Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova [Economic activity, material situation and adaptation to poverty of selected groups of homeless people]. / Petr HOLPUCH, Olga NEŠPOROVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 3 (2020), s. 26-33 (8 stran).

[ HOLPUCH, Petr - NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek vychází z rozsáhlého kvantitativního šetření provedeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí mezi osobami přespávajícími venku, v noclehárnách a v azylových domech. Přináší údaje o ekonomické aktivitě a materiální situaci osob bez domova přespávajících venku, přičemž pozornost věnuje především jejich nejčastějším zdrojům příjmu, průměrné denní útratě, dluhům a možnostem naplňovat základní životní potřeby. Data dokládají, že osoby bez domova přespávající venku jsou v porovnání s těmi, které využívají noclehárny a azylové domy, postiženy chudobou znatelně více. Výstupy z výzkumu jsou zasazeny do kontextu poznatků o adaptačních mechanismech, které člověku po propadu do bezdomovectví na jednu stranu život na ulici ulehčují, avšak na stranu druhou se stávají překážkou pro jeho úspěšnou reintegraci.
 
Anotace v angličtině:  The paper is based on data obtained from an extensive survey of the homeless population in the Czech Republic conducted by the Research Institute for Labour and Social Affairs. It presents findings on the economic activities and material and financial sources of rough sleepers, and users of night shelters and temporary shelters for homeless. Attention is devoted specifically to their sources of income, their average daily spending, the structure and extent of their debts and the opportunities they have to fulfil their basic human needs. The poverty of persons who sleep mainly in public areas was found to be significantly deeper than those homeless who use shelters. The survey findings are presented in the context of the process of adaptation to the situation of homelessness. Those habits that make surviving in poverty easier for homeless persons are presented together with the obstacles that hinder their successful reintegration into society.
Klíčová slova: bezdomovství; bezdomovci; zdroje příjmů; dluhy; chudoba; adaptace; reintegrace

Klíčová slova v angličtině: homelessness; economic activity; poverty; adaptation; reintegration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Musíte makat a poslouchat, no": Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR ["You Have to Work and Obey": Prisons, the Suppression of Autonomy, and Responsibilisation of Persons in and Released from Prison]. / Jiří MERTL - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 56, č. 4 (2020), s. 523-553 (31 stran).

[ MERTL, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek pojednává o efektu věznění a následné odpovědnosti osob ve věznicích a propuštěných z vězení v České republice. Na základě údajů z několika výzkumných projektů zaměřených na sociální situace osob propuštěných z vězení, zaměstnatelnost uvězněných osob a penitenciární a postpenitenciární péči (94 polostrukturovaných rozhovorů a čtyř fokusních skupin vedených s lidmi propuštěnými z vězení a sociálními pracovníky, zaměstnanci věznic a dalšími odborníky v oboru) článek uvádí, že vysoká míra recidivy a celková marginální pozice lidí po propuštění z vězení v ČR jsou výsledkem efektu věznění, který je silně reprodukován ve věznicích a není zmírněn po propuštění člověka zpět do společnosti. Lidé propuštění z vězení tak nejsou zvyklí činit nezávislá rozhodnutí a vyvíjet iniciativu a nedaří se jim zvládat sociální a institucionální požadavky po propuštění, čímž jsou nakonec marginalizováni a/nebo se vracejí do vězení.
 
Anotace v angličtině:  This article discusses the prisonisation effect and the consequent responsibilisation of persons in and released from prison in the Czech Republic. Drawing on data from several research projects focused on the social circumstances of persons released from prison, the employability of imprisoned persons, and penitentiary and post-penitentiary care (94 semi-structured interviews and four focus groups conducted with people released from prison, and with social workers, prison staff, and other experts in the field), it is argued in the article that the high levels of recidivism and the overall marginal position of people after they are released from prison in the Czech Republic are the result of the prisonisation effect, which is strongly reproduced in prisons and is not alleviated after a person is released back into society. Thus, people released from prison are not used to making independent decisions and exercising initiative, and ultimately they fail to cope with the post-release social and institutional dem
ands, whereby they end up being marginalised and/or returning to prison.
Klíčová slova: desistance; efekt věznění; věznice; ČR; výzkum kvalitativní; reintegrace

Klíčová slova v angličtině: desistance; prisonisation effect; prisons in the Czech Republic; qualitative research; re-entry
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  DOI: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/04/04.pdf
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT