Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Autonomy at work among self-employed people. [Autonomie v práci mezi samostatnými.]. / Renata Vašková - 2005.

[ Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatní podnikatelé bez zaměstnanců, kteří by pro ně pracovali, a pracující výhradně pro jednoho klienta, mají méně autonomie ve svých pracovních metodách a rozvrhu pracovní doby, než zaměstnavatelé pracující pro více než jednoho klienta. Významné rozdíly byly shledány i podle sektorů a povolání.
 
Anotace v angličtině:  Self-employed people with no employees working for them and working exclusively for one client have less autonomy in their work methods and working time schedules than employers working for more than one client. Significant differences are also found according to sector and occupation.
Klíčová slova: samostatní; podmínky pracovn; podnikání soukromé; samostatnost v práci

Klíčová slova v angličtině: self employed; working conditions; private enterprise; utonomy at work
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Teamwork and high performance work organisation. [Týmová práce a vysoká výkonnost orgabnizace práce.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Kyzlinková - 2007.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva poskytuje komparativní přehled o týmové práci, založený na European Working Conditions Surveys a 16 národních příspěvcích (dotazníkové šetření). Uvažuje nad tím, jak se týmová práce vyvíjí jako nová forma organizace práce, a bere v úvahu kontext na národní a podnikové úrovni. Studie hodnotí pozitivní a negativní vliv týmové práce na různé aspekty pracovních podmínek, jako jsou pracovní samostatnost, uspokojení z práce, intenzita práce, produktivita a vzdělávací prostředí. Zkoumá rovněž rozšíření týmové práce podle různých faktorů, včetně pohlaví, odvětví a povolání.
 
Anotace v angličtině:  This report provides a comparative overview of teamwork, based on the European Working Conditions Surveys and 16 national contributions to a questionnaire. It considers how teamwork has developed as a new form of work organisation and takes into account the context at national and company level. The study assesses the positive and negative influence of teamwork on diverse aspects of working conditions, such as job autonomy, job satisfaction, work intensity, productivity and the learning environment. It also investigates the prevalence of teamwork according to various factors including sex, sector and occupation.
Klíčová slova: práce týmová; organizace práce; podmínky pracovní; samostatnost v práci; uspokojení z práce

Klíčová slova v angličtině: teamwork; work organisation; influence of teamwork; working conditions; job autonomy; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Eurofond - Mezinárodní 1364
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT