Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příjmy a majetek. [Incomes and Household Possessions.]. / Sylva Höhne - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 104-113 (10 s.).

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Ochota uvádět příjmy z výdělečné činnosti, příp. další příjmy jedinců či celé domácnosti je v české společnosti stále dosti nízká. V šetření GGS 2005 uvedly průměrnou výši jednotlivých typů příjmu přibližně dvě třetiny respondentů. Text podrobněji sleduje průměrnou výši vybraných druhů příjmu a charakterizuje jejich příjemce v závislosti na věku, pohlaví, vzdělání a sociálněekonomickém postavení. Následuje popis celkové příjmové situace domácnosti v závislosti na složení domácnosti a ekonomické aktivitě jejích členů. Kapitolu uzavírá subjektivní hodnocení celkové dostatečnosti příjmů a možnosti uspokojení specifických potřeb. Pro dokreslení životního standardu domácností je pozornost věnována rovněž vybavenosti domácnosti předměty dlouhodobé spotřeby.
 
Anotace v angličtině:  The willingness to give information about both individual and household income still has been very low in the Czech Republic. Approximately two third of respondents in GGS 2005 survey have specified the average value of individual income. The study focuses on average value of selected types of income and characterises their recipients according to their age, sex, educational level and socioeconomic status. Description of total household income in dependence both on a household structure and economic activity of their members follows. The chapter is closing with a respondentĺs subjective evaluation of total income sufficiency. Standard of living is further described by household possessions and economic deprivation.
Klíčová slova: příjmy; příjmy-domácnosti; situace materiální; úroveň životní; hospodaření s příjmem

Klíčová slova v angličtině: income; income of households; material situation; standard of living; managing with income
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu [Families in the middle stage of the family cycle]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 144 s. - ISBN 978-80-7416-314-2

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Janurová, Kristýna - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná publikace je věnována rodinám ve střední fázi rodinného cyklu, tj. rodinám s dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. Zatímco dosud byla zvýšená pozornost zaměřena oprávněně na rodiny na počátku rodičovství, je třeba ji obrátit i na jeho další fázi, kdy vzrůstají nároky na finanční a organizační zajištění vzdělávání dětí, vznikají nové úkoly pro rodiče i širší rodinu ve výchově dětí a jejich přípravě pro budoucí život, objevují se problémy v rodinných a partnerských vztazích apod. Kvůli posouvání rodičovství do vyššího věku se navíc tyto rodiny mohou ještě v době péče o nezletilé děti dostávat do situace, kdy je potřeba zajistit i péči o méně soběstačné prarodiče. Monografie nejprve popisuje demografickou strukturu a sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi ve střední fázi rodinného cyklu, a to na základě statistických šetření ČSÚ. Hlavní analýza vychází z provedeného výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí a představuje jejich názory, postoje, problémy, potřeby a životn
í podmínky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávaní dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  The publication is dedicated to families in the middle stage of the family cycle, i.e. families with school-age and adolescent children. Whilst increased attention has recently been devoted to families at the outset of parenthood, it is no less important that the next stage of the family cycle be considered, at which time families often face increasing demands in terms of the financial and organisational provision of their childrenĺs education, the emergence of new challenges for both the parents and the wider family concerning the raising of their children and preparing them for their future lives, problems with intra-family and partner relationships, etc. Moreover, as a result of the general shifting of parenthood to older ages, such families may even be faced with having to care for their own partly-dependent parents whilst still caring for dependent children. The monograph begins by describing the demographic structure and socio-economic situation of families with children in the middle stage of the famil
y cycle based on statistical surveys conducted by the Czech Statistical Office. The main analysis is based on a sample survey of parents of school-age and adolescent children, and presents their opinions, attitudes, problems, general needs and living conditions. The various chapters of the study are devoted to partnerships, parenthood, income and the material situation of such families, the reconciliation of work and family life, intergenerational relations, the education of the children and their leisure activities, problems and disharmony within the family and, finally, a consideration of relevant family policy measures.
Klíčová slova: rodiny s dětmi; rodina úplná; rodina neúplná; příjmy; situace materiální; vzdělávání dětí; volný čas dětí; problémy v rodině; mezigenerační pomoc

Klíčová slova v angličtině: families with children; two-parent families; one-parent families; income; material situation; education of children; childrenĺs leisure time; family problems; intergenerational assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT