Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Women and Employment. [Ženy a zaměstnanost.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 2 (1999), s. 179-194.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Struktura zaměstnanosti českých žen v současnosti. Problematika uspořádání rodinného a pracovního života. Posouzení rovnosti pohlaví v různých oblastech. Přístup ke vzdělání; vzdělanost žen. Nezaměstnanost žen. Profesní kariéra žen. Žena v řídícím postavení. Ženy v soukromém sektoru. Postavení žen na trhu práce svázáno jejich rolí z hlediska pohlaví. Velká mzdová diferenciace mezi muži a ženami. Neexistence právních norem na odstranění pracovní diskriminace.
Klíčová slova: ČR; ženy; rovnost; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; sociologie; rodina; práce netypická; trh práce; nezaměstnanost; právo pracovní; segmentace trhu práce; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; labour market; sociology; unemployment of women; career development; labor law; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4439-5.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek zkoumá vztah mezi flexibilitou a jejími formami na jedné straně a segmentací (a formami marginalizace) trhu práce. Tyto vztahy jsou dokumentovány na případu České republiky s využitím různých zdrojů dat.
 
Anotace v angličtině:  This paper examines the relationship between flexibility and its forms on the one hand and segmentation of (and forms of marginalization on) labour market.These relationships are documented on the case of the Czech Republic with use of various data sources.
Klíčová slova: trh práce; vyloučení sociální; flexibilita pracovní; segmentace trhu práce; flexicurity

Klíčová slova v angličtině: labour market; social exclusion; labour flexibility; flexicurity; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problémy integrace etnických menšin. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 3 (1997), s. 4-6. lit.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Problematika kulturní integrace emigrantů. Národnostní a etnické diaspory.
Klíčová slova: cizinci; migrace; skupiny etnické; rehabilitace; segmentace trhu práce; práva lidská

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; ethnic groups; rehabilitation; labour market segmentation; human rights
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Wage formation. [Česká republika: Utváření mezd.]. / Soňa Veverková - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 12 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Mzdový systém v ČR je založen jak na legislativě, tak na kolektivním vyjednávání, s vyjednáváním probíhajícím na podnikových, ale i vyšších úrovních. Současné podmínky na trhu práce (včetně regionální segmentace trhu práce) také hrají významnou roli při utváření mezd, zejména v jednotlivých podnicích. Opatření minimální mzdy je prováděno na národní úrovni. Příspěvek se zabývá zejména ICT sektorem, který hraje v české ekonomice klíčovou roli.
 
Anotace v angličtině:  The pay system in the Czech Republic is based both on legislation as well as on collective bargaining, with negotiations taking place at the company-level but also higher levels. Current conditions on the labour market (including regional segmentation of the labour market) also play a considerable role in wage formation, especially at the single enterprise. A minimum wage regulation is in place at national level. This current contribution will look in particular at the ICT sector, a sector that plays a key role in the Czech economy.
Klíčová slova: ČR; mzdy; systém; vyjednávání kolektivní; mzda průměrná; gender mzdové rozdíly; vztahy industriální; segmentace trhu práce; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: CR; wages; wage formation; collective bargaining; average wage; gender differences; industrial relations; labour market segmentation; minimum wage; minimum wage formation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: -03-2009, viz Do 1499
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Segmentace trhu práce jako faktor integrace cizinců na trhu práce [Labour market segmentation as a factor of labour market integration of foreigners]. / Hana Pořízková - In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2010. - ISBN 978-80-7416-067-7. - s. 13-32 (20 s.).

[ Pořízková, Hana ]

Anotace:  Segmentaci trhu práce považujeme za jeden z hlavních strukturálních faktorů ovlivňujících postavení jedince na trhu práce. Pro zhodnocení postavení cizinců na trhu práce z hlediska teorie segmentace trhu práce vycházíme z dostupných statistických údajů o zaměstnanosti cizinců dle klasifikace zaměstnání KZAM. Teoretické poznatky o procesech segmentace trhu práce aplikujeme při popisu struktury zahraniční zaměstnanosti v České republice. Kromě rozložení zahraniční zaměstnanosti v jednotlivých sektorech trhu práce nás zajímají také důvody tohoto rozložení a faktory, které ovlivňují integraci migrantů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Labour market segmentation is considered as one of the main structural factors influencing the position of individuals in the labour market. The evaluation of the status of foreigners in the labour market in terms of the theory of labour market segmentation is based on available statistical data on employment of foreigners by occupation classification ISCO. Theoretical findings on labour market segmentation are applied to description of the structure of employment of foreigners in the Czech Republic. In addition to the distribution of foreign employment in various sectors of the labour market, we are interested in the reasons for this distribution and factors affecting the integration of immigrants into the labour market.
Klíčová slova: segmentace trhu práce; trh práce; integrace cizinců; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: labour market segmentation; labour market; integration of foreigners; foreigners; migrants; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 121 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Foreign Labour Force in the Czech Spatially Segmented Labour Market [Zahraniční pracovní síla na českém prostorově segmentovaném trhu práce]. / Jiří Vyhlídal - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 113-129 (17 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  První část textu popisuje změny v teorii segmentace trhů práce. Ukazuje se, že nová teorie segmentace je více citlivá na prostorové (geografické) rozdíly a považuje je za konstitutivní složku při pochopení toho, jak funguje (národní) trh práce a jak to může potenciálně přispět k sociálnímu začleňování. Ve druhé části textu je testován předpoklad prostorově diferencovaných trhů práce na empirických datech z českého trhu práce. V závěru jsou navrženy nové směry pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The first part of the text describes changes in the segmentation theory of labour markets. It shows that new segmentation theory is more sensitive to spatial (geographical) differences and considers them as a constitutive component in understanding how the (national) labour market works and how it can potentially contribute to social inclusion. In the second part of the text the assumption of spatially differentiated labour markets is tested on empirical data taken from the Czech labour market. The conclusion suggests new directions for future research.
Klíčová slova: trh práce; segmentace trhu práce; imigrace; začleňování sociální; korespondenční analýza

Klíčová slova v angličtině: labour market; spatial segmentation; immigration; social inclusion; correspondence analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT