Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Martin Holub, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 261 s. : lit., obr., tab., příl.

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Holub, Martin - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem tohoto projektu bylo zmapování ekonomické situace pěstounských rodin z hlediska objemu a struktury jejich příjmů a výdajů. Zpráva o výsledcích výzkumu je strukturována následovně. Po úvodní části věnované metodologii výzkumu následuje kapitola popisující základní charakteristiky pěstounských rodin, hodnotové orientace pěstounů a jejich důvody pro přijetí dítěte do pěstounské péče. Zvláštní pozornost je zaměřena též na zdravotní problémy a postižení u dětí v pěstounské péči jako na významnou determinantu života pěstounských rodin, která může do jisté míry ovlivňovat i jejich ekonomickou situaci. Jedna ze stěžejních kapitol je následně věnována příjmové situaci pěstounských rodin s ohledem na různé druhy příjmů a výdajů včetně. Ekonomická situace rodin přitom byla mapována jak v rodinách věnujících se individuální pěstounské péči, tak v zařízeních pro výkon pěstounské péče, jimž je věnována samostatná kapitola. V další kapitole předkládáme srovnání individuální pěstounské péče s "většinovými" rodi
nami, tj. rodinami s dětmi, v nichž není poskytována pěstounská péče. Zdrojem dat zde byly výsledky provedeného dotazníkového šetření mezi pěstounskými rodinami a statistika rodinných účtů ČSÚ jako zdroj dat pro posouzení situace běžné rodiny. Další kapitola předkládá výsledky srovnávací analýzy provedené nástroji mikroekonomického modelování. Připojena je analýza důchodového zabezpečení pěstounů a makroekonomické propočty nákladů státu na pěstounskou péči. Pozornost v této studii je věnována rovněž institutu pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z forem profesionalizace pěstounské péče. Součástí publikace jsou i výsledky kvalitativního šetření, respektive hloubkových rozhovorů s pěstouny, zpracované převážně formou kazuistik. Samostatná kapitola shrnuje náměty a doporučení respondentů dotazníkového šetření určená zadavateli výzkumu.
V závěru jsou zhodnoceny získané poznatky z hlediska cílů projektu.
Klíčová slova: rodina pěstounská; situace ekonomická; příjmy; výdaje

Klíčová slova v angličtině: foster care; economic situation; income; expenditure
Návaznost: HC191/10 Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení [Evaluation of the Effectiveness of Use of the State Contribution for the Foster Care Performance for Activities Carried out in the Framework of Accompaniment of Caring Persons and Registered Persons, Quantification of Costs for Individual Activities that are Part of the Accompaniment]. / Daniela LUSKOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Linda SOKAČOVÁ, Lenka ŠILHÁNKOVÁ, Miroslava HORECKÁ, Pavlína JIRÁČKOVÁ, Lukáš PAVEL - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 118 stran - ISBN 978-80-7416-402-6

[ LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva se věnuje jedné z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to podpoře pěstounských rodin. Realizace podpory pěstounských rodin, pro kterou se vžilo označení "doprovázení", byla zavedena zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a od té doby se stala nepostradatelnou součástí podpory schopnosti pěstounských rodin zajistit péči o svěřené dítě. Doprovázení je souhrn činností doprovázejícího subjektu směřujících k zajištění výkonu práv a povinností pěstouna. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje proces podpory a kontroly v roli státní moci. Soubor činností je zajištěn financováním prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče, jehož příjemcem je doprovázející subjekt, a který je přímo vázán na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s jednotlivými pěstouny.
Vzhledem k tomu, že do roku 2013 ležela veškerá podpora pěstounských rodin zejména na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, je doprovázení poměrně novým institutem, který aktuálně vyvolává řadu otázek k řešení. Zejména se jedná o otázky práv a povinností všech aktérů, jsou-li dostačující pro plnění role pěstounské rodiny a péči o svěřené dítě, otázky financování, je-li dostačující pro zajištění potřebných činností vedoucích k naplnění práv a povinností, a jsou-li státní finanční prostředky čerpány v souladu se zákonem, potřebami pěstounů a jim svěřených dětí.
Výzkumná zpráva přináší poznatky o činnostech, které jsou předmětem doprovázení, o potřebách pěstounských rodin a o skladbě čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Identifikuje aktuální nedostatky v systému a navrhuje možná řešení.
 
Anotace v angličtině:  The research study addresses one of the areas concerned with the social and legal protection of children, namely the support of foster families. The concept of the accompaniment of foster families was introduced by the Act on the Social and Legal Protection of Children in 2013 and, since this time, it has constituted an indispensable part of the provision of support for foster families to provide the care for entrusted children. The concept of accompaniment covers the rights and obligations of foster parents, the accompanying organisation, which is selected by the foster parents, and the social and legal protection body, which ensures the supervising position of the state. Such activities are financed in the form of a state allowance for the performance of foster care, the recipient of which is the accompanying organisation, and which is directly linked to a contract concluded on the provision of foster care with the foster parents.
Given that, up to 2013, all support for foster families was exclusively connected in particular with the social and legal protection of children, accompaniment represents a relatively new concept that has raised a number of issues that need to be resolved. In particular, they concern issues surrounding the rights and obligations of the various participants, whether they are sufficient to enable the fulfilment of the role of the foster family in the care for entrusted children, issues concerning financing, i.e. whether it is sufficient to cover all the activities necessary in terms of the fulfilment of the various rights and obligations, and whether state financing is provided in accordance with legal norms and children entrusted to them.
The research study provides information on the various activities that are involved in accompaniment, the needs of foster families and the procedure surrounding the claiming of the state allowance for the provision of foster care performance. Further, it identifies the various current deficiencies in the system and suggests possible solutions.
Klíčová slova: deti; rodina pěstounská; sociálně-právní ochrana dětí; státní příspěvek na výkon pěstounské péče; financování; doprovázení

Klíčová slova v angličtině: children; foster families; social and legal protection of children; state allowance for the performance of foster care; financing; accompaniment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-403-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT