Publikační činnost: 2019
BAV

Péče o děti po rozvodu či rozchodu [Childcare after divorce or separation]. / Sylva Höhne, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s.

[ Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Publikace přináší analýzu dostupných statistických dat týkajících se porozvodové péče o děti v České republice. Po úvodních kapitolách zaměřených na související legislativu a vývoj rozvodovosti je pozornost zaměřena na statistiky rezortu spravedlnosti v oblasti opatrovnických řízení, tj. svěření dítěte do péče v případě rozvodu jeho rodičů a výživné. Děti jsou v rámci prvních rozhodnutí stále svěřovány do péče matky, i když podíl střídavé i společné péče rodičů mírně roste. Pokud se případ vrací k soudu a dojde ke změně úpravy péče o dítě, je dítě svěřeno nejčastěji otci. Výživné je v rámci prvních rozhodnutí vyměřeno zejména otci, i když tento podíl v důsledku snižování podílu dětí, které jsou svěřeny do výlučné péče matky, mírně klesá. Průměrné výživné vyměřené otci je zhruba dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. S věkem oprávněného dítěte se částky výživného zvyšují.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents an analysis of available statistical data concerning parental childcare after divorce or separation in the Czech Republic. After introductory chapters focused on related legal aspects and divortiality context, attention is payed to statistics of the Ministry of Justice in the area of parental care for children after divorce or separation, ie child custody and maintenance. Children are still placed in the exclusive custody of the mother in the first decisions, although the share of joint and shared custody is slightly increasing. If the case goes back to court and the childcare arrangements are changed, the child is most often entrusted to the father. In the first decisions, the obligation to pay maintenance is given to the father, although this share is slightly decreasing as a result of the decrease in the proportion of children placed in the exclusive custody of the mother. The average maintenance attributed to the father is about twice as high as that to the mother. The amount of m
aintenance is increased with the age of the entitled child.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; ministerstvo spravedlnosti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; shared custody; exclusive custody; Department of Justice
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Zpráva z fokusních skupin: Dítě v rodičovském konfliktu [The report from focus groups: A child in parental conflict]. / Jana Barvíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s.

[ Barvíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie přináší dílčí výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612). Podává zprávu o expertních rozhovorech a zejména fokusních skupinách realizovaných v průběhu prvního roku řešení projektu. Ty měly výzkumnému týmu poskytnout vhled do problematiky rodičovského konfliktu v České republice z pohledu praxe a poskytnout podklady pro přípravu dalších fází výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The study brings partial results of the pre-research within the project Impacts of the rate of parental conflict on children and the role played by post-divorce care arrangements (IP70612). It reports on expert interviews and focus groups in particular realized during the first year of the project. Their aim was to provide an insight into the issue of parental conflict in the Czech Republic in terms of practice and provide background materials for the preparation of further phases of the research.
Klíčová slova: konflikt rodičovský; rozvod; rozchod; porozvodová péče o děti; výživné; střídavá péče; výlučná péče; společná péče; dopady rodičovského konfliktu na děti

Klíčová slova v angličtině: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; maintenance; joint custody; exclusive custody; shared custody; effects of parental conflict on children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT