Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců I. [Immigrant families I.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2007. - 62 s. - ISBN 978-80-87007-55-6

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika migrací nabývá v dnešním globalizovaném světě na významu. Publikace představuje jednak teoretická východiska a základní údaje týkající se migračních procesů, jednak jsou popsány základní oblasti života cizinců a jejich rodin. První část práce shrnuje hlavní vývojové trendy a poznatky z evropského a amerického studia migrací a přináší přehled evropských politik uplatňovaných vůči imigrantům. Druhá část je věnována aktuální situaci cizinců v ČR. Pojednáno je o základních životních podmínkách přistěhovalců, jejich postavení na pracovním trhu, přístupu k bydlení, vzdělání, zdravotnímu ošetření, dávkám státní sociální podpory a důchodům. Dále jsou řešeny legislativní úpravy a reálné možnosti slučování rodin cizinců na území ČR. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků poukazováno na vhodné zaměření dalšího studia rodin přistěhovalců a je stanoveno několik prioritních oblastí, kterým by měla být věnována podrobnější pozornost s cílem vyřešit zjištěná sporná či nedostatečná opatření.Práce přináší vstupní poznatky pro další výzkum, který bude prováděn přímo v přistěhovaleckých rodinách.
 
Anotace v angličtině:  The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies. The second part is focused on current situation of immigrants in the Czech Republic (CR). This part of the study is about life conditions of the immigrants, their labour market position, access to housing, education, health care, state social support benefits and pensions. Moreover, legislative and real practice of family unification in the CR is mentioned. In the end of the study main issues and methodology of the future research of the immigrant families are outlined.The study brings introductory knowledge for further research that will be conducted in the immigrant families.
Klíčová slova: rodina; imigrace; rodiny imigrantů; zákonodárství; podmínky životní; sjednocení rodiny; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: family; immigration; immigrant families; legislation; living conditions of immigrants; family unification; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSVPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek [Monitoring the integration of third-country nationals in the CR with the emphasis on the unification of families and the drawing of social benefits]. / Jana Vavrečková, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 4 (2014), s. 25-26 (2 s.).

[ Vavrečková, Jana - Pojer, Petr ]

Anotace:  Projekt "Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek" (EIF - 2012 - 04), jehož zadavatelem je MV ČR, je řešen v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jeho řešení přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti a zajišťuje tak kontinuitu dosavadních výstupů a činností. Konkrétně se jedná o tři fáze projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců třetích zemí v ČR" (řešené v letech 2009-2011) a projekt "Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků (2012-2013)". Výstupy řešených projektů byly zadavatelem opakovaně pozitivně hodnoceny a staly se jedním z významných podkladů pro hodnocení integračních procesů CTZ v ČR a jejich další koncepční zaměření.
 
Anotace v angličtině:  The project entitled "Monitoring of quantitative and qualitative indicators of the integration of third-country nationals in the CR, with the emphasis on the issue of the unification of families and the drawing of social benefits" (EIF - 2012 - 04), commissioned by the Ministry of the Interior of the CR, is conducted under the European Fund for the Integration of Third-country Nationals. The project design directly follows up the results of work done to date in this area, thus ensuring the continuity of outputs and activities. Specifically, it is a project with three phases, the other two being: "Methodology of the assessment of tools for monitoring the integration process of third-country nationals in the CR" (2009-2011) and the project "Quantitative and qualitative indicators for the assessment of the integration of third-country nationals in the CR in the light of current data and new findings (2012-2013)". The outputs of the projects were repeatedly rated positively by the commissioning organisation and b
ecame one of the key materials for assessing the integration processes of third-country nationals in the CR and for future policy design.
Klíčová slova: cizinci z třetích zemí; sjednocení rodiny; projekty

Klíčová slova v angličtině: third-country nationals; family unification; projects
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT