Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální bydlení v našich podmínkách. / Jana Vavrečková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - Roč. 11, č. 22 (1999), s. 1-2 příl..

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Způsob bydlení příjmově chudých rodin v ČR podle šetření VÚPSV. Vzhledem k nedostatku sociálních bytů žijí nezaměstnané osoby, často též příjemci sociální pomoci v bytech podobné velikosti a kvality, jako pracující domácnosti. Specifika bydlení sociálně potřebných rodin: nájemní bydlení, bydlení u příbuzných a známých apod. Rozdíly ve výdajích na bydlení mezi příjmově chudými a průměrnými domácnostmi; závislost na počtu členů domácnosti. Vznik specifické sociální skupiny neplatičů. Koncepce sociálního bydlení v ČR. Sociální bydlení v zemích Evropského společenství.
Klíčová slova: bydlení sociální; příjmy nízké; rozpočet rodinný; příjmy-domácnosti; chudoba; nezaměstnaní; bezdomovci

Klíčová slova v angličtině: CR; social housing; low incomes; family budget; income of households; poverty; unemployed; homeless persons
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit obecnější a dlouhodobější trendy v redistribuci prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení v České republice v letech 1996-2000 na základě analýzy dat Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. Analýza je provedena podle typů rodinných domácností a podle příjmové úrovně domácností; věnuje pozornost vývoji reálné výše sociálních příjmů, vývoji jejich cílenosti do různých skupin a podle jejich přínosu k celkovým příjmům těchto skupin. Přitom posuzujeme roli systému sociálních dávek zejména z hlediska sociální ochrany příjmů a životního standardu domácností s nízkými příjmy. Výsledky ukazují na dlouhodobý nárůst reálné výše celkových sociálních příjmů i jejich přínosu k příjmům domácností - což je zejména vlivem nárůstu důchodů (narostl počet vyplácených mj. i předčasných důchodů).
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to evaluate the more general and long-term trends in redistribution through social security transfers in the Czech Republic in years 1996-2000, based on the analysis of Family budget surveys data (Czech Statistical Office). The analysis was outlined according the family types of households and their income level; attention is paid to the dynamic of the real level of social transfers, their targeting and their contribution to the total incomes of the households. Doing that we consider the role of social benefits to protect the income and living standard of low-income households. The results show that the real value of total social benefits and their share in total incomes of families increased - due to the increase of pensions (mainly the number of the beneficiaries including early retirement pensioners increased). On the other hand children related benefits decreased.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní; rozpočet rodinný; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vliv redistribuce v rámci sociální politiky na vztah mezi marginalizací na trhu práce a chudobou v ČR. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 6 (2001), s. 6-8.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Analýza vzniku chudoby v průběhu nezaměstnanosti a role, kterou zde hrají redistribuční účinky sociální politiky. Horizontální (hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti) a vertikální (životní minimum) forma redistribuce v nezaměstnanosti. Vztah mezi životním minimem a chudobou. Životní minimum a životní standard. Struktura příjmů a výdajů rodin s dětmi s minimálními příjmy (1999).
Klíčová slova: ČR; chudoba; nezaměstnanost; příjmy-domácnosti; vyloučení sociální; minimum životní; rozpočet rodinný; redistribuce; příjmy sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; unemployment; income of households; social exclusion; subsistence level; family budget; redistribution; social incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [The role of state social support benefits in reducing the poverty of families with children.]. / Sylva Höhne - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 33-36. lit.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Dávky státní sociální podpory (SSP) nabývají na významu s rostoucím počtem dětí v rodině a s klesajícím počtem ekonomicky aktivních osob. Větší váhu v rodinném rozpočtu mají tyto dávky v rodinách samoživitelů ve srovnání s úplnými rodinami. Jejich efektivnost při snižování chudoby mezi rodinami s dětmi se různí, přičemž spolu s pracovními příjmy (alespoň) jednoho rodiče jsou dávky SSP dostatečným řešením při redukci chudoby. Jejich účinek klesá v rodinách bez příjmu z výdělečné činnosti a v rodinách s více dětmi. Tyto rodiny jsou přitom příjmové chudobě vystaveny nejčastěji.
 
Anotace v angličtině:  State social support benefits increase in importance as the number of children in a family gerows and as the number of economically active people declines. These benefits also have greater significance in the family budgets of sole wage earners in comparison with two-parents families. Their efficiancy in reducing poverty among families with children varies. Together with the working incomes of (at least) one parent, these benefits are an adequate arrangement in terms of reducing poverty. They become less effective, however, in families without incomes from gainful employment and in families with several children. At the same time, these families are the ones who are most often exposed to income poverty.
Klíčová slova: podpora sociální; chudoba; rozpočet rodinný; příjmy sociální; rodiny s dětmi; dávky

Klíčová slova v angličtině: state social support; poverty; poverty elimination; families with children; social income; family budget
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. [Primer of financial literacy.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: COFET, a.s., 2009. - 448 s. - ISBN 978-80-254-4207-4

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Anotace:  Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Nedílnou součástí finanční gramotnosti je i porozumění základní makroekonomickým ukazatelům a daňová oblast. K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická, informační a právní. Slabikář je plně v souladu s dokumenty EU a vychází ze systému budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; gramotnost finanční; chování ekonomické; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní; příjmy; informace; půjčky; poradenství finanční; pojištění; bankovnictví; inflace; daně; gramotnost právní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; family budget; social exclusion; economic behaviour; subsistence minimum; living minimum; income; information; loans; money; financial counselling; insurance; banking; inflation; taxes; legal literacy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  učebnice
Další autoři: Noveský, Ivan ľ Tuvora, Jiří ľ Kotýnková, Magdalena ľ Kopecký, Leoš ľ Abrahámek, Jan ľ Kasal, Josef ľ Pelcák, Stanislav ľ Bělík, Václav ľ Kudelová, Miluše ľ Masníkosová, Pavla ľ Fiala, Petr ľ Tejkal, Jan ľ Vávrová, Hana
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.).

[ Kofroň, Pavel ]

Anotace:  Analýza příjemců sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácnosti. Výplata sociálního příplatku v letech 2007 a 2008 v závislosti na struktuře domácnosti. Podmínky nároku na výplatu sociálního příplatku.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; statistika sociální; domácnosti; příjmy nízké; rozpočet rodinný; podmínky nároku; rodina neúplná; minimum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT