Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. [Reconciling Family and Work. Families with Fathers Taking Parental Leave.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2005. - 86 s.

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci projektu zabývajícím se slaďováním rodinných a profesních rolí byl proveden podrobnější výzkum zaměřený na specifickou problematiku rodin s otci na rodičovské dovolené. Cílem bylo zjistit, nakolik je tato strategie účinná z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání, jak je přijímána rodiči malých dětí a jaké jsou její charakteristické rysy. Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a malému výskytu rodin s otci, kteří celodenně pečovali o malé děti, byly pro výzkum využity především metody kvalitativního sociologického výzkumu, ovšem pro jejich začlenění do širšího kontextuálního rámce byla využita i kvantitativní data (databáze SSP MPSV ČR a výzkum VÚPSV Harmonizace rodiny zaměstnání 2005). V úvodu studie je představena problematika využívání rodičovské dovolené otci v současné Evropě. Dále je zkoumána daná problematika v celospolečenském kontextu a na základě dostupných dat popsáno její rozšíření v České republice. Vedle popisu populace otců pečujících v České republice o malé děti na základě dostupných kvantitativních dat jsou dále představeny postoje rodičů malých dětí k možnosti využívání rodičovské dovolené otci. Stěžejní část studie se snaží poskytnout hluboký vhled do problematiky rodin s otci na rodičovské dovolené v kontextu slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů. Akcentován je přitom především pohled samotných aktérů na zkoumanou problematiku. Hlavním pramenem pro tuto část studie byl kvalitativní terénní výzkum, který autorka prováděla v rámci výzkumného programu oddělení rodinné politiky VÚPSV v letech 2004 a 2005. Pozornost je věnována motivům rodičů pro volbu otce zůstat na rodičovské dovolené, reakcím sociálního okolí zkoumaných rodin na jejich netradiční situaci, a dále je zkoumána problematika slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů, v jejímž rámci bylo zjišťováno především vlastní rozdělení povinností mezi rodiče, jejich zaměstnanost a pomoc ze strany dalších osob či institucí. Závěr obsahuje zjištění týkající se sociálních dopadů využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Pozornost je zaměřena jednak na dopady, které zkoumaná strategie má na rodinu jako celek i její jednotlivé členy, a jednak na vliv využívání rodičovské dovolené otci na harmonizaci rodiny a zaměstnání. Jsou zde nastíněna možná opatření, která by rodičům s malými dětmi usnadnila situaci, rozšířila možnosti jejich volby a napomohla jim při slaďování rodinných a profesních sfér.
 
Anotace v angličtině:  Systematic survey focused on specific issue of families with fathers taking parental leave was conducted within the framework of the project aimed at reconciling family and occupational roles. The main goal of the survey was to find out how far this strategy is effective from the point of view reconciling work and family life, in which way it is considered by the parents of small children and what are itĺs characteristic features. With respect to the character of the issue and low occurrence of families with fathers, who have cared about small children, mostly qualitative sociological methods were used during the survey, though quantitative data (database of State Social Support of Czech Ministry of Labour and Social Affairs, research Reconciling Family and Work conducted by RILSA in 2005) were used for their incorporation into wider contextual framework. At the beginning of the study the issue of using parental leave by fathers in contemporary Europe is presented. Further the scale of the use of parental leave by fathers in the Czech Republic is described on the basis of available data. Beside that, attitudes of parents towards opportunity to use parental leave by fathers are intro-duced.Main part of the study aim at providing deep insight into issue of families with fathers taking parental leave in context of reconciling parentĺs family and work duties; at the same time, the actorĺs point of view is emphasised. Qualitative field research, conducted by author as a part of survey program of department of family policy in RILSA in 2004 and 2005, was a main source for this part of the study. Attention is paid to reasons of parents for choice of father to use parental leave, to reactions of social environment to such families and their untraditional situation, and further the problem of reconciling parentĺs family and work duties is analysed. As a part of it actual division of duties between parents, their employment, and help given from other persons or institutions were detailed. The final part of the study contents knowledge about social impacts of using parental leave by fathers. On the one hand it focuses on impacts the surveyed strategy has got on the family as a whole and also on its single members, on the other, the impact of taking parental leave by fathers on the reconciling work and family life is discussed. Possible measures which could ease hard situation of parents with small children, widen their opportunities, and improve to reconcile their work and family life are outlined
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; otcové; dovolená rodičovská; rozdělelní práce; rodina; rodina netradiční

Klíčová slova v angličtině: CR; international; reconciling family and work; fathers taking parental leave; division of duties between parents; untraditional situation of family; social impacts of using parental leave by fathers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. [Attitudes and experiences with harmonisation of family and employment of parents with pre-school and school-age children.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 108 s. - ISBN 80-87007-38-7

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je jedním z výstupů z projektu Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je zpracována na základě výběrového šetření mezi matkami a otci malých dětí, které se zaměřovalo na vztah rodičovství a zaměstnání..Cílovou populací byli rodiče dětí mladších deseti let. Obsahem zprávy je především současný stav ve využívání vybraných nástrojů slaďování rodinného a pracovního života v rodinách s malými dětmi (v úplné manželské rodině; u nesezdaných párů a v neúplné rodině). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno z důvodu péče o děti; nároky na finanční náhrady a sociální dávky spojené s takovým uvolněním ze zaměstnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opatření ze strany zaměstnavatelů a jejich vlastní formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a využívání zařízení denní péče o děti předškolního i školního věku.
 
Anotace v angličtině:  The study is one of the outputs of the project ôReconciliation of work and family - contemporary possibilities and their reflection in young parental generationö; carried out between 2004-2006. It is based on a sample survey among mothers and fathers of young children, which dealt with the relation between parenthood and employment on the attitude level as well as in the real behaviour. Parents of children aged ten and less were the target group. The report focuses primarily on the present state of using selected tools of work-life balance in families with young children (in two-parent families of married or unmarried couples and in lone-parent families). It was concerned particularly with statutory entitlements to time off for child-care; to financial compensation and social benefits connected to such time off work; entitlements to adjustment of working hours; claims to further provisions on the side of an employer and their own forms of support of employees with small children and with usage of day-care facilities for pre-school and school-age children.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; rodičovství; deti; rodina neúplná; soužití nesezdané; péče o děti; pomoc mezigenerační; rozdělelní práce; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; zaměstnavatelé; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; employment; parenthood; children; one-parent family; two-parent family; cohabitation; work-life balance; child care; intergenerational assistance; division of labour; maternity leave; parental leave; employers; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Organizace domácnosti a kvalita partnerství. [Household Organisation and Partnership Quality.]. / Kamila Svobodová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 89-94 (6 s.) .

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Velmi významným aspektem partnerských vztahů, jenž může do značné míry ovlivnit kvalitu partnerství a spokojenost v něm, je dělba práce a povinností mezi muže a ženu. V české společnosti po celé 20. století přetrvávala tradiční dělba rolí v rodině, kdy hlavní zodpovědnost za péči o rodinu a domácnost ležela na ženě a muž se angažoval především v placeném zaměstnání. Otázkou, na kterou mohou přinést odpověď výsledky analyzovaného šetření, je, zda se v tomto ohledu něco změnilo. Vedle reálné dělby práce v domácnosti se bude text zaměřovat též na způsob rozhodování o jednotlivých oblastech partnerského a rodinného života včetně způsobu rozdělování příjmů domácnosti a na partnerskou shodu a spokojenost ve vztahu.
 
Anotace v angličtině:  A very important aspect of a personal partnership that can have a considerable impact on the quality of the relationship and the satisfaction of the partners in it is the division of labour and responsibilities between the man and the woman. Czech society throughout the 20th century has adhered to the traditional division of roles in the family, with women mainly responsible for caring for the family and the household and engaged primarily in paid employment. A question that the results of the GGS research could shed light on is whether in this regard anything has changed. The following articles examines division of labour in household, who makes decisions about the issues in the partnerships and family life, organisation of household income, partnership agreement and satisfaction with relationship with partner/spouse.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rozdělelní práce; gender

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; division of work; gender; gender division of household duties; partnership agreement
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. [Importance of partnership for family-work harmonization.]. / Sylva Höhne, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978 -80 -7326 -140 -5. - s. 119-143.

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Cílem textu je zkoumat otázku zvládání rodinných a pracovních povinností a roli partnera v každodenním životě rodin, a to vše v kontextu měnících se forem partnerství. Podíl partnerů na obstarávání domácích prací a jejich zapojení v profesní sféře v teorii a praxi. Čas věnovaný rodině, domácnosti a zaměstnání v úplných a neúplných rodinách. Raná péče o děti, pečující otcové, péče o nemocné dítě.
 
Anotace v angličtině:  The text aims to study the issue of management of the family and work duties and the partnerĺs role in everyday family life, all in the context of changing forms of partnership. Partners´ sharing of household duties and their involvement in the professional sphere in theory and practise. Time devoted to family, household and job in complete and incomplete families. Early care for children, caring fathers, care for an ill child.
Klíčová slova: ČR; sladění pracovního a rodinného života; rodina; partnerství; gender; rozdělelní práce

Klíčová slova v angličtině: CR; reconciliation of working and family life; family; partnership; gender; gender division of household duties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Žena a muž v rodině a na trhu práce. / Kamila Svobodová, Marek Řezanka - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila - Řezanka, Marek ]

Externí odkaz
Anotace:  Dne 27. 5. 2009 uspořádala Česká demografická společnost XXXIX. Demografickou konferenci na téma: Žena a muž v rodině a na trhu práce. Na konferenci zazněly přednášky odborníků z řad demografů, sociologů a ekonomů. Tato reportáž přináší informace o jednotlivých příspěvcích.
Klíčová slova: konference; rodina; sladění rodinného a prac. života; trh práce; rozdělelní práce; zaměstnanost žen; cizinci; chování demografické; plánování rodiny; porodnost; rodina neúplná; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: conference; family; reconciliation of family and work life; labour market; division of duties between parents; division of work; employment of women; foreigners; demographic behaviour; family planning; fertility; one parent family; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT