Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic with with focus on children by SILC surveys results.]. / Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2008. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-002-8

[ Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o chudobě a materiální deprivaci v České republice se zaměřením na děti na základě dat ze šetření Příjmy a životní podmínky domácností (SILC 2005, 2006), a to především v těchto směrech: analyzovat incidenci chudoby v domácnostech s dětmi, zejména podle postavení rodičů na trhu práce a podle věku dětí; analyzovat různé indikátory materiální deprivace osob s důrazem na domácnosti, kde žijí děti; provést mezinárodní srovnání v základních ukazatelích chudoby a deprivace dětí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to analyse data on poverty and material deprivation in the Czech Republic with focus on children, available from Survey on Income and Living Conditions (SILC 2005 and 2006), above all in these respects: to analyze incidence of poverty in households with children, depending especially on labour market status of parents and on age of children; to analyze different indicators of material deprivation with emphasis on households with children; to carry international comparisons in basic indicators on children poverty and deprivation.
Klíčová slova: chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; riziko chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: poverty; children poverty; material deprivation; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice : (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC) [Risks of income poverty and material deprivation in the Czech Republic (overall situation and selected aspects on the SILC data)]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Jahoda - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 79 s. - ISBN 978-80-7416-092-9

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  V této studii se zaměřujeme na trendy v oblasti chudoby, materiální a finanční deprivace domácností v České republice. Při analýzách vycházíme zejména z dat šetČření "Životní podmínky 2007, 2008" a v některých částech "Životní podmínky 2009". Analýzu pak prohlubujeme ve třech směrech: jednak identifikujeme přesněji váhu faktorů rizika příjmové chudoby. Za druhé, analyzujeme riziko příjmové chudoby u pracujících. Za třetí, prohlubujeme analýzu o indikátor mnohočetné materiální depriČvace (v souladu s indikátorem doporučeným Evropskou komisí). Konečně, podáváme podrobnější analýzu vývoje v oblasti nákladů na bydlení a deprivace v položkách vztahujících se k bydlení.
 
Anotace v angličtině:  In this report we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation in the Czech Republic with use of data SILC 2007 and 2008, in some respects also SILC 2009. We deepen the analysis in several respects: we identify more precisely the weight of the factors influencing the risk of poverty. Second, we analyse the risk-of poverty in the case of the working population. Third, we provide analysis of the multiple deprivation according the indicators recommended by EC). Lastly we provide more detailed analysis of the development of housing costs and deprivation in items related to housing.
Klíčová slova: deprivace materiální; chudoba; riziko chudoby; mezera chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: material deprivation; poverty; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic by EU indicators - development as a result of the crisis, fiscal consolidation and social reforms]. / Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-129-2

[ Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se zaměřujeme na problematiku chudoby, materiální a finanční deprivaci a sociálního vyloučení v České republice s důrazem na situaci dětí s cílem poskytnout přehled vývoje v letech 2008-2011, posoudit dopady krize a dopady sociálních reforem na vývoj rizika chudoby a sociálního vyloučení. Monografie rovněž zkoumá faktory rizika chudoby u dětí a dalších kategorií populace, zkoumá roli nákladů na bydlení z hleČdiska dopadů na riziko chudoby a deprivace, nabízí i mezinárodní srovnání. Věnuje se konečně kategorii populace pobírající dávky hmotné nouze a jejich příjmové situaci. Zhoršení míry rizika chudoby můžeme zaznamenat především v roce 2011 (příjmy jsou za rok 2010). Rizika chudoby a sociálního vyloučení jsou obecně stále relativně nízká, ale soustředěna do určitých kategorií populace, včetně dětské populace. Krom toho je zachycena relativně vysoká úroveň deprivace v některých položkách materiální deprivace, zejména jde o náklady na bydlení, které hrají rostoucí roli. Poklesla efektivnost sociál
ních transferů v eliminaci rizika chudoby.
 
Anotace v angličtině:  In this monograph we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation and social exclusion in the Czech Republic with focus on children, with the aim is to provide an overview of developments in years 2008-2011, finally, to assess the impact of the crisis and the impact of social reforms on the development of the risk of poverty and social exclusion. The study includes the analysis of the factors influencing the risks of poverty among children and other population categories, analysis the role of housing costs in terms of impact on the risk of poverty and deprivation, and offers international comparisons. It also deals with the category of the population receiving social assistance benefits and their income situation. The deterioration of the risk of poverty can be observed especially in the year 2011 (incomes are from year 2010). The risk of poverty and social exclusion are still relative low, but they are concentrated into certain categories of the population, including chi
ldren population. Beside the relatively high levels of deprivation in some items of material deprivation can be observed, specifically, the costs of housing are becoming more important. The effectiveness of social transfers in eliminating the risks of poverty has decreased.
Klíčová slova: riziko chudoby; deprivace materiální; vyloučení sociální; náklady na bydlení; dávky hmotné nouze

Klíčová slova v angličtině: risk-of-poverty; material deprivation; social exclusion; housing costs; benefits in material need
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT