Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. / Aleš Kroupa, a kol. - Praha: VÚPSV - UNDP, 1999. - 238 s.

[ Kroupa, Aleš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí. Zpráva se dělí do sedmi samostatných, ale často vzájemně provázaných kapitol:
I. Pojetí lidského rozvoje v České republice. Tato kapitola popisuje pojetí lidského rozvoje v České republice podle obvyklých kritérií zpráv UNDP týkajících se kvality zdraví, vzdělání a životní úrovně.
II. Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. Druhá kapitola věnuje pozornost vývojovým trendům hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů nezbytných pro lidských rozvoj a hodnocení různých transformačních politik v průběhu času.
III. Demografická a sociální struktura. Třetí kapitola analyzuje populační vývoj a jeho sociální a ekonomické důsledky. Zaměřuje se rovněž na změny v modelech rodin a domácností. Obsahuje také analýzu změn v sociální struktuře, vlivu demografických a ekonomických procesů na novou sociální stratifikaci a jejích politických důsledků a sociální mobility v přechodném období. V neposlední řadě si tato kapitola všímá nového chápání rovných příležitostí.
IV. Postavení a úloha práce ve společnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje světu práce. Popisuje hlavní charakteristiky politiky trhu práce v České republice a sleduje současný stav a vývoj zaměstnanosti jako bázi pro reflexi jejího budoucího vývoje. Zaměřuje se na celkový vývoj nezaměstnanosti a uvádí prognózu jejího budoucího vývoje. Poskytuje také analýzu vývoje aktivní politiky zaměstnanosti a informace o sociálním dialogu.
V. Sociální ochrana. Pátá kapitola obsahuje analýzu vývoje různých pojetí a politik týkajících se programů sociálních dávek. Zvláštní pozornost je věnována důchodovému systému a jeho reformě, systému zdravotnictví a jeho reformě, zabezpečení nezaměstnaných a systému státní sociální podpory, který zahrnuje hlavní nástroje podpory rodiny v České republice
VI. Životní úroveň a chudoba. Šestá kapitola vysvětluje proces diferenciace příjmových zdrojů domácností, ke které došlo v důsledku privatizace a tržně orientovaného, demokratického prostředí. Je zde analyzován vliv příjmů na vytváření nových sociálních struktur, jejich sociální a politické důsledky a rovněž i postoje domácností. Pozornost je věnována také vývoji mechanismu vytváření mezd.
VII. Souhrn a východiska budoucího rozvoje. Autoři se pokoušejí popsat celkový kontext svých závěrů v souhrnu doporučení do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: social development; economic and social development; social structure; population structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  Anglická verze dostupná z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ZPRAVA_A.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. [Economic development and its impact for human development.]. / Jaroslav Kux - In: Zpráva o lidském rozvoji 1999 - Česká republika.. - Praha : VÚPSV, 1999. - s. 19 - 29.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Pojednává o nezbytných institucionálních změnách jako počátek transformačního procesu, charakterizuje etapy ekonomického a sociálního rozvoje v devadesátých letech spolu s popisem transformačních politik.
 
Anotace v angličtině:  Presentation of essential institutional changes as the first step in the transformation process, characteristics of stages in economic and social development in ninetees, together with summary of transformation policies.
Klíčová slova: politika veřejná; správa veřejná; transformace ekonomická; rozvoj ekonomický; rozvoj sociální

Klíčová slova v angličtině: institutional changes; economic and social development; transformation stages
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. [Macroeconomic framework of unemployment.]. / Tomáš Sirovátka, Osvald Vašíček - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti.. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 83-86.

[ Sirovátka, Tomáš - Vašíček, Osvald ]

Anotace:  Text se zabývá modelem dynamiky vztahu mezi HDP a nezaměstnaností v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the relationship between dynamics of GDP and unemployment in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; HDP; rozvoj ekonomický; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: CR; dynamics of GDP; unemployment; Okun´s law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.).

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice vymezení společných a rozdílných atributů vzdělávání a zdravotnictví z ekonomického a sociálního hlediska. Článek představuje poznatky odrážející empiricky známé závislosti vzdělávání a zdravotních faktorů a vazby vzdělávání a zdravotnictví k lidskému kapitálu. Na základě identifikovaných atributů a vztahů vzdělávání a zdraví ukazuje článek charakteristické ekonomické, sociální aspekty vzdělávání a zdraví a shrnuje jejich význam pro ekonomický rozvoj.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on common and different attributes of education and health from economic and social perspective. Article contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationships of education and health to human capital. Based on the identified attributes and relationships of education and health, the article shows their economic characteristic, social aspects and summarizes their importance for the economic development.
Klíčová slova: vzdělávání; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; rozvoj ekonomický; růst ekonomický

Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Human Development Report 1999: Czech Republic. / Aleš Kroupa, et. al. - Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 249 s.

[ Kroupa, Aleš - et. al. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; situace sociální; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social development; economic development; social situation; social structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT