Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Právní odpovědnost za škodu vzniklou pacientovi ve zdravotnických zařízeních podle občanského práva [Legal liability for damage, caused to patient in health care facility, according to civil law]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - In: Geriatrie a gerontologie. - ISSN 1805-4684 - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 43-47 (5 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Odpovědnost za škodu způsobenou pacientovi při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních patří mezi právní problematiku, která v současné době nabývá na aktuálnosti. Pacienti a jejich rodinní příslušníci jsou ve stále větší míře ochotni domáhat se finančního odškodnění soudní cestou. Zdravotnická zařízení se postupně učí jak danou situaci uspokojivě řešit, nezřídka však zbytečně chybují, ať již podceněním závažnosti celého případu nevěnují pozornost dokazování před soudem, či mají s komerčními pojišťovnami uzavřené nevýhodné pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu.
 
Anotace v angličtině:  Liability for damage caused to patient when providing him with health care in health care facilities is becoming very actual legal problem. Patients and their relatives are suing health care facilities for financial compensations in rapidly increasing numbers ľ as for number of cases, as for indemnities demanded. The facilities in due time learn how to cope with the problem, but quite often they still commit unnecessary mistakes: by underestimating how serious might be the case, by presenting insufficient evidence at the court or by concluding disadvantageous or underrated liability insurance contracts with insurance companies.
Klíčová slova: péče zdravotní; odpovědnost za škodu; pojištění odpovědnosti; škoda na zdraví; řízení soudní; občanskoprávní spor; dokazování; posudek znalecký

Klíčová slova v angličtině: health care; responsibility; liability insurance; damage to health; tort litigation; proofs; opinion of experts
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  viz Do 1582
??? recenzovaný časopis (není v seznamu)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Cochemská praxe. / Jana Barvíková - 2016. - nestr.

[ Barvíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cochemská praxe je model interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu. Východiska Cochemské praxe. Vznik Cochemské praxe. Cochemská úmluva. Dobrovolná spolupráce rodičů. Cochemské praxe v ČR.
Klíčová slova: Cochemská prace; rodina; rozvody; ochrana sociálně-právní; deti; řízení soudní

Klíčová slova v angličtině: family; divorces; social and legal protection of children; judicial proceedings
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  In: Šance dětem [online] 2016-11-21
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT