Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU. [The convergence of Czech incomes with EU levels.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek se snaží zmapovat základní aspekty mzdové konvergence v ČR po připojení k EU v časovém horizontu let 2003 až 2008. Integrace české ekonomiky do Evropského hospodářského prostoru probíhá v širokém prostoru institucionálního zakotvení a ve sbližování strukturální ekonomických parametrů. Mezi základní patří konvergence cenové hladiny a její struktury. Významnou položku v tomto procesu představuje cena práce, tvořená z více než 2/3 mzdou. Nízká výdělková hladina v ČR se postupně v nominálním a paritním vyjádření přibližovala a přibližuje parametrům vyspělých zemí. Průvodním jevem integrace byl rychlý mzdový růst v ČR podpořený růstem produktivity. S ohledem na zatím nízkou cenovou hladinu a podhodnocený kurz Kč lze předpokládat pokračování rychlého vyrovnávání hodnotových relací na parametry EU, se kterým bude korespondovat pohyb mzdového ocenění práce.
 
Anotace v angličtině:  The article attempts to map the basic aspects of wage convergence in the CR after EU accession in a period spanning the years 2003 to 2008. The integration of the Czech economy into the EEA has been taking place within the broad scope of institutional entrenchment and the confluence of structural economic parameters. One of the basic issues in this regard is the convergence of price levels and their structure. The cost of labour is an important element in this process and it accounts for more than 2/3 of wage. In nominal terms and in terms of parity, low wage levels in the CR have been gradually moving closer to the parameters of developed countries. Rapid wage growth in the CR bolstered by an increase in productivity was a concomitant feature of integration. With respect to low price levels as well as undervalued CZK exchange rate, it is possible to anticipate that the rapid alignment of value ratios with EU parameters will continue and this will correspond with movement in the wage evaluation of labour.
Klíčová slova: příjmy; produktivita práce; ceny; síla kupní; cenová konvergence; příjmová konvergence; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: income; labour productivity; relative price levels; purchasing-power parity; price convergence; income convergence; Czech Republic; EU
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic . / Vlastimil BERAN, Jana GODAROVÁ - In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 / Michaela STANÍČKOVÁ, Lukáš MELECKÝ, Petra DOLEŽALOVÁ, Tereza POWADOVÁ. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. - ISBN 978-80-248-4455-8. - s. 75-82 (8 stran).

[ BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana ]

Akce: International Conference on European Integration 2020 (ICEI 2020) : WRD - roč.5, Ostrava, 03.12.20 - 04.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Minimální mzda si v roce 2020 získala značnou pozornost politiků Evropské unie, což se projevilo zvýšenou snahou podpořit jednotné metodiky stanovující výši minimální mzdy v Evropské unii. Tento krok představuje zcela zásadní zásah do svrchovanosti jednotlivých členských států a jejich fiskálních politik. Prohlubování rozdílu mezi minimální mzdou a státem zaručeným příjmem (sociální dávky) představuje důležitý motivační faktor pro efektivní fungování trhu práce v dané zemi. Článek se zaměřuje na porovnání struktury tohoto systému v České republice, Německu a Francii. Sledována a porovnávána je prioritně výše minimální mzdy, a to ve vztahu k sociálním dávkám (nástroj životního minima) a jejich relativnímu ukotvení zohledňujíce cenovou hladinu a kupní sílu.
 
Anotace v angličtině:  The minimum wage has received a significant amount of attention in 2020 from high-level European Union politicians. Efforts are being made to promote a uniform methodology for the setting of the minimum wage in the European Union. This step represents a major intrusion into the sovereignty of individual Member States and their fiscal policies. The widening of the gap between the minimum wage and state-guaranteed income (social benefits) constitutes an important motivational factor for the effective functioning of a countryĺs labour market. This paper compares the structures of this system in the Czech Republic, Germany and France. The comparison includes the monitoring of the amount of the minimum wage in relation to social benefits (the living wage instrument) and their relative anchoring with respect to price levels and the purchasing power standard.
Klíčová slova: mzdy hrubé; mzda průměrná; minimum životní; minimum existenční; mzda minimální; dávky sociální; síla kupní

Klíčová slova v angličtině: gross wages; average wage; living minimum; existence minimum; minimum wage; social benefits; purchasing power
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT