Publikační činnost: 2020
BAV

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 [Evaluation of Re-qualification Programs Implemented in the Czech Republic in 2016]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslav SUCHANEC, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 164 stran - ISBN 978-80-7416-383-8

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především hodnotíme dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifiČkací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení pracujeme s databází ÚP ČR OKpráce. Vedle toho při analýze faktorů ovlivňujících dopady vycházíme z poznatků z individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR.
Oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty zvolené, jsou méně zacílené na skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnané a v případě zvolených rekvalifikací také na účastníky se zdravotními obtížemi. Dopady rekvalifikačních programů jsou celkově mírně pozitivní. Nejvíce pomáhají tam, kde jsou směřovány k osobám znevýhodněným na trhu práce a když jsou zaměřeny na získání konkrétní kvalifikace. Naopak, u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní vzdělání zjištění naznačují značný podíl mrtvé váhy. Možnosti zvýšit dopady a cílenost k znevýhodněným skupinám spočívají v dalším rozvoji individuální práce s uchazeči a kvalit rekvalifikačních programů samotných.
 
Anotace v angličtině:  The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific tool of labour market policy (ALMP): in particular, we assess the impacts of re-qualification programs, based on contra-factual evaluation, then targeting of re-qualifications and other factors that affect these impacts. In quantitative assessment we work with databases from Employment Office of the Czech Republic OKprace/ OKwork. In parallel, when analysis the factors influencing the impacts of re-qualifications, we come from information collected in the individual and focus groups interviews with the selected staff of Employment Office.
Both types of re-qualifications, this means those realised by the Employment Office, and those chosen by the unemployed themselves elsewhere, are less targeted at the unemployed categories with only basic education level, older unemployed, and, in the case of "chosen re-qualificationsö at the disabled. The impacts of the re-qualification programs are slightly positive. They help most when targeted at the unemployed disadvantaged in the labour market and when aiming to provide specific skills/ qualification. In contrast, our finding indicate considerable deadweight in the case of short-term unemployed and with higher education level. The possibilities to improve impacts and targeting at the disadvantaged groups may be found in further development of the individual work with the unemployed and developments of the qualities of re-qualification programs themselves.
Klíčová slova: rekvalifikační programy; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; individuální práce; ČR

Klíčová slova v angličtině: re-qualification programs; impact assessment; assessment of targeting; individual work; Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-384-5 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes : Lessons from the Czech Republic [Přímá práce s klienty v oblasti aktivace a cílenost rekvalifikačních programů : Poučení z České republiky]. / Tomáš SIROVÁTKA, Miroslava RÁKOCZYOVÁ - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 25, č. 1 (2022), s. 162-175 (13 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku paradigmatické změny politiky směrem k aktivaci a současné nízké míry nezaměstnanosti se do centra pozornosti aktivní politiky trhu práce v České republice dostaly nejvíce znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Cíl začlenit skupiny s četnými a/nebo závažnými znevýhodněními na trh práce představuje pro pracovníky Úřadu práce, kteří jsou s klienty v přímém styku, novou výzvu. Očekává se od nich totiž, že svým těžko umístitelným klientům poskytnou individualizované, na míru šité služby, a to včetně dobrého zacílení nástrojů aktivní politiky trhu práce. V textu se zabýváme otázkou, nakolik se těmto pracovníkům daří cílit rekvalifikační programy k nejvíce znevýhodněným skupinám, a také faktory, jež ovlivňují podobu přímé práce s nezaměstnanými.
Naše zjištění vycházejí z nedávno uskutečněných empirických (kvantitativních i kvalitativních) šetření české aktivní politiky trhu práce, na nichž jsme se podíleli, a z hloubkových rozhovorů provedených s pracovníky Úřadu práce, kteří jsou v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Poukazujeme na selhání v oblasti poskytování individuálně přizpůsobených aktivačních služeb i v oblasti cílenosti rekvalifikačních programů na znevýhodněné skupiny a rozebíráme přitom faktory, jež za těmito selháními stojí (např. změny řízení ve sféře aktivace, nedostatečné personální zdroje, důraz na donucení a standardizace přímé práce s nezaměstnanými).
 
Anotace v angličtině:  A paradigmatic policy change towards activation, together with currently very low rates of unemployment, made the most disadvantaged groups of unemployed people the focus of active labour market policy in the Czech Republic. The aim of including people with multiple and/or severe disadvantages in the labour market represents a new challenge for front-line workers at employment offices, as they are expected to provide their hard-to-place clients with individualised, tailored services, including well-targeted active labour market policy measures. In this paper, we analyse how successful front-line workers are in targeting re-qualification programmes at the most disadvantaged groups and which factors shape front-line work. Our findings are based on recent empirical (quantitative as well as qualitative) research in Czech active labour market policy in which we took part and on in-depth interviews on the topic that we carried out with front-line employment-office employees.
We demonstrate failures in personalised front-line activation work and in targeting re-qualification programmes at disadvantaged groups and examine the underlying factors (e.g. governance reforms in activation, insufficient personnel resources, emphasis on coercion and standardisation of front-line work).
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivace na trhu práce; cílenost programů APZ; rekvalifikační programy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; frontline workers; targeting; re-qualification programs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVTP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT