Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Situace žen a mužů na trhu práce v České republice. / Věra Kuchařová - In: Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.. - Praha : SVLP EIS UK, 2001. - ISBN 80-902345-5-0. - s. 13-18.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je věnována vývoji zaměstnanosti, generové segmentaci trhu práce a otázkám harmonizace rodinného a pracovního života. Mezi hlavní problémové oblasti uplatnění principu rovných příležitostí mužů a žen řadí disparitu mezd mužů a žen, malý podíl žen na vedoucích pozicích, obtížnou zaměstnavatelnost žen s malými dětmi a malý podíl žen-podnikatelek. Dále je ilustrována relativně stabilní situace formálně rovných podmínek vzdělávání kontrastující s odlišnými vzdělávacími a profesními drahami žen a mužů v podmínkách segregovaného trhu práce i stereotypního nazírání mužů a žen na profesní uplatnění.
Klíčová slova: ČR; rovné příležitosti; muži; ženy; zaměstnanost; vzdělanost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; equal opportunities of women and men; employment; education; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. [Gender dimenze reformy sociálního zabezpečení v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. / Magdalena Kotýnková, Ladislav Průša. - Budapešť : International Labour Organization, 2003. - ISBN 92-2-113701-5. - s. 109-186.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Text je součásti mezinárodní komparativní studie genderových aspektů reformy rodinných dávek a penzijního systému ve třech středoevropských zemích - ČR, Polsku a Maďarsku. Kapitole o ČR vychází z popisu situace žen na trhu práce a slaďování rodiny a zaměstnání. Dále analyzuje změny rodinných dávek z hlediska rovných příležitostí mužů a žen a hlediska dopadů reformy na strukturu příjmů domácností různého složení. Poslední část je věnována penzijní reformě a jejím dopadům na rovnost příležitostí.
 
Anotace v angličtině:  The text is a part of an international comparative study on gender aspects of social benefits and pension reforms in three central European countries - Czech Republic, Poland and Hungary. An introductory part of a chapter about the Czech Republic describes womenĺs position on the labour market and harmonization of work and family. A second part is devoted to an analysis of changes in family benefits scheme from the point of view of equal opportunities for men and women and of impacts on income structures in different household types. The last part deals with pension reform and its impacts on equal opportunities.
Klíčová slova: ochrana sociální; systém penzijní; rovné příležitosti; gender; trh práce; přídavky rodinné; pomoc sociální; pojištění zdravotní; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: social protection; pension scheme; equal opportunities; gender; labour market; family benefits; state social assistance; health insurance; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Demografická a sociální struktura. [Demographic and Social Structure.]. / Věra Kuchařová - In: Zpráva o lidském rozvoji. / Aleš Kroupa. - Praha : UNDP, VÚPSV, 1999. - s. 31-72.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato kapitole popisuje hlavní trendy vývoje sociální a demografické struktury české společnosti v 90.letech 20. století a zahrnuje mj. tyto oblasti: úbytek populace a prodlužování délky života, změny věkové struktury populace, změny rodinného chování, snížení sňatečnosti provázené poklesem porodnosti, diskuse o populačním vývoji, vnitřní a zahraniční migrace, nové aspekty sociálního rozvrstvení, postavení žen a nové chápání rovných příležitostí mužů a žen.
 
Anotace v angličtině:  This chapter describes main trends in the development of the social and demographic structure of the Czech society in the 1990s, and it covers such spheres as the following: population decline and extending life expectancy, changes of age structure, changes in family behaviour, decline in nuptiality and fertility, discussion on population development, internal and external migration, new aspects of social inequalities, womenĺ status and new understanding of equal opportunities.
Klíčová slova: stratifikace sociální; demografie; populace; rodina; rovné příležitosti; imigrace

Klíčová slova v angličtině: social stratification; demography; population; family; equal opportunities; migration
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. [Building of information basis for analysis of factors affecting differences between income levels of men and women and for simulation (forecasting) of these differences.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2005. - 60 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Základ práce tvoří porovnání informačních základen v EU a ČR: v oblasti shodnosti a rozdílů mzdových statistik; sledovaných ukazatelů mzdových rozdílů; používaných přístupů a metod analýzy mzdových rozdílů; uskutečněných výzkumných studií; vývoje v této oblasti. Druhá část práce představuje kvalitativní doplnění údajů, které statistika nepostihuje. Vychází z reprezentativního sociologického šetření populace v souboru 1218 zaměstnanců. Kapitoly jsou zaměřeny na vnímaní rovných příležitostí v postojích mužů a žen, preference v zaměstnání, hlavní příčiny nerovných pozicí mužů a žen, a osobní zkušenost s diskriminací. Obsahuje závěry a doporučení, které vyplynuly z dosavadních shromážděných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The basis of this study has been created from a comparison of information bases in the EU and the CR concerning: similarities and differences of wage statistics; observed wage differences indicators; used attitudes and methods of the analysis of wage differences; the studies, which have been carried out; development in this field. The second part of this study presents the qualitative addition of that data which has not been included in the statistics. It is based on the representative sociological survey of a sample population of 1218 employees. The chapters focus on the difference of the perception of equal opportunities between men and women, preferences in occupations, the main reasons for the unequal positions of men and women and personal opinions concerning discrimination. It contents conclusions and recommendations evident in the results collected up to the present time.
Klíčová slova: ČR; EU; diferenciace; mzdy; rovné příležitosti; diskriminace pracovní; ženy; metody statistické

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; statistical methods; wage differences; equal opportunities; labour discrimination; women
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání - možnosti volby. [Strategies of work-life balance - chances for choice.]. / Věra Kuchařová - In: Práca versus rodina - dilema alebo súlad? Zborník prednášok z odbornej konferencie.. - Bratislava : Konsorcium Urobme TO!, 2005. - ISBN 80-969381-0-X. - s. 22-36 (15 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Bratislava, 2005, EUR
Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Cílem tomto příspěvku je ukázat jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. This contribution deals with womenĺs and menĺs chances in their choice of strategies for coping with their professional and family roles, as well as at a demonstration the role of relevant subjects and measures in assisting women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; sladění rodinného a prac. života; rovné příležitosti

Klíčová slova v angličtině: family; employment; work-life balance; equal opportunities for men and women
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. [Employment and child care from the perspective of parents and employers.]. / Věra Kuchařová, Sylva Ettlerová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - In: Kariéra, rodina, rovné příležitosti. - Praha : Gender Studies, 2006. - ISBN 80-86520-12-9. - s. 7-12 (6 s.).

[ Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Shrnutí kvantitativní i kvalitativní studie týmu VÚPSV, která se zaměřila na zjišťování možností rodičů sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání a na případné limity či diskriminaci, které mohou situaci rodičů komplikovat. Byl zkoumán jak pohled matek, tak i přístup zaměstnavatelů. Ohniskem zájmu bylo hlavně čerpání podpory při ošetřování člena rodiny a uplatňování nároku na mateřskou/rodičovskou dovolenou.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the RILSA teamĺs quantitive and qualitative studies focused on finding the possibilities parents have of harmonising their caring of their children with their work and any possible limits or discrimination which could complicate their situation. The viewpoint of mothers and attitudes of employers where investigated. The centre-point of interest was mainly drawing benefits whilst caring for a member of the family and applying rights to maternity/parental leave.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; diskriminace pracovní; rovné příležitosti; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; employment of mothers; labour discrimination; equal opportunities; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 104-Equal - Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. [Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti.]. / Tomáš Sirovátka, et al. - Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - 302 s. - ISBN 80-87029-06-2

[ Sirovátka, Tomáš - et al. ]

Anotace:  Studie procesu sociálního vyloučení a začlenění v české společnosti z různých úhlů pohledu, jak je prezentována v této knize, umožňuje realizovat vzájemné propojení fundamentálních aspektů sociálního vyloučení a sociálního začlenění: strukturální/institucionální aspekty týkající se občanských práv, ekonomická a politická participace, rovnost příležitostí, sociální práva a skutečné uplatňování těchto práv. Kniha také osvětluje sociální rizika a deficity, stejně jako konsekventbí zdroje sociálního vyloučení a bariéry sociálního začlenění v české společnosti. Diskutuje možné strategie eliminace těchto bariér.
 
Anotace v angličtině:  The study of process of social exclusion and social inclusion in Czech society from a variety of angles, as presented in this book, makes it possible to realize mutual interconnection of fundamental aspects of social exclusion and social inclusion: the structural /institutional aspects concerning civil rights, economic and political participation, equal opportunities, social rights and the actual exercise of these rights. The book also highlights the social risks and shortfalls, as well as the consequent sources of social exclusion and barriers to social inclusion in Czech society, and discusses possible strategies to eliminate these barriers.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; společnost; rovné příležitosti; práva sociální; bariéry

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; Czech society; equal opportunities; social rights; barriers to social inclusion; strategies of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - strukturální a institucionální podmínky [The work-life balance from the point of nationality and gender differences in the Czech Republic and Slovak Republic ľ structural and institutional conditions]. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 6 (2011), s. 2-9 (8 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Stať předkládá zamyšlení nad proměnami vztahu rodinného a profesního života na základě srovnání ČR a SR, které vyšly ze společného socio-ekonomického základu a které si po rozpadu ČSFR budovaly nezávislý stát a současně vstupovaly do EU. Prolínaly se v nich tedy procesy ovlivněné současně národně jedinečnými i evropskou integrací sjednocovanými politickými a socio-kulturními vlivy. Taková kombinace vlivů vytváří v obou zemích jedinečné historické podmínky, které se promítají mj. do formování vztahů soukromé a veřejné sféry. Zvláště komplikované jsou tyto vztahy při vzájemném průniku zaměstnání a rodinného života.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents some thoughts on the transformation of the relationship between family and professional life based on a comparison of the Czech Republic and Slovakia as countries that have arisen from a common socioeconomic foundation and have, since the collapse of CSFR, built an independent state and simultaneously joined the community of EU countries. Both countries have therefore experienced process influenced both by nationally unique political and socio-cultural factors and by factors shared through European integration. Such combination of influences has created in both countries unique historical conditions that are reflected in the formation of relationships between the private and public spheres of life. These relationships become especially complicated when work and family life overlap.
Klíčová slova: ČR; SR; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; zaměstnanost; rovné příležitosti; muži; ženy; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; social policy; employment; equal opportunities for men and women; family policy; work-life balance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT