Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. [The relevance of the relationship between political and professional capabilities for implementation of the social inclusion strategy in the Czech Republic.]. / Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 117-125 (9 s.).

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie nabízí konceptuální rámec pro analýzu kapacity vládnutí v evropské politice sociální inkluze. Koncept ägovernanceô umožňuje zachytit rozdíly a souvislosti mezi politickými a profesionálními kapacitami sociální politiky. Studie předkládá výsledky empirických výzkumů v ČR, které naznačují, že profesionální kapacita i možnosti participace lokálních a regionálních autorit jsou v české politice sociální inkluze málo rozvinuté.
 
Anotace v angličtině:  The study offers a conceptual basis for an analysis of conditions and capabilities in actual processes of governance. The concept of governance enables to notice both differences and connections between the political and professional capacities of social policy. The paper presents the results of empirical research in the CR which make it clear that capacity of local and regional authorities for strategic governance in this country are considerably underdeveloped.
Klíčová slova: začleňování sociální; politika sociální; řízení; participace lokálních úřadů

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; governance; capacities of social policy; participation of local and regional authorities
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výpovědní lhůta. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 25 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Formy ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby). Formy výpovědi ze strany zaměstnance. Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Případy, kdy je nutno vrátit "odstupné".
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zaměstnanci; poměr pracovní; zaměstnavatelé; řízení; vztahy pracovní; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; employees; employment relationship; employers; proceedings; labour relations; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik rad, které vám pomohou na úřadech práce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 6 (2009), s. 4. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Práva a povinnosti zájemců o zaměstnání při zprostředkování jejich zaměstnání úřadem práce. Co se rozumí zprostředkováním zaměstnání úřady práce. V čem může úřad práce občanovi poradit. Fyzická osoba má právo na to, aby jim úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání. Co je vhodné zaměstnání. Kdo je zájemce o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. Kdy se jedná o výkon nelegální práce. Povinnosti úřadů práce. Jakým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Individuální akční plán jako jeden z nástrojů politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; úřady práce; uchazeči o práci; řízení; trh práce; poradenství pracovní; definice; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti; zaměstnatelnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour offices; job seekers; proceedings; labour market; vocational counselling; definition; labour law; clandestine employment; disadvantaged groups; employment policy; employability
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 22 (2009), příl. s. 1 - 3. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled změn, které přinesly novely zákona o zaměstnanosti pro rok 2009 (s platností od 1. ledna 2009). Změny v podpoře v nezaměstnanosti, podpoře při rekvalifikaci, přivýdělku uchazečů o zaměstnání. Úpravy příspěvků pro zaměstnavatele (příspěvku na zapracování, příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, příspěvku uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, příspěvku na veřejně prospěšné práce). Pravidla pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; zákonodárství; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; výše; základ vyměřovací; výpočet; podmínky nároku; rekvalifikace; úřady práce; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; zaměstnávání podporované; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; řízení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; legislation; employment; unemployment insurance; amount; assessment basis; calculation; eligibility ; retraining; labour offices; job seekers; employment policy; job creation; supported employment; sheltered employment; employment-disabled; employers; proceedings
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia: national strategies and local outcomes [Deinstitucionalizace péče o seniory v České republice a na Slovensku: vliv národních strategií na lokální úroveň]. / Kateřina Kubalčíková, Gábor Szüdi, Jaroslava Szüdi, Jana Havlíková - In: Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - ISBN 978-1-78643-210-0. - s. 239-258 (20 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Szüdi, Gábor - Szüdi, Jaroslava - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola se zaměřuje na implementaci deinstitucionalizace sociální péče zaměřené na seniory v České republice a na Slovensku. Principy deinstitucionalizace byly začleněny do národních strategických dokumentů obou zemí po roce 2004, kdy tyto země vstoupily do Evropské unie. Nejprve je řešena otázka, jak tento koncept ovlivnil české a slovenské národní strategie, legislativu a organizaci sociálních služeb pro seniory. Následně je řešena otázka, jaká byla "reakce" regionální a místní samosprávy a poskytovatelů pečovatelských služeb pro seniory na tyto národní strategie. Následně jsou prezentovány dvě případové studie, které ilustrují ambivalentní povahu procesu deinstitucionalizace. Zvláštní pozornost je věnována nové úloze, kterou v procesu zajištění péče o seniory hraje v "nových" podmínkách domácí péče, resp. pečovatelská služba. V kapitole se zdůrazňuje, že i když na národní úrovni v obou zemích byla zavedena strategie deinstitucionalizace velmi rychle, převedení tohoto konceptu do praxe péče o starší lidi n
a regionální a místní úrovni byl poměrně pomalý, mj. proto, že implementace tohoto principu nebyla doprovázena odpovídajícím finančním zajištěním. Případové studie dále naznačují, že realizace národní politiky může skutečně vést za určitých okolností dokonce k přesně opačným výsledkům, než bylo původně zamýšleno.
 
Anotace v angličtině:  The chapter focuses on the implementation of de-institutionalisation in care for older people in the Czech Republic and in Slovakia. The principles of de-institutionalisation were incorporated in the national strategic documents of both countries after the 2004 accession to the European Union. First the question of how this concept influenced the Czech and Slovak national strategies, legislation and organisation of social services for older people is tackled. Subsequently, the question of what were the Ĺresponsesĺ of regional and local authorities and providers of care services for older people are addressed. Two case studies are then presented, which illustrate the ambivalent nature of the de-institutionalisation process. Particular attention is paid to the new role played by domiciliary care since this service form takes a central role as a Ĺsubstituteĺ for outdated or expensive institutionalised care. The chapter highlights how, even though a de-institutionalisation strategy was introduced at the national
level in both countries, it was implemented without guaranteeing a constant and steady flow of financial resources, and the transition of national policy priorities to a Ĺnewĺ conception of care for older people at the regional and local levels has been rather slow. As the case studies suggest, the implementation of the national policy can actually lead to the exact opposite outcome than originally intended, with significant policy implications.
Klíčová slova: ČR; SR; senioři; služby sociální; péče domácí; deinstitucionalizace; marketizace; řízení

Klíčová slova v angličtině: CR; Slovakia; older people; social services; domiciliary care; deinstitutionalization; marketization; governance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  zpracováno mimo VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT