Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). [The families and households income differentiation, the impact of state social support benefits on family incomes (selected implication with natality behavior).]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2003. - 49 s.

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná práce je součástí projektu "České rodiny: současný stav a vývojové trendy". Je zaměřena na příjmo-vou úroveň a diferenciaci zejména čistých úplných rodin. Je rozdělena do tří částí: První se věnuje datovému souboru a jeho struktuře. Druhá zkoumá příjmové nerovnosti domácností v závislosti na přítomnosti a počtu dětí v rodině a ekonomické aktivitě rodičů (členů domácnosti). Studie zároveň zjišťuje ekonomickou situaci mladých domácností s přednostou do 35 let věku. Třetí kapitola je zaměřena na význam a vliv dávek státní sociální pod-pory na celkové příjmy rodiny. Vše je porovnáváno v rámci jednotlivých sociálních skupin.
Datovým souborem je statistika rodinných účtů za rok 2000.
 
Anotace v angličtině:  The presented study is a part of the research project "The Czech families: Status quo and development trends" and aims at an income level and differentiation especially among two-parent families. The report is divided into three main chapters. The first part devotes to data structure of household budget statistics in 2000. The following part focuses on households income inequalities in dependence on children being (and their number) and number of economically active members of households. The report is also concerned with living standards of young households with maximum 35-years old head of a household. State social support benefits, their significance and impact on total family incomes are described in the third chapter. All these aspects are considered by social groups of households (households of manual workers, employees, self-employed persons, and farmers).
Klíčová slova: rodina; příjmy; příjmy-domácnosti; rodina vícedětná; rodina mladá; příjmy sociální; diferenciace příjmová

Klíčová slova v angličtině: family; families with children; young family; social income; income; income differentiation; income of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář o podpoře rodin s dětmi. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 31.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Informace o semináři pořádaném Výzkumným ústavem práce asociálních věcí 19. dubna 2007. Cíl semináře, účastníci, přednesené referáty, diskuse. Závěry.
Klíčová slova: rodina vícedětná; konference; ochrana sociální; pojištění sociální; daně z příjmů; služby sociální; pečovatelé; sladění rodinného a prac. života; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: family with children; conference; social protection; social insurance; income tax; social services; caregivers; reconciliation of work and family life; labour flexibility
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Životní situace vícedětných rodin. [Living conditions of the families with more than two children.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 44 s. - ISBN 978-80-87007-68-6

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie, jež je rozdělena do čtyř hlavních částí, si klade za cíl zmapovat aktuální charakteristiky a životní podmínky rodin se třemi a více dětmi. První část se zabývá vývojem a současnou úrovní porodnosti a plodnosti v ČR se zaměřením na třetí a další děti, s poukazem na věk, vzdělání, rodinný stav, národnost a náboženské vzdělání matek. Další část obsahuje srovnávací analýzu ideálních a reálných počtů dětí v rodině. V posledních dvou částech je zaměřena pozornost na vícedětné rodinné domácnosti a především na ekonomickou situaci a životní podmínky rodin se třemi a více dětmi. Kromě statistických dat jsou v publikaci zpracovány výsledky empirických výzkumů.
 
Anotace v angličtině:  This study is divided into four main parts. The aim of the study is to find out the actual characteristic and living conditions of the families with three or more children. Firstly we pay attention to changes and present level of natality and fertility in the Czech Republic (with a view to children of higher order) with reference to age, educational level, marital status, nationality and religion of mothers. Next chapter contains comparative analysis of wanted and real numbers of children. The last two chapters deal with households with more than two children and especially with economic situation and living conditions of this households. Besides statistical data the results of empirical researches are used in this publication.
Klíčová slova: rodina; rodina vícedětná; porodnost; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: family; families with more than two children; children of higher order; natality; fertility; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Preferované počty dětí v rodině. / Kamila Svobodová - 2008.

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná analýza je zaměřena na srovnání preferovaných a reálných počtů dětí v rodině, stejně jako na postihnutí širších souvislostí těchto preferencí, zejména s ohledem na vícedětné rodiny. Centrem pozornosti přitom budou vedle úplných rodin s dětmi též osamělé matky. Analýza vychází z výzkumné studie realizované VUPSV.
Klíčová slova: rodina; rodina vícedětná; chování demografické; chování rodinné; rodina neúplná; matky osamělé

Klíčová slova v angličtině: family (life) cycle; families with more than two children; demographic behaviour; family behaviour; children; one parent family; lone mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801- 2914, publikováno: 15.04.2008
Do 1463
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny se třemi a více dětmi [Families with three or more children]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-344-9

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o rodinách s více dětmi, kterých je v českém prostředí sice málo, přesto či právě proto si zaslouží pozornost společnosti. Studie je tedy věnována základním oblastem rodinného života rodin se třemi a více závislými dětmi. Je rozdělena do dvou samostatných částí. V první části jsou zpracována data z Českého statistického úřadu, která přinášejí informace o plodnosti a porodnosti se zaměřením na narození dětí vyšších pořadí. Na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 je popsána základní struktura velkých rodin a jejich další charakteristiky. Dále jsou zde představeny finanční a materiální podmínky rodin se třemi a více dětmi z dat výběrového šetření SILC 2017.
Ve druhé části jsou prezentována zjištění nového kvantitativního a kvalitativního výzkumu rodin se třemi a více dětmi realizovaného v roce 2018. Pozornost je zaměřena na hlavní témata úzce související s utvářením a fungováním rodin a s výchovou dětí ve vícedětných rodinách, především tedy na partnerství a rodičovství, finanční situaci těchto rodin a slaďování rodinných a pracovních rolí u rodičů z velkých rodin. Opomíjeny nejsou ani vztahy ve vícedětných rodinách, včetně vztahů mezigeneračních. Poměrně velký prostor je poskytnut postojům rodičů z vícedětných rodin a jimi subjektivně vnímaným problémům.
Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci budou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the publication is to provide an assessment of currently available data and to provide new information on multi-child families which, despite their relatively low number in Czech society, deserve to be considered as a special case. The study, therefore, addresses the basic areas of the family life of families with three or more dependent children. The study is divided into two separate parts. The first part concerns the processing of data obtained from the Czech Statistical Office that provides information on fertility and birth rates focusing particularly on higher-order births. This is followed by a description of the basic structure of large families and other characteristics based on data obtained from the 2011 Population and Housing Census. Further, the study presents a summary of the financial and material conditions of families with three or more children based on SILC 2017 survey data.
The second part presents the findings of up-to-date quantitative and qualitative research concerning families with three or more children conducted in 2018. Attention is devoted particularly to topics surrounding the formation and functioning of, and upbringing of children in, multi-child families, especially with concern to partnerships and parenthood, the financial situation of such families and the reconciliation of the family and work roles of parents of large families, including relationships in multi-child families taking into account intergenerational relationships. Finally, the study also considers the attitudes of parents of multi-child families and the subjective perception of the problems they face.
The study constitutes one of the outcomes of the first phase of the long-term Comprehensive Research of the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of families.
Klíčová slova: rodina vícedětná; rodina úplná; rodina neúplná; partnerství; rodičovství; vztahy rodinné; příjmy; výdaje; slaďování rodiny a zaměstnání; politika rodinná; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: multi-child family; complete family; incomplete family; partnership; parenting; relationships; income; expenses; reconciliation of working and family life; family policy; qualitative research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT