Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Možnosti a bariéry členství v odborech. [Possibilities and barriers of the membership in trade unions.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála - In: Participace a zájmové organizace v České republice. / Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.). - Praha : SLON, 2005. - ISBN 80-86429-53-9. - s. 129-157.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Charakteristika odborů v ČR. Možnosti a překážky vzniku podnikové odborové organizace, respektive vstupu do odborů. Důvěra k odborům a jejich hodnocení ze strany zaměstnanců a veřejnosti. Očekávání zaměstnanců a jejich zkušenosti v oblasti ochrany zaměstnaneckých zájmů. Úroveň personálního řízení a vznik odborové organizace, případně vstup do odborů. Odborový funkcionář na podniku. Vývoj a charakter členské základny odborů v ČR. Reprezentativita členské základny na podniku. Funkce odborů. Kvalita členství v závislosti na efektivitě odborových organizací na podniku.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of TU in the Czech Republic. Possibilities and barriers for the establishment of TU in a company and admission to TU. Trust in TU and its evaluation by the employees and the public. Employeesĺ expectations and their experience in employeesĺ interest protection. The level of personnel management and the establishment of trade unions and the admission to TU. TU official in a company. The development and type of the membership in TU in the Czech Republic. Representativeness of the membership in a company. The role of TU. The quality of memberships in relation to the effectiveness of TU organisation in a company.
Klíčová slova: dialog sociální; odbory; řízení personální; péče o zaměstnance; aktivity odborů

Klíčová slova v angličtině: CR; social dialogue; trade unions; representatin; peronnel management; employees welfare facilities; trade unions members; trade unions activities
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient. / Aleš Kroupa - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 5 (2012), s. 28-30.

[ Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Význam průzkumu spokojenosti zaměstnanců pracujících v pomáhajících profesích. Popsán diagnostický nástroj - dotazník a manuál pro jeho vyhodnocení, který byl vyvinut Výzkumným ústavem práce a soc. věcí (VÚPSV) pro organizace, které potřebují identifikovat tušené nebo již se manifestující problémy, případně se ucházejí o udělení certifikátů dle ISO, EFQM nebo Národní ceny ČR za jakost.
Klíčová slova: ČR; uspokojení z práce; odměňování; motivace; řízení personální; metody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job satisfaction; remuneration; motivation; personnel management; methods
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT