Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. [Reconciling Family and Work. Families with Fathers Taking Parental Leave.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2005. - 86 s.

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci projektu zabývajícím se slaďováním rodinných a profesních rolí byl proveden podrobnější výzkum zaměřený na specifickou problematiku rodin s otci na rodičovské dovolené. Cílem bylo zjistit, nakolik je tato strategie účinná z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání, jak je přijímána rodiči malých dětí a jaké jsou její charakteristické rysy. Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a malému výskytu rodin s otci, kteří celodenně pečovali o malé děti, byly pro výzkum využity především metody kvalitativního sociologického výzkumu, ovšem pro jejich začlenění do širšího kontextuálního rámce byla využita i kvantitativní data (databáze SSP MPSV ČR a výzkum VÚPSV Harmonizace rodiny zaměstnání 2005). V úvodu studie je představena problematika využívání rodičovské dovolené otci v současné Evropě. Dále je zkoumána daná problematika v celospolečenském kontextu a na základě dostupných dat popsáno její rozšíření v České republice. Vedle popisu populace otců pečujících v České republice o malé děti na základě dostupných kvantitativních dat jsou dále představeny postoje rodičů malých dětí k možnosti využívání rodičovské dovolené otci. Stěžejní část studie se snaží poskytnout hluboký vhled do problematiky rodin s otci na rodičovské dovolené v kontextu slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů. Akcentován je přitom především pohled samotných aktérů na zkoumanou problematiku. Hlavním pramenem pro tuto část studie byl kvalitativní terénní výzkum, který autorka prováděla v rámci výzkumného programu oddělení rodinné politiky VÚPSV v letech 2004 a 2005. Pozornost je věnována motivům rodičů pro volbu otce zůstat na rodičovské dovolené, reakcím sociálního okolí zkoumaných rodin na jejich netradiční situaci, a dále je zkoumána problematika slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů, v jejímž rámci bylo zjišťováno především vlastní rozdělení povinností mezi rodiče, jejich zaměstnanost a pomoc ze strany dalších osob či institucí. Závěr obsahuje zjištění týkající se sociálních dopadů využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Pozornost je zaměřena jednak na dopady, které zkoumaná strategie má na rodinu jako celek i její jednotlivé členy, a jednak na vliv využívání rodičovské dovolené otci na harmonizaci rodiny a zaměstnání. Jsou zde nastíněna možná opatření, která by rodičům s malými dětmi usnadnila situaci, rozšířila možnosti jejich volby a napomohla jim při slaďování rodinných a profesních sfér.
 
Anotace v angličtině:  Systematic survey focused on specific issue of families with fathers taking parental leave was conducted within the framework of the project aimed at reconciling family and occupational roles. The main goal of the survey was to find out how far this strategy is effective from the point of view reconciling work and family life, in which way it is considered by the parents of small children and what are itĺs characteristic features. With respect to the character of the issue and low occurrence of families with fathers, who have cared about small children, mostly qualitative sociological methods were used during the survey, though quantitative data (database of State Social Support of Czech Ministry of Labour and Social Affairs, research Reconciling Family and Work conducted by RILSA in 2005) were used for their incorporation into wider contextual framework. At the beginning of the study the issue of using parental leave by fathers in contemporary Europe is presented. Further the scale of the use of parental leave by fathers in the Czech Republic is described on the basis of available data. Beside that, attitudes of parents towards opportunity to use parental leave by fathers are intro-duced.Main part of the study aim at providing deep insight into issue of families with fathers taking parental leave in context of reconciling parentĺs family and work duties; at the same time, the actorĺs point of view is emphasised. Qualitative field research, conducted by author as a part of survey program of department of family policy in RILSA in 2004 and 2005, was a main source for this part of the study. Attention is paid to reasons of parents for choice of father to use parental leave, to reactions of social environment to such families and their untraditional situation, and further the problem of reconciling parentĺs family and work duties is analysed. As a part of it actual division of duties between parents, their employment, and help given from other persons or institutions were detailed. The final part of the study contents knowledge about social impacts of using parental leave by fathers. On the one hand it focuses on impacts the surveyed strategy has got on the family as a whole and also on its single members, on the other, the impact of taking parental leave by fathers on the reconciling work and family life is discussed. Possible measures which could ease hard situation of parents with small children, widen their opportunities, and improve to reconcile their work and family life are outlined
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; otcové; dovolená rodičovská; rozdělelní práce; rodina; rodina netradiční

Klíčová slova v angličtině: CR; international; reconciling family and work; fathers taking parental leave; division of duties between parents; untraditional situation of family; social impacts of using parental leave by fathers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny [Incomplete families]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 216 s. - ISBN 978-80-7416-357-9

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla neúplnou každá čtvrtá rodina s přibližně 405 tisíci závislými dětmi. Z hlediska životní úrovně patří rodiny s jedním rodičem dlouhodobě k těm nejohroženějším.
Výzkum založený na kvantitativní i kvalitativní metodologii ukázal, že neúplná rodina vznikla v téměř shodné míře rozvodem manželství jako rozchodem nesezdaného páru. V přibližně každé osmé rodině však spolu rodiče nejmladšího dítěte vůbec nikdy nežili. Děti v šetřených rodinách byly nejčastěji v převážné péči matky, pouze každé desáté bydlelo více u otce, stejný podíl pak střídal bydliště rodičů půl napůl. Znepokojivé je zjištění, že v celém souboru nezaopatřených dětí se se svým druhým rodičem nestýká každé čtvrté, výživné nedostává přibližně pětina. Důvody jsou však různé, od dohody mezi rodiči po neochotu povinného rodiče. Samoživitelům velmi často pomáhají jejich rodiče, emocionální či morální podpora je vyhledávána spíše u přátel. Sólo rodiče neočekávají větší míru pomoci od státu než jiné rodiny. Podle nich by měla opatření rodinné politiky pomáhat sladit rodinné a pracovní povinnosti, snížit finanční náročnost péče o děti a zajistit pracovní podmínky rodičů tak, aby zejména samoživitelé měli dostatek
času na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity.
Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The monograph summarises current knowledge and provides new information on the lives of single parents in the Czech Republic. According to the results of the latest housing census (2011), one in four families at this time was incomplete, involving a total number of dependent children of approximately 405,000. In terms of living standards, single-parent families have long been amongst the most vulnerable in society.
Research based on both quantitative and qualitative methodology has indicated that single-parent families originate to almost the same degree via the divorce of married couples and the splitting of unmarried relationships. However, with respect to around every eighth family, the parents of the youngest child have never co-habited. Children in the families under investigation are predominantly in the care of the mother, with only every tenth child living mainly with the father; the same proportion applies to children who alternate between their parents on a half and half basis. It is worrying to consider that of the whole group of dependent children, every fourth child never meets with his/her second parent and approximately one fifth do not receive maintenance payments. The reasons vary from agreements between parents to the reluctance/ unwillingness of the responsible parent. Single parents very often receive assistance from their parents, with emotional and moral support being sought preferably from friends
. Single parents receive no more assistance from the state than other families and single parents often opine that family policy measures should be aimed at helping them reconcile family and work responsibilities, reducing the cost of childcare and ensuring the conditions that allow single parents, in particular, to have sufficient time for socialising, relaxing and developing family activities.
The study forms one of the outputs of the medium-term Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of family units.
Klíčová slova: rodina netradiční; rodičovství; příjmy; výdaje; slaďování práce a rodiny; politika rodinná; vztahy; sólo rodič; stabilita rodiny

Klíčová slova v angličtině: incomplete family; parenthood; income; expenditure; reconciliation of working and family life; family policy; relationships; single parent; family stability
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT