Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice. [Social and institutional environment in the process of social integration of migrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 4 (2010), s. 133-144 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  V této stati se zabýváme vlivem sociálního a institucionálního prostředí na proces sociální integrace cizinců v České republice. Vycházíme přitom z poznatků o významu prostředí, jeho očekávání i podpory, na sociální fungování jedince. Koncept životní situace a sociálního fungování tak aplikujeme na problematiku sociální integrace migrantů žijících v České republice. Na základě rozhovorů s různými aktéry integrace a analýzy relevantních dokumentů popisujeme sociální a institucionální zdroje podpory prostředí a odkrýváme její různé funkce. Ve stati poukazujeme na jeden z problémů, s nímž se pomáhající profese při práci s imigranty potýkají, a tím je udržování či zvyšování závislosti klientů v důsledku nevyvážené podpory a selhávání zmocňující funkce pomáhajících profesí.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we deal with influence of social and institutional milieu on the process of social integration of foreigners in the CR. We use the findings about importance of environment for social functioning of individuals and apply the concept of life situation and social functioning on problems of social integration of migrants living in the CR. Based on interviews with various stakeholders in the process of social integration and analysis of relevant documents, we identify social and institutional sources of the support of integration and reveal its diverse functions. Among others we pay attention to one of the problems faced up by helping professions, which is maintenance and deepening of clients´ dependency as a consequence of unbalanced support and malfunction of empowerment provision.
Klíčová slova: cizinci; osoby migrující; integrace cizinců; situace životní; fungování sociální; integrace sociální; podpora prostředí

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migrant persons; integration of foreigners; life situation; social functioning; social integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Wellbeing of Young Migrant Men in the Czech Republic. Analysis of Existing Data Related to the Project Target Group [Blahobyt mladých migrujících mužů v České republice. Analýza existujících dat v souvislosti s cílovou skupinou projektu]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: RILSA, 2014. - 47+8 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace cizinců; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Menĺs Well-Being in Diversity Project. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: RILSA, 2015. - 13 pp.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; situace životní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 12 s.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report [Zkušenosti mladých migrujících mužů a jejich životní situace. Empirická studie ze sedmi evropských zemí. Závěrečná zpráva]. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 147 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Menĺs Well-Being [Kapitola 4: Budování kariéry v hostitelské zemi: Vzdělávací a zaměstnanecké determinanty balhobytu migrujících mužů]. / Pavel Bareš, Jan Kubát, Danica Schebelle, Milada Horáková - In: Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report. - Hamburg : CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - s. 31-41.

[ Bareš, Pavel - Kubát, Jan - Schebelle, Danica - Horáková, Milada ]

Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na domény zaměstnanosti a vzdělávání, které hrají významnou roli v životě člověka, a to nejen z hlediska jejich osobního úspěchu ve společnosti, ale také s ohledem na jejich celkový blahobyt. Zejména v případě migrantů hrají tyto dvě domény klíčovou roli v procesu přizpůsobení se jiné kultuře.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on the domains of employment and education, which play a substantial role in a personĺs life not just in terms of their personal success in the society but also with respect to their overall well-being. This is particularly the case for migrants as these two domains play a key role in the acculturation process.
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní; zaměstnání; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation; employment; education
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 19 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Možnosti prožití spokojeného života u mladých mužů-cizinců. Empirická studie v sedmi evropských zemích. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 19 s.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči. / Libor Musil, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 144 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči představuje inovativní metodický nástroj určený především sociálním pracovníkům zajišťujícím agendu příspěvku na péči (PnP) při kontaktních pracovištích ÚP ČR, kteří v rámci této agendy vykonávají sociální šetření pro účely posouzení nároku na PnP. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu (respondenty byli sociální pracovníci agendy PnP vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, posudkoví lékaři vybraných OSSZ, sociální pracovníci vybraných obecních úřadů a sociálních služeb) a diskusí s odborníky z praxe. Rovněž byla provedena analýza anonymizovaného souboru stávajících záznamů ze sociálního šetření, a to z hlediska přehlednosti uspořádání uvedených informací, jejich jasnosti a úplnosti. Zároveň jsme jako inspiraci využili zahraniční materiály, které se této oblasti týkají. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci řízení o PnP a navazuje na Instrukci č. 5 vydanou dn
e 10. července 2015 MPSV. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřována v praxi 14 sociálními pracovníky agendy PnP působícími na 14 kontaktních pracovištích ÚP ČR. Každé z těchto pracovišť se nacházelo v jiném kraji. Citace ze záznamů ze sociálního šetření uvedené dále v Metodice byly v anonymizované podobě a se svolením pilotujících sociálních pracovníků převzaty z formulářů, které tito pracovníci zpracovali v rámci pilotáže na reálných případech.
 
Anotace v angličtině:  "Methods of social investigation for the purpose of Care Allowance (CA) application procedure" (SI Methods) was elaborated in the course of research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the CA claimantsö, No. TD020037, co-financed by TA CR. The SI Methods is an innovative methodological tool intended for social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda. The grounds for the SI Methods elaboration were as follows: (1) results from the field research which include the description and in-depth understanding of the present SI approaches, as well as of the existing expectations in relation to current SI outputs; (2) experience from abroad with SI and needs assessment; (3) critical evaluation of the proposed SI Methods by CA agenda professionals. The SI Methods provides social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda, with a unique manual, that specifies
which information about a life situation and the needs of a CA claimant should be gathered, and how to do it within SI. Moreover, the SI Methods offers an innovative form designed for recording of the information gathered during SI.
Klíčová slova: příspěvek na péči; situace životní; pomoc sociální; pečovatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social investigation; assessment of living situation; utilisation of the information; comprehensive social assistance; CA claimants; family caregivers; methods manual; qualitative research; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Poznámka:  Metodika byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č.j. 2016/14294-196
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby [Czech family at the beginning of the 21st century: Living Conditions, relationships and needs]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019; Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 300 s. - ISBN 978-80-7416-333-3

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová, Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Kniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Sleduje každodenní život rodin, jejich potřeby, problémy a faktory, které mohou fungování a soudržnost rodin ohrozit. Autorky věnují pozornost rovněž vztahům v rodině a plnění jejích výkonných funkcí v době proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, jakož i formám společenské podpory rodin v různých oblastech života. Publikace vychází z výsledků výzkumů a analýz dostupných statistických dat. Opírá se také o poznatky autorek získané na základě spolupráce s různými subjekty zabývajícími se v praxi podporou rodin. Kniha je určena odborné veřejnosti, představitelům státní správy a samosprávy nebo profesionálům v oblasti služeb pro rodiny. Může být i významným zdrojem informací pro studující společenskovědních oborů. Zajímavé souhrnné informace o životě rodin v ní nalezne i širší veřejnost.
 
Anotace v angličtině:  The book brings an analytical view of Czech families and their changes from the beginning of the millennium. It monitors the everyday life of families, their needs, problems and factors that can jeopardize the functioning and cohesion of families. The authors also pay attention to family relationships and the performance of their executive functions in times of changing social and economic conditions, as well as forms of social support for families in different areas of life. The publication is based on the results of research and analysis of available statistical data. It is also based on the authors' knowledge gained through collaboration with various stakeholders in the field of family support. The book is intended for the professional public, government and local authorities, or family services professionals. It can also be an important source of information for social sciences students. The wider public may also find it as an interesting summary information about the life of families.
Klíčová slova: rodina; rodičovství; sňatečnost; rozvodovost; porodnost; interrupce; domácnosti; partnerství; chování rodinné; situace sociální; situace životní; soudržnost rodiny; příjmy; výdaje; chudoba; podpora sociální; vzdělávání; zařízení předškolní; služby; pomoc sociální v rodině; potřeby; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; flexibilita pracovní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: family; parenthood; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; households; partnership; family behaviour; social situation; family cohesion; income; expenditure; poverty; social support;