Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Women and Employment. [Ženy a zaměstnanost.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 2 (1999), s. 179-194.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Struktura zaměstnanosti českých žen v současnosti. Problematika uspořádání rodinného a pracovního života. Posouzení rovnosti pohlaví v různých oblastech. Přístup ke vzdělání; vzdělanost žen. Nezaměstnanost žen. Profesní kariéra žen. Žena v řídícím postavení. Ženy v soukromém sektoru. Postavení žen na trhu práce svázáno jejich rolí z hlediska pohlaví. Velká mzdová diferenciace mezi muži a ženami. Neexistence právních norem na odstranění pracovní diskriminace.
Klíčová slova: ČR; ženy; rovnost; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; sociologie; rodina; práce netypická; trh práce; nezaměstnanost; právo pracovní; segmentace trhu práce; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; labour market; sociology; unemployment of women; career development; labor law; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. [Gender in management: qualitative research on conditions and inequalities in the Czech Republic.]. / Drahomíra Fischlová, Alena Křížková, Radka Dudová - Praha: VÚPSV, 2006. - 120 s. - ISBN 80-87007-32-8

[ Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vyhodnocení 30 rozhovorů (15 mužů a 15 žen z 21 firem) s managementem získaných technikou polostandardizovaných interview. Kvalitativní šetření se zabývalo: faktory, které ovlivňují manažerskou kariéru u žen a mužů; provázaností soukromého života s životem pracovním; životními a pracovními postoji manažerů a manažerek,; zdroji genderově nerovného ohodnocení manažerské práce. Šetření bylo součástí projektu Gender v managementu, který si vzal za cíl popsat a analyzovat pozici žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích.
 
Anotace v angličtině:  The inquiry of 30 manager interviews (15 men and 15 women of 21 corporations) acquired by the means of semi-standardized interview. The qualitative research includes: the factors influencing womenĹs and menĹs career in management positions; the cohesion of private life and career positions; the life and career attitudes of women and men in management positions and the sources of gender inequalities in managerial work appreciation. The research was part of Gender in management project, targets of which were to define and analyze womenĹs and menĺs position in leading and management functions.
Klíčová slova: ženy v managementu; zaměstnanost žen; rozvoj profesní kariéry; sladění rodinného a prac. života; gender; rovnost; diskriminace pracovní; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: women in managemen; employment of women; career development; work-life balance; gender model; equity; labour discrimination; education; life-long education; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty. [The Importance of Career Advancement and Professional Development: "Are they moving apart?"]. / Renata Kyzlinková - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Kyzlinková, Renata ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Studie se zabývá fenomény důležitosti kariérního růstu a profesního rozvoje jako motivačních činitelů v profesním a osobním životě pracovníka. Kromě sledování míry důležitosti jako takové je cílem studie také upozornit na čím dál tím méně významnou provázanost obou motivačních faktorů v organizačním prostředí se stale ploššími hierarchickými strukturami. Přestože Herzberg řadí, ve své již klasické motivační teorii, povýšení a profesní rozvoj do stejné skupiny motivačních činitelů, náš výzkum ukazuje, že oba tyto motivátory mají naprosto rozdílný charakter. Podle výsledků z výzkumu by neměl být nedostatek kariérních příležitostí (tak, jak ho zjišťují výběrová šetření) posuzován jako indikátor kvality práce a pracovní spokojenosti. Na druhé straně nedostatek příležitostí k profesnímu a osobnostnímu růstu má na celkovou kvalitu pracovního života a spokojenost s ním zásadní vliv.
 
Anotace v angličtině:  The paper looks at the phenomena of career growth and professional development as motivating factors in both the professional and private lives of employees. In addition to an observation how the importance of these two phenomena is assessed by employees, the paper also aims to draw attention to the fact that both motivators are becoming less and less interconnected in an increasingly flattening organisational structure. Thus the currently important question is whether employees place a higher value on professional development when there is, in a fact, nowhere to advance. Despite the fact that Herzberg, in his classical motivational theory, places advancement and personal growth in one group of motivators, our research indicates that these two motivators are of a very different nature. The results show that lack of career opportunities (reported in surveys) should not be used as an indicator of job quality or job satisfaction. On the other hand, lack of opportunities to develop contributes much more than career opportunities to the overall quality of an employees life.
Klíčová slova: rozvoj profesní kariéry; kvalita pracovního života; uspokojení z práce; motivace

Klíčová slova v angličtině: career growth; professional development; quality of working life; job satisfaction; motivation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/II
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [Women pay for their participation in management by lower earnings.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 2-8.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.
 
Anotace v angličtině:  Turnover and rewarding of managers represent a specific market segment which is mapped only to a small extent in the CR. The article seeks to answer the question whether women as managers are discriminated, and if so, what the reasons and demonstrations of this phenomenon are. The author responds to outputs of sociological studies and analytical data provided by the Czech and European statistical services, which signal an unequal position of women in management.
Klíčová slova: ČR; gender; management; ženy v managementu; diskriminace mzdová; odměňování; diskriminace pracovní; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; gender; gender differences; management; salary differences; remuneration; labour discrimination; equity; reconciliation of work and family life; career development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43.

[ Doležalová, Hana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariérního růstu? Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál? Jakou roli hraje v profesním rozvoji zaměstnanců jejich přímý nadřízený? jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé? Způsob, jak může zaměstnavatel najít odpověď nejen tyto otázky, a proč jsou právě tyto informace pro úspěšnou firmu důležité, je tématem tohoto článku.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; kariéra profesionální; rozvoj profesní kariéry; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT