Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace dat o zaměstnanosti v ČR. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 36, č. 4 (1999), s. 157-171.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Minulé i současné základní zdroje informací o zaměstnanosti. Systém podnikového výkaznictví o zaměstnanosti. Systém výběrového šetření pracovních sil. Použití odlišných koncepcí šetření, odlišných metodologií. Nedokonalá vypovídací schopnost obou typů šetření; rozdílnost výsledků v případě porovnání obou typů šetření. Stupeň harmonizace dat o zaměstnanosti se standardy EU. Vzhledem k nedostatkům obou typů šetření hledány nové způsoby šetření (např. sestavování účtů práce apod.).
Klíčová slova: ČR; EU; zaměstnanost; metody statistické; sčítání lidu; nezaměstnanost; zdroje lidské; cizinci; samostatní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; employment; statistical methods; population census; unemployment; human resources; foreigners; self-employed; European integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Demografická statistika ve Francii. [Demographic statistics in France.]. / Jana Paloncyová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 44, č. 2 (2002), s. 145-150.

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Práce seznamuje se současnou praxí demografické evidence ve Francii. Francouzská demografická škola a statistika jsou známy svými vysoce propracovanými metodami, které se v některých aspektech liší od statistické praxe v ČR. Běžná evidence obyvatelstva ve Francii. Sčítání obyvatelstva. Výzkum rodiny. Výzkum zaměstnanosti.
Klíčová slova: Francie; demografie; sčítání lidu; metody statistické; rodina; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: France; demography; population census; statistical methods; family; employment
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. [Households and families according to the results of the population census.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 94 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie popisuje domácnosti a rodiny na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 v České republice. Většina údajů z roku 2001 je porovnávána s daty ze sčítání obyvatelstva z roku 1991. Výsledky sčítání zachycují aktuální stav populace k určitému datu, jenž je výsledkem vývojových trendů jednotlivých demografických procesů. Údaje o rodinách a domácnostech zjišťované při sčítáních dokreslují důsledky předešlého rodinného chování. To umožňuje lépe pochopit změny rodiny, ke kterým došlo v 90. letech. Při zpracovávání byly použity standardní výstupy Českého statistického úřadu, a to především publikace Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti 1991, 2001 a Domácnosti 1991, 2001. Analýzy a vlastní výpočty tedy vycházejí z agregovaných dat publikovaných v těchto svazcích, nikoliv z individuálních dat ze sčítání.
 
Anotace v angličtině:  The report offers a description of households and families according to the results of the population census 2001 in the Czech Republic. Most of the features have been compared with the results from the previous census 1991. In general, population census offers an overview of the population state at a defined moment. Information about households and families from the census data reflects the consequences of the previous family patterns and helps to understand the changes in demographic processes in the 90s in the Czech Republic. Concerning the data and methods used in this study, the analyses have been based on aggregate data published by the Czech Statistical Office.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; domácnosti; rodina; rodina neúplná; soužití nesezdané; kraje; struktura populace; bydlení; statistika

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; POPULATION CENSUS; HOUSEHOLDS; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; COHABITATION; DISTRICTS; POPULATION STRUCTURE; HOUSING; STATISTICS
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury [Roma Population in the 2011 Czech Census by Territorial Distribution and Socio-demographic Structure]. / Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Ivana ŠIMÍKOVÁ - In: Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021 / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : VŠE Praha, 2021. - ISBN 978-80-245-2429-0. - s. 201-219 (18 stran).

[ FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana ]

Akce: The 14th International Scientific Conference RELIK 2021 (Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections) : WRD - roč.14, VŠE Praha, 04.11.21 - 05.11.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text analyzuje obyvatele České republiky, kteří se při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB11) přihlásili k romské národnosti nebo uvedli jako svůj mateřský jazyk romštinu (případně obě tyto charakteristiky současně). Autoři analyzují tyto osoby jak z hlediska územního rozložení, tak z hlediska sociodemografické struktury. Údaje byly získány od Českého statistického úřadu. Z textu vyplývá, že ačkoli Romové v České republice představují převážně městské obyvatelstvo, lze regiony České republiky z hlediska charakteru romské populace rozdělit do čtyř základních typů. Propojení agregovaných údajů SLDB11 o prostorovém rozmístění s údaji o sociálně vyloučených lokalitách (SVL) z roku 2015 navíc ukazuje, že romská populace se výrazně překrývá s populací žijící v SVL. Z hlediska sociodemografické struktury autoři analyzují rozdíly mezi obecnou populací, romskou populací, která je identifikována podle národnosti, a romskou populací, kterou lze identifikovat podle romského jazyka.
Závěry ukazují, že mezi těmito populacemi žijícími na území České republiky existují významné rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  The text analyses the inhabitants of the Czech Republic who in the 2011 Census of Population, Houses and Flats (SLDB11) either declared themselves to be of Roma nationality or indicated Roma as their mother tongue (or overlap in these characteristics). The authors analyse these persons both in terms of territorial distribution and socio-demographic structure. The data were obtained from the Czech Statistical Office. The text shows that although the Roma in the Czech Republic represent a predominantly urban population, the regions of the Czech Republic can be divided into four basic types in terms of the nature of the Roma population. Moreover, linking the aggregated SLDB11 data on spatial distribution with the data on socially excluded localities (SEL) from 2015 shows a significant overlap between the Roma population and the population living in SEL.
In terms of socio-demographic structure, the authors analyse the differences between the general population, the Roma population that is identified by nationality, and the Roma population that can be identified by the Roma language. The conclusions show that there are significant differences between these populations living on the territory of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; Romové; sociodemografická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; census; Roma population; demographic structure; social structure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT