česko-německém a česko-rakouském příhraničí v úrovni NUTS 4 a NUTS 3; údaje jsou sledovány po obou stranách společné hranice. Obsahově zahrnuje tří relativně samostatné tématické oblasti - údaje sledovaných lokalit s prioritním důrazem na problematiku trhu práce, skutečnou pracovní migrace českých občanů v SRN a Rakousku a pobyt cizinců na území ČR.
 
Anotace v angličtině:  This study suggests a current lack of monitoring of statistical data connected with foreign labour migration and the monitoring of real foreign labour migration in limited areas. From the territory point of view this study focuses on the Czech-German and Czech-Austrian border regions at the NUTS 4 and NUTS 3 level; data has been collected on both sides of the border. It includes three relatively separate fields in the areas observed - it estimates data from these areas with an emphasis on the problems of the labour market, the real labour migration of Czech citizens to Germany and Austria and the residence of foreigners in the CR.
Klíčová slova: ČR; regiony příhraniční; migrace pracovní; monitorování; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Austria; Germany; foreign labour migration; monitoring; border regions; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT