Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. [Regional employment policy during structural changes.]. / Jaroslav Hála, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2000. - 59 s.

[ Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  K řešení projektu byl jako pilotní vybrán okres Frýdek - Místek, kde do-chází k postupné restrukturalizaci dominantního zaměstnavatele v okrese, jímž jsou Třinecké železárny. Nepříznivá situace v zaměstnanosti je zvý-razněna rovněž tím, že okres patří mezi regiony s nižší než průměrnou mí-rou vzdělanosti , což mu nedává dobré předpoklady při rozhodování po-tenciálních investorů o alokaci budoucích investic. Proto je v projektu kladen důraz především na zvýšení vzdělanosti obyvatel v okrese. Řešení je navrhováno tak, že v regionu má být experimentálně umožněno pro-vádět rekvalifikace ještě před ukončením zaměstnání zaměstnanců s nimiž zaměstnavatel předpokládá ukončit pracovní poměr. Kromě toho bude ověřena i možnost provádět t. zv. necílené rekvalifikace, tedy re-kvalifikace bez znalosti budoucího zaměstnavatele a budoucí konkrétní potřebné profese, jejichž cílem bude zvýšit úroveň universálního vzdě-lání obyvatel okresu a tím "přivolat" investory. Projekt je doplněn o řadu nových opatření aktiv
ní politiky zaměstnanosti, která rovněž mají být v okrese ověřena v roce 2001 a v případě jejich efektivity budou později za-vedena plošně.
 
Anotace v angličtině:  The district Frýdek-Místek was selected as a pilot one for a solution to the pro-ject.. There is going on a gradual restructuring of a dominant employer in this district (Třinecké železárny - Třinec Ironworks). This diststrict belongs to regi-ons with lower than average level of education and it also resulted in a disa-dvantegous situation. These facts cause complications in decisio-making of potential investors on allocation of future investment. For this reason the project emphasizes especially the better level of education in this district. There it should be possible to carry on (as an experiment) a retraining before a termi-nation of employees´ employment in the region. In adition to that there will be examined also possibilities to carry on so called "no goal-directed" retraining (it means a retraining without knowledge of a future employer and a future job). Such retraining will be focused on increasing of general level of education in the district and this way to "attract" investors. The proje
ct is completed with a num-ber of new provisions of an active employment policy. In the case that the provi-sions are effective, they will be established all over.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; regiony; restrukturalizace; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; regions; restructuring; education and training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Finsko. [The employment policy analysis of the EU member states in dependance on their presidency with regard to updating of employment policy principles of the Czech republic. Finland.]. / Miriam Kotrusová, Jaroslav Kux - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-45-X

[ Kotrusová, Miriam - Kux, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí dlouhodobějšího výzkumného projektu VÚPSV, který se zabýval politikou zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích EU. Cílem studie je popis koncepce politiky zaměstnanosti a stěžejných směrů politiky zaměstnanosti Finska a formulace doporučení pro politiku zaměstnanosti České republiky. Studie se zabývá charakteristikou typu sociálního státu, který Finsko představuje, dále popisuje sociální a ekonomické podmínky analyzované země, konkrétní situaci na trhu práce a hlavní problémy, které politika zaměstnanosti v současné době řeší. V závěru studie nabízí stručné srovnání základních rozdílů mezi politikou zaměstnanosti ve Finsku a České republice a formuluje doporučení pro ČR. Součástí studie je tabulková příloha, která nabízí přehled základních ukazatelů trhu práce a politiky zaměstnanosti (pasivní i aktivní) Finska, ČR a 15 původních zemí EU.
 
Anotace v angličtině:  A study is a part of long term research project of the Research Institute of Labour and Social Affairs dealing with employment policy in the individual member states of the European Union. An aim of the study is to describe the employment policy concepts and main principles of employment policy in Finland as well as to draw up recommendations to the employment policy in the Czech Republic. The study is dealing with main characteristics of welfare state in Finland. It further describes social and economic conditions and situation on the labour market in Finland and main problems of the employment policy. Conclusion offers a very brief comparison of main distinctions among employment policies in Finland and the Czech Republic and draws up recommendations for the policy-makers in the Czech Republic. A part of the study is also statistical annex with the main labour market and employment policy indicators of Finland, the Czech Republic and 15 original members of the European Union.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; Finsko; stát sociální; restrukturalizace; ukazatele ekonomické; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; postavení žen na trhu práce; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment policy; Finland; characteristics of welfare state; structural transformation; economic indicators; labour market; employment; unemployment; position of women on the labour market; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globalizace, flexicurity a finanční krize. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 29-30.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Jak se dánská politika flexicurity přizpůsobuje okolnostem v době finanční krize. Projekt EITS (From Industry To Service - Z průmyslu do služeb)
Klíčová slova: EU; Dánsko; flexicurity; globalizace; krize ekonomická; restrukturalizace; projekty; pracovníci uvolňovaní

Klíčová slova v angličtině: EU; Denmark; flexicurity; globalization; economic crisis; restructuring; projects; dismissed workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: World of Work č. 69/2009.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT