Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [The role of state social support benefits in reducing the poverty of families with children.]. / Sylva Höhne - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 33-36. lit.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Dávky státní sociální podpory (SSP) nabývají na významu s rostoucím počtem dětí v rodině a s klesajícím počtem ekonomicky aktivních osob. Větší váhu v rodinném rozpočtu mají tyto dávky v rodinách samoživitelů ve srovnání s úplnými rodinami. Jejich efektivnost při snižování chudoby mezi rodinami s dětmi se různí, přičemž spolu s pracovními příjmy (alespoň) jednoho rodiče jsou dávky SSP dostatečným řešením při redukci chudoby. Jejich účinek klesá v rodinách bez příjmu z výdělečné činnosti a v rodinách s více dětmi. Tyto rodiny jsou přitom příjmové chudobě vystaveny nejčastěji.
 
Anotace v angličtině:  State social support benefits increase in importance as the number of children in a family gerows and as the number of economically active people declines. These benefits also have greater significance in the family budgets of sole wage earners in comparison with two-parents families. Their efficiancy in reducing poverty among families with children varies. Together with the working incomes of (at least) one parent, these benefits are an adequate arrangement in terms of reducing poverty. They become less effective, however, in families without incomes from gainful employment and in families with several children. At the same time, these families are the ones who are most often exposed to income poverty.
Klíčová slova: podpora sociální; chudoba; rozpočet rodinný; příjmy sociální; rodiny s dětmi; dávky

Klíčová slova v angličtině: state social support; poverty; poverty elimination; families with children; social income; family budget
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. [Socio-demographic analysis of the the city and district of Roudnice nad Labem.]. / Pavel Bareš, Věra Jeřábková, Ladislav Průša, Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 104 s. - ISBN 978-80-7416-037-0

[ Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace byla zpracována v rámci veřejné zakázky na vypracování sociodemografické analýzy města Roudnice n. L. jako obce s rozšířenou působností vypsané městem Roudnice nad Labem. Jejím obsahem je demografická projekce obyvatelstva na tomto území, zhodnocení vybavenosti regionu vybranými sociálními službami a vyhodnocení poskytování příspěvku na péči a jeho využívání. Dále se zpráva věnuje výsledkům průzkumu, který mapoval potřeby pěti cílových skupin ve vztahu k sociálním službám. Jeho cílem bylo zjistit informovanost o službách a hodnocení významu této problematiky pro vlastní osobu či blízké osoby, rozsah využívání služeb a spokojenosti se službami, respektive zmapování důvodů nespokojenosti u služeb, které se dotazovaného týkají nebo mohou výrazněji týkat. Pro účely orientačního srovnání byly sledovány také všeobecné preference občanů v sociální oblasti (tj. jejich postoje i ke službám, které pro respondenta či jemu blízké osoby významné nejsou).
 
Anotace v angličtině:  The survey was commissioned by the city and district of Roudnice nad Labem. The aim of the survey was to compile information which would then be used to provide an in-depth socio-demographic analysis of both the town itself and surrounding municipalities included in the Roudnice administrative district. The final study includes regional information on the socio-demographic projection of the future number of inhabitants, the availability of selected social services and the awareness of and subsequent exploitation of the care allowance. Subsequently, the results of the study were used to map social services needs among five selected target groups. The survey aimed at eliciting information on respondentsĺ awareness of social services, perceptions of their importance according to respondents, the level of utilization of social services and satisfaction, or reasons for dissatisfaction, with the services utilized. The study describes attitudes towards other services provided in the region as well.
Klíčová slova: služby sociální; sociodemografická analýza; postižení; osoby pečující; příspěvek na péči; rodiny s dětmi; senioři

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; carers; families with children; handicapped persons; seniors; socio-demographic analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky [Families with children: Social-demographic structure, financial and material situation]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 176 s. - ISBN 978-80-7416-246-6

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je rozbor rodin s dětmi z hlediska jejich struktury a typů, a to i v krajském členění, a dále popis sociálně ekonomické situace rodin při zohlednění různých druhů jejich příjmů a výdajů, se zvláštním zřetelem na náklady spojené s péčí a výchovou dětí. Samotnému rozboru předchází zhodnocení využitelnosti dostupných statistických dat o demografickém chování a složení rodin s dětmi a jejich příjmech a výdajích. Demografická část se opírá o agregovaná data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, rozbory ekonomické situace domácností zpracovávají data šetření SILC a statistiky rodinných účtů za rok 2014. Struktura rodin je sledována z hlediska jejich úplnosti, počtu dětí, věku dětí a ekonomické aktivity rodičů. Stejné charakteristiky rodin bere v úvahu i navazující rozbor finanční a materiální situace rodin s dětmi, vč. bydlení, ukazatelů příjmové chudoby a materiální deprivace a subjektivního hodnocení rodinných příjmů. Všímá si rovněž finanční dostupnosti zajištění vybraných mat
eriálních a sociálních potřeb dětí do 15 let věku. Specifické výdaje plynoucí z přítomnosti dětí v rodině jsou analyzovány především v oblasti vzdělávání dětí a nákladů na jejich oblečení a obuv.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph was to analyse both the structure of families with children, including its regional differentiation, and their socio-economic situation with regard to their incomes and expenses, taking special account of costs related to childcare. First, the usability of available data about demographic behaviour, the structure of families, incomes and costs was evaluated. The demographic analysis is based on the Czech 2011 Population and Housing Census, the economic analysis is based on the Statistics on Income and Living Conditions survey and the Household Budget Survey 2014. Family structure was studied with respect to the number of parents in a family (two-parent and single parent family), number of children, childrenĺs age, and parentsĺ economic activity. We focused on the same family characteristics in connection with the financial and material situation of families with children, their housing conditions, the risk of poverty and material deprivation, and the level of difficulty experienced b
y the household in making ends meet. The analysis also deals with the ability of families to financially fulfil selected material and social needs of children less than 15 years old. Specific childcare-related expenses both in education and childrenĺs clothing are included.
Klíčová slova: rodiny s dětmi; rodiny úplné; rodiny neúplná; příjmy; výdaje; bydlení; chudoba; deprivace materiální; materiální a sociální potřeby dětí

Klíčová slova v angličtině: families with children; two-parent families; single-parent families; incomes; expenses; housing; poverty; childrenĺs material and social needs; material deprivation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC415/2014 Rodiny s dětmi v ČR - sociodemografická a příjmová analýza
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách [Securing the living conditions of children in families]. / Věra Kuchařová, Jana Paloncyová, Kristýna Janurová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 194 s. - ISBN 978-80-7416-252-7

[ Kuchařová, Věra - Paloncyová, Jana - Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie vznikla v rámci projektu "Rodiny s dětmi v ČR - Sociode-mografická a příjmová analýza," zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož předmětem byl rozbor struktury a typů rodin s dětmi, a to i v regionálním členění, a dále socioekonomická situace rodin s dětmi při zohlednění různých druhů jejich příjmů a nákladů, se zvláštním zřetelem na náklady spojené přímo s péčí a výchovou dětí. Text volně navazuje na publikaci "Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky," která představila rozbor hospodaření rodin s dětmi založenou na reprezentativních datech sbíraných Českým statistickým úřadem. Tato monografie především zpracovává data z výběrového šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015, zaměřeného na čisté rodiny s dětmi do 15 let. Šetření se zaměřilo na podrobnější dekompozici výdajů s ohledem na jejich účel a vazbu na konkrétní členy rodiny, než to umožňují reprezentativní data ČSÚ. Zjišťovalo též názory rodičů nezletilých dětí
na vlastní finanční situaci, aktuální zkušenosti s vybranými aspekty rodinné politiky a postoje k rodinné politice. Při zpracování dat bylo především zohledněno rozlišení rodin úplných a neúplných, podle počtu a věku dětí a podle ekonomické aktivity rodičů.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph is one of the outcomes of the "Families with children in the Czech Republic - Social-demographic and income analysisö project, conducted for the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, which investigated the structure of families with children including its regional differentiation, and their socio-economic situation with regard to their incomes and expenses, taking special account of costs related to children. The text loosely follows up on the "Families with children in the Czech Republic. Sociodemographic structure, financial and material conditionsö publication, which presented an analysis of familiesĺ financial and material situation based on representative data collected by the Czech Statistical Office. This monograph primarily treats data from the "Incomes and expenses of families with children 2015ö sample survey, focusing on nuclear families with children up to 15 years old. The survey enabled a more detailed analysis of expenses with regard to specific fa
mily members and to their purpose than allowed by the CZSO representative data. It also examined the opinions of parents with underage children about their own financial situation, their contemporary experiences with selected aspects of family policy and their attitudes to family policy. Analysis primarily treated the data with regard to differences between two- and single-parent families, according to the number and age of children, and parentsĺ economic activity.
Klíčová slova: rodiny s dětmi; rodiny neúplné; rodiny úplné; příjmy; výdaje; specifické výdaje na děti; bydlení; chudoba; deprivace materiální; materiální a sociální potřeby dětí

Klíčová slova v angličtině: families with children; two-parent families; single-parent families; income; expenses; child-specific expenses; housing; poverty; material deprivation; childrenĺs material and social needs
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC415/2014 Rodiny s dětmi v ČR - sociodemografická a příjmová analýza
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny [Czech family policy - support for families with dependent children and family autonomy]. / Věra Kuchařová, Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 2-13 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek se zaměřuje na rodinnou politiku v České republice, přičemž jednak vymezuje její základní principy, jednak sleduje její aktuální směřování. Široké téma je zúženo a dále rozebíráno na příkladu jedné z ústředních oblastí rodinné politiky, kterou je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi. Rodinnou politiku autorky vnímají jako průřezovou disciplínu a svébytnou oblast přesahující sociální politiku. V první části textu jsou rozebrány základní principy rodinné politiky - princip autonomie (rodiny), princip subsidiarity a princip participace. Následuje teoretické pojednání o ideálu fungující rodiny, které je věnováno vymezení rodiny a jejím základním funkcím. Druhá část textu sleduje konkrétní opatření pro podporu rodin s nezaopatřenými dětmi v České republice v posledním desetiletí (2006-2016). A to na příkladu dvou vybraných oblastí - finanční podpory a služeb denní péče o děti a vzdělávání. Závěrečná diskuse podtrhuje význam principu participace aktérů a představuje preference příjemců opatření i širší veřej
nosti.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on family policy in the Czech Republic. Firstly, it defines the basic principles of family policy and, secondly, provides a discussion on the current situation and trends against the background of policy development over the last two decades or so. This broad theme has been narrowed down to the study of support for families with dependent children as an example of one of the key areas of contemporary family policy. The authors consider family policy to be a cross-sectional discipline and a specific area which exceeds the boundaries of social policy. The study begins by outlining the three main principles - the autonomy of the family, subsidiarity and participation considered by the authors to make up the cornerstones of Czech family policy, which is followed by a theoretical treatise on the definition of the family, family functions and the ideal of the functioning family. The second part of the article provides examples of specific family policy measures aimed at families with dependent c
hildren in the Czech Republic introduced over the last decade (2006-2016). Two specific areas are described - financial support and childcare services and education. The final discussion introduces the requirements and preferences of both those directly impacted by family policy and the wider public. The conclusion underlines the importance of the full participation of all the stakeholders involved.
Klíčová slova: politika rodinná; rodiny s dětmi; autonomie; subsidiarita; participace

Klíčová slova v angličtině: family policy; family with children; autonomy; subsidiarity; participation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu [Families in the middle stage of the family cycle]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 144 s. - ISBN 978-80-7416-314-2

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Janurová, Kristýna - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná publikace je věnována rodinám ve střední fázi rodinného cyklu, tj. rodinám s dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. Zatímco dosud byla zvýšená pozornost zaměřena oprávněně na rodiny na počátku rodičovství, je třeba ji obrátit i na jeho další fázi, kdy vzrůstají nároky na finanční a organizační zajištění vzdělávání dětí, vznikají nové úkoly pro rodiče i širší rodinu ve výchově dětí a jejich přípravě pro budoucí život, objevují se problémy v rodinných a partnerských vztazích apod. Kvůli posouvání rodičovství do vyššího věku se navíc tyto rodiny mohou ještě v době péče o nezletilé děti dostávat do situace, kdy je potřeba zajistit i péči o méně soběstačné prarodiče. Monografie nejprve popisuje demografickou strukturu a sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi ve střední fázi rodinného cyklu, a to na základě statistických šetření ČSÚ. Hlavní analýza vychází z provedeného výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí a představuje jejich názory, postoje, problémy, potřeby a životn
í podmínky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávaní dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  The publication is dedicated to families in the middle stage of the family cycle, i.e. families with school-age and adolescent children. Whilst increased attention has recently been devoted to families at the outset of parenthood, it is no less important that the next stage of the family cycle be considered, at which time families often face increasing demands in terms of the financial and organisational provision of their childrenĺs education, the emergence of new challenges for both the parents and the wider family concerning the raising of their children and preparing them for their future lives, problems with intra-family and partner relationships, etc. Moreover, as a result of the general shifting of parenthood to older ages, such families may even be faced with having to care for their own partly-dependent parents whilst still caring for dependent children. The monograph begins by describing the demographic structure and socio-economic situation of families with children in the middle stage of the famil
y cycle based on statistical surveys conducted by the Czech Statistical Office. The main analysis is based on a sample survey of parents of school-age and adolescent children, and presents their opinions, attitudes, problems, general needs and living conditions. The various chapters of the study are devoted to partnerships, parenthood, income and the material situation of such families, the reconciliation of work and family life, intergenerational relations, the education of the children and their leisure activities, problems and disharmony within the family and, finally, a consideration of relevant family policy measures.
Klíčová slova: rodiny s dětmi; rodina úplná; rodina neúplná; příjmy; situace materiální; vzdělávání dětí; volný čas dětí; problémy v rodině; mezigenerační pomoc

Klíčová slova v angličtině: families with children; two-parent families; one-parent families; income; material situation; education of children; childrenĺs leisure time; family problems; intergenerational assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úplné rodiny s dětmi [Complete Families]. / Věra KUCHAŘOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 211 stran - ISBN 978-80-7416-429-3 (print), - ISBN 978-80-7416-429-3 (pdf)

[ KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje základní životní oblasti úplných rodin s dětmi v České republice. Přináší poznatky z rozsáhlého kvantitativního výběrového šetření Úplné rodiny 2021, které sledovalo 2 295 rodin a bylo doplněno výzkumem kvalitativním. Sleduje úplné rodiny, vymezené soužitím matky a otce s dětmi, přitom rodiče nesmí mít žádné nezaopatřené dítě žijící mimo zkoumanou domácnost. Studie popisuje zkušenosti těchto rodin v době, kdy byla celá společnost zhruba rok a půl postižená pandemií covidu-19. Sledovány jsou klíčové oblasti fungování daných rodin, na základě dat ČSÚ je popsáno jejich zastoupení v české společnosti i základní demografické charakteristiky. Pozornost je věnována jejich socioekonomickým podmínkám, především pak zaměstnanosti, finanční a materiální situaci a oblasti slaďování rodinných a pracovních povinností. Popsány jsou i hodnoty a postoje rodičů k rodičovství, partnerství a rodinné politice.
Pandemie covidu-19 zasáhla největší podíl rodičů negativně především v rovině psychické a vztahové. Méně často nově vznikaly problémy s bydlením, dlouhodobou nezaměstnaností či dluhy. Na základě zjištění výzkumu lze doporučit, aby rodinná politika podporovala soběstačnost a stabilitu úplných rodin s dětmi. A to nejen prostřednictvím dávek a náhrad příjmů, ale i pomocí služeb pro děti i rodiče, včetně školských. Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a description of the basic life areas of complete families with children in the Czech Republic. It considers the findings of the extensive Complete Family 2021 quantitative sample survey, which monitored 2 295 families and which was supplemented by the results of qualitative research. It monitors complete families as defined by the cohabitation of the mother and father with their children; the parents were required to have no other dependent children living outside the surveyed household. The study describes the experiences of these families at a time when society as a whole had been experiencing the covid-19 pandemic for around a year and a half.
The key areas of the functioning of the surveyed families were monitored and their representation in Czech society and their basic demographic characteristics were described based on CSO data. Particular attention was devoted to their socio-economic conditions, especially employment, their financial and material situation and the reconciling of family and work responsibilities. The values and attitudes of the parents towards parenthood, partnership and family policy are also described in the study. The covid-19 pandemic negatively affected the majority of the parents, especially at the mental and relationship levels. Less often, problems were reported concerning housing, long-term unemployment or debts.
Based on the findings of the research, it can be recommended that family policy should support the self-sufficiency and stability of complete families with children not only through benefits and income compensation measures, but also through the provision of services for both children and parents, including educational services. The study forms one of the outputs of the multi-annual Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project, which includes the continuous monitoring of various family types.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodina úplná; rodičovství; rodiny s dětmi; slaďování práce a rodiny; situace ekonomická; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; complete family; parenthood; families with children; reconciliation of family and work life; economic situation; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT