Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. [Questions concerning the funding of nursing and rehabilitation work in residential social care facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. : XIV. ročník mezinárodní odborné konference. - Praha : Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1513-7. - 15 s..

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Akce: Praha, 3.-4.4.2009, EUR Externí odkaz
Anotace:  Dnem 1.1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má i značné důsledky pro financování rezidenčních zařízení sociálních služeb. Mezi povinnosti poskytovatelů rezidenčních služeb nově patří i povinnost zajistit zdravotní péči osobám, jimž jsou tyto služby poskytovány. Jde zejména o soustavnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči, poskytovanou uvnitř zařízení. Na základě dotazníkového šetření VÚPSV (červen-srpen 2008) bylo provedeno zmapování nejzávažnějších problémů ve financování této péče rezidenčních zařízení rezidenčních zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  Act No. 108/2006, on social services, which has far-reaching consequences for the funding of residential social services facilities, entered into force on 1 January 2007. Now the providers of residential services are also obliged to provide medical care to the persons residential services are provided to. That is mainly a question of systematic nursing and rehabilitation care provide within the facility. The most serious problems in the funding of this care in residential facilities were mapped on the basis of a questionnaire survey conducted by RILSA (June-August 2008).
Klíčová slova: pomoc sociální; péče zdravotní; péče ústavní; rehabilitace léčebná; financování; příspěvek na péči; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social care; health care; institutional care; residential facilities; medical rehabilitation; financing; care allowance; health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sborník - sig: 5331
příspěvek - sig: Do 1501
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. [Provision of nursing and rehabilitation care provided to the users of social services in residential social-service facilities and inpatient health-care facilities.]. / Ladislav Průša, Věra Jeřábková, Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Zdeňka Galetová, Eduard Kaplan, Libor Svět - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 87 s. - ISBN 978-80-7416-030-1

[ Průša, Ladislav - Jeřábková, Věra - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Galetová, Zdeňka - Kaplan, Eduard - Svět, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  Poskytování a financování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživateČlům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních představuje jeden z nejaktuálnějších problémů, který brání dalšímu rozvoji sociálních služeb. Cílem projektu je zmapovat rozsah takto poskytoČvané péče a navrhnout systémová řešení, která přispějí k vyřešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  Delivering and financing of nursing and physiotherapy health care for users of residential social services in seniors houses, residential social care facilities for adults and youth and in hospitals is one of the most topical problems, that limited possibilities of further social services development. The aim of this project is to analyze the extent of such care and to propose solutions, that should help to solve this problem.
Klíčová slova: služby sociální; péče zdravotní; rehabilitace léčebná

Klíčová slova v angličtině: social services; healt care; medical rehabilitation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR169/08 - Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům poskytovaných sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. / Věra Jeřábková, Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 1 (2010), příloha (4 s.). obr.

[ Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Výsledky výzkumného projektu VÚPSV s názvem "Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění". Cíle projektu. Struktura uživatelů zařízení. Analýza rozsahu a náplně ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče (analýza "výkonů") hrazené se systému veřejného zdravotního pojištění. Propočtení celkových nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem. Způsob úhrady (výkonová platba, paušální platba). Problémy spojené s vykazováním jednotlivých výkonů ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Cílovým řešením je poskytování paušálních úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; projekty; výzkum; statistika; péče zdravotní; souběh; rehabilitace léčebná; financování; staří; příspěvek na péči; výdaje; hospitalizace sociální; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; institutional care; projects; research; statistics; health care; parallel payments; medical rehabilitation; financing; elderly / aged; care allowance; expenditure; social hospitalization; health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Koordinovaná rehabilitace [Comprehensive rehabilitation]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-102-5

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné rehabilitace lze pak považovat včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života. Monografie se zabývá právní úpravou a faktickým fungováním ucelené rehabilitace ve vybraných zemích, a to zejména v Německu, Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švédsku, Polsku a Slovenské republice. Takto získané poznatky by měly napomoci při přípravě právní normy, resp. právních norem o ucelené rehabilitaci v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Comprehensive rehabilitation (respectively rehabilitation of people with disabilities) is a coherent process of medical, vocational, social and pedagogical rehabilitation. Its main objective is to minimalize the consequences of individualĺs disability. Timely, continuous and coordinated effort of the fastest and widest participation of persons with disabilities in all the usual activities of life is the crucial factor in the process of successful rehabilitation. This monograph deals with the legislation and the functioning of rehabilitation of people with disabilities in selected countries, particularly in Germany, Austria, France, the Netherlands, Sweden, Poland and the Slovak Republic. These findings should help in the adoption of legal standards in the area of comprehensive rehabilitation in the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení; rehabilitace; rehabilitace léčebná; rehabilitace pracovní; rehabilitace sociální; rehabilitace pedagogická

Klíčová slova v angličtině: rehabilitation of people with disabilities; medical rehabilitation; vocational rehabilitation; social rehabilitation; pedagogical rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC11/2011 Ucelená rehabilitace
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR [Screening of conditions of vocational, medical, social and pedagogic rehabilitation in the Czech Republic]. / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Patrik Rücker - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-305-0

[ Džambasov, Petr - Dostál, Jaroslav - Kotíková, Jaromíra - Rücker, Patrik ]

Externí odkaz
Anotace:  Rehabilitace je definována jako soubor opatření směřujících k co nejrychlejšímu sociálnímu začlenění jedince s postiženým zdravím (nemocí, úrazem, vrozenou vadou). Opatření musí být poskytována koordinovaně, bez zbytečných průtahů, v souladu s povahou individuální situace zdravotně postižené osoby. Východiskem pro mapování podmínek a bariér koordinace rehabilitace se stal materiál s názvem "Teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postiženým", ke kterému se vztahuje řešení "Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR" z hlediska zmapoČvání dostatečnosti fungování jednotlivých oblastí rehabilitace a existence vhodných podmínek pro koordinaci rehabilitace, popř. existence bariér, které by koordinaci mohly bránit nebo ji limitovat. Jednotlivé oblasti rehabilitace - léčebná, sociální, pracovní a pedagogická, byly mapovány dle 4 základních kritérií: institucionální podmínky, personální zabezpečení, cílová skupina a náklady.
 
Anotace v angličtině:  Rehabilitation is defined as a set of measures focused on the fastest as possible social inclusion of an handicapped individual (disease, accident, inborn imperfection). Measures should be provided in a coordinated way, without redundant delays, in line with the nature of an individual situation of the handicapped person. Way out for mapping rehabilitation coordination conditions and barriers has been described in the material "Theses rehabilitation coordination of handicapped persons"2 to which refers solution "Screening of particular rehabilitation areas in the Czech Republic" mapping functional sufficiency of particular rehabilitation areas and existence of proper conditions for rehabilitation coordination, e.g. existence of barriers which could obstruct coordination or restrain it. Particular rehabilitation areas as medical, social, labour and pedagogic - has been mapped according to 4 basic criterions: institutional conditions, Human Resources management, target group and costs.
Klíčová slova: koordinace; rehabilitace léčebná; rehabilitace sociální; rehabilitace pracovní; rehabilitace pedagogická; osoba se zdravotním postižením

Klíčová slova v angličtině: coordination; medical rehabilitation; social rehabilitation; vocational rehabilitation; pedagogic rehabilitation; handicapped persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Poznámka:  Návaznost: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT