Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Model optimálního uspořádaní sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni. [The model of optimum arangement of social and health services on a regional level.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 53 s. - ISBN 80-87007-36-0

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je pokusit se shromáždit všechny informace nezbytné ke zpracování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb v zájmu zajištění rovného přístupu k těmto veřejným službám na celém území republiky. První část studie je zaměřena na rozbor vybavenosti jednotlivých krajů a okresů službami sociálními péče a některými souvisejícími zdravotními službami v r. 2005 a na vývoj vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče od r. 1995. Jsou analyzovány faktory, které ovlivňují vývoj vybavenosti jednotlivých regionů a pomocí statistických metod jsou kvantifikovány některé stěžejní souvislosti mezi rozhodujícími ukazateli. Druhá část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů k plánu rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou zmapovány dosavadní přístupy ke koncipování tohoto dokumentu a charakterizovány některé hlavní problémy, které je možno v dosud zpracovaných plánech identifikovat. Třetí část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů ke koncipování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  This studyĺs objective is to try to collate all the information necessary for drafting an optimum model for a social and health services structure in order to ensure equal access to these public services throughout the CR. The first section is focused on a breakdown of the availability of social care and related health services in the individual regions in 2005 and of developments in the availability of social services in the regions since 1995. The second section is aimed at the characteristics of the approach to plans for social services development pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on Social Services. It maps the approach to drafting a concept for this document and describes some of the main problems which can be identified in the plans which have been compiled to date. The third section deals with characteristics of approaches to conceiving optimum models for structuring social and health services at the regional level.
Klíčová slova: služby sociální; systém; služby zdravotní; regiony; rozvoj sociálních služeb; model optimální

Klíčová slova v angličtině: system of social service; system of health services; regional level; development od social sevices; facilities; optimum model
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomie sociálních služeb. [The economy of social services.]. / Ladislav Průša - Praha: ASPI, a.s., 2007. - 179 s. - ISBN 978-80-7357-255-6

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Aktualizované vydání reaguje na novou legislativní úpravu sociálních služeb. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. kapitola je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990, zahrnuje rozbor základních makro- a mikroekonomických charakteristik souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Pozornost je věnována vybavenosti jednotlivých krajů a okresů. 3. část je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona a očekávaným důsledkům jeho praktické aplikace. 4. část je věnována charakteristice sociálních služeb jako významného nástroje sociálního začleňování. Poslední kapitola prezentuje některé poznámky k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb v Evropě a hlavní vývojové trendy v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The updated edition responds to a new legislative arrangement of social services. The 1st chapter is focused on determination of social services system within the entire social protection system and theoretical determination of social services. 2nd chapter is devoted to the social services development since 1990, it covers an analysis of basic macro- and microeconomic characteristics relating to social services provision. The attention is paid to social services facilities in individual regions and districts. The 3rd part is aimed at the characteristics of selected fundamental elements of the new legislation and expected impacts of practical application. The 4th part characterizes social services as a significant tool of social inclusion. The final chapter presents some comment on problems of international comparison of social services in Europe and main development trends in this area.
Klíčová slova: služby sociální; ochrana sociální; rozvoj sociálních služeb; financování; výdaje sociální; regiony; organizace nevládní; zákonodárství; práce sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social protection; development of social services; funding; social expenditure; regions; NGOs; legislation; social work; social inclusion; forms of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální služby ľ srovnání ČR a EU. [Social services ľ the comparison of the Czech Republic and EU.]. / Ladislav Průša - Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008. - 59 s. : lit., obr., tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem publikace je pokusit se charakterizovat hlavní principy nové právní úpravy systému sociální ochrany v ČR a porovnat je s prvky a principy, které jsou uplatňovány ve vybraných evropských zemích. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. část je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990. 3. kapitola je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona o sociálních službách, charakteristice prvních zkušeností a poznatků. Jsou naznačena některá opatření na stabilizaci systému financování sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována některým poznámkám k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb a charakteristice hlavních vývojových trendů ve vybraných evropských zemích.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; organizace sociálních služeb; ochrana sociální; zákonodárství; financování; výdaje sociální; rozvoj sociálních služeb; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: social services; social services organization; social protection; legislation; financing of social services; social expenditure; social services provision; development of social services; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  projekt JPD 3-CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry
Projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy a probíhal v období od 1.3.2006 do 30.9.2008
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. [Analysis of Needs and Supply of Social Services in Prague. Final report.]. / Pavel Bareš, Karilína Dobiášová, Hana Geissler, Miriam Kotrusová, Martin Potůček, Vít Skála, Vladimíra Tomášková - Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, 2012. - 187 s.

[ Bareš, Pavel - Dobiášová, Karilína - Geissler, Hana - Kotrusová, Miriam - Potůček, Martin - Skála, Vít - Tomášková, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zmapovat nabídku sociálních služeb a poptávku po nich v Hlavním městě Praha. Pozornost byla soustředěna na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, analyzovány však byly obecněji potřeby cílových skupin a charakter jimi poptávaných služeb. Analýza se zaměřila na situaci devíti cílových skupin, které pro účely výzkumu zahrnovaly tři poměrně specifické skupiny osob: stávající uživatele sociálních služeb, jejich potenciální uživatele a osoby, které sociální služby nevyužívají. Zvláštní pozornost byla věnována osobám pečujícím o osobu blízkou. Pro ucelenější vhled do sledované problematiky byla zjišťována také stanoviska zástupců poskytovatelů sociálních služeb, úřadů městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy. Využity byly dvě hlavní výzkumné strategie ľ vlastní sběr dat (prostřednictvím hloubkových rozhovorů a diskusí v ohniskových skupinách) a sekundární analýza relevantních dokumentů. V návaznosti na provedené analýzy byla formulována doporučení.
 
Anotace v angličtině:  The study investigated the supply and demand in the area of social services in the City of Prague region. It concerned on social services according to Act no 108/2006 Coll. on Social Services, but the analysis covered the needs and desired services in general. The analysis focused on nine target groups. For the purpose of the research, all target groups contained three different subgroups: contemporary users of social services, their potential users and people who didnĺt use them. Special attention was devoted to the situation of caregivers. The analysis of perspective of three other important actors (providers of social services and representatives of municipal or regional authority) provided a more complex approach to the investigated issue. Two different methodological approaches were applied during the analysis: collection of new data (in-depth interviews, focus groups) and secondary analysis of existing sources. Consequently proposed recommendations reflected the main findings of the analysis.
Klíčová slova: rozvoj sociálních služeb; Praha; skupiny cílové; potřeby; služby sociální; priority

Klíčová slova v angličtině: mid-term social services development; Prague; target group; needs; social services; priorities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Potůček, Martin (garant)
návaznost: plánování rozvoje sociálních služeb na území Hlavního města Prahy
uložené 1537
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 ľ 2015 [Mid-term Social Services Development Plan. The City of Prague 2013-2015]. / Pavel Bareš, David Pospíšil, Dagmar Žďárská, Tomáš Klinecký - Praha: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, 2012. - 40 s.

[ Bareš, Pavel - Pospíšil, David - Žďárská, Dagmar - Klinecký, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Střednědobý plán sociálních služeb na území Hlavního města Prahy na léta 2013 ľ 2015 (dál jen "SPRSS") je zásadní aktualizací a přepracováním dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2011 ľ 2013. Aktualizovaný SPRSS je strategickým dokumentem HMP v oblasti poskytování sociálních služeb. Vychází ze strategií nadnárodní, národní, krajské a obecní úrovně. Je dokumentem HMP střednědobého charakteru založeným na základních trendech a odhadech demografického vývoje v dlouhodobější perspektivě. Představuje významný praktický nástroj řízení sociální politiky na úrovni HMP a jeho účelem je vytvoření finančně udržitelné funkční sítě sociálních služeb na území HMP reagující na potřeby osob, kterým jsou sociální služby určeny. Nedílnou součástí SPRSS je Příloha střednědobého plánu sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 ľ 2015, která obsahuje základní důvody, informace a data, na jejichž základě vznikla Realizační část (od str. 14), která je faktickým obsahem SPRSS.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the document Mid-term Social Services Development Plan - the City of Prague 2013-2015 was to actualize and elaborate previous mid-term social services development plan (2011-2013). Actual mid-term development plan is strategic document of the City of Prague region in the area of social services. It reflects international, national, regional and municipal strategies as well as long term trends and expectations of demographic development. The material represents key instrument for the management of social policy in the City of Prague region. Inherent part of the plan is its annex which provides detailed analysis and rationale of the planĺs priorities and measures.
Klíčová slova: rozvoj sociálních služeb; Praha; skupiny cílové; potřeby; služby sociální; priority

Klíčová slova v angličtině: mid-term social services development; Prague; target group; needs; social services; priorities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Klinecký, Tomáš (garant)
návaznost: plánování rozvoje sociálních služeb na území Hlavního města Prahy
uložené 1538
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 ľ 2015 [Annex of mid-term social services development plan. The City of Prague 2013-2015]. / Pavel Bareš, David Pospíšil, Dagmar Žďárská, Tomáš Klinecký - Praha: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, 2012. - 177 s.

[ Bareš, Pavel - Pospíšil, David - Žďárská, Dagmar - Klinecký, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Příloha střednědobého plánu sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 ľ 2015 (dále jen "PSPRSS") je nedílnou součástí aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen "SPRSS") na toto období. Obsahuje základní důvody, informace a data, na jejichž základě vznikla Realizační část SPRSS. V PSPRSS jsou popsány základní informace o plánování sociálních služeb, důvody aktualizace SPRSS a aktivity vyvíjené MHMP za tímto účelem. Materiál dále shrnuje hlavní zdroje a principy tvorby SPRSS a strategii Hlavního města Prahy při řízení systému sociálních služeb. Stěžejní části materiálu tvoří obsáhlá analyticko-strategická část PSPRSS rozdělená do devíti kapitol podle sledovaných cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Následují finanční a realizační část PSRPSS se spolu s prioritami a opatřeními týkajícími se jednotlivých cílových skupin promítly přímo do SPRSS.
 
Anotace v angličtině:  Annex of mid-term social services development plan. The City of Prague 2013-2015 is inherent part of recent mid-term social services development plan. It provides detailed analysis and rationale of the planĺs priorities and measures. In it beginning it summarizes basic information on planning of social services development, reasons of actualization of the prior plan and activities which were realized for this purpose. Next chapters focus on core sources and principles of the actual plan and strategy of City of Prague in the management of social services. The key part of the material provides both detailed analysis and proposed strategic measures related to nine different target groups of users of social services. Both these measures and circumstances discussed in two next chapters (financial and technical issues) were incorporated in Mid-term Social Services Development Plan. The City of Prague 2013-2015.
Klíčová slova: rozvoj sociálních služeb; Praha; skupiny cílové; potřeby; služby sociální; priority

Klíčová slova v angličtině: mid-term social services development; Prague; target group; needs; social services; priorities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Klinecký, Tomáš (garant)
návaznost: plánování rozvoje sociálních služeb na území Hlavního města Prahy
uložené 1539
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT