Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. [Changing risks and chances on the labour market. An analysis of position and chances of threatened groups on the labour market.]. / Jiří Vyhlídal, Petr Mareš - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 67 s. - ISBN 80-87007-07-7

[ Vyhlídal, Jiří - Mareš, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná zpráva si především klade za cíl na datech VŠPS testovat nakolik vybrané faktory (vyšší věk, nízké vzdělání, neúplná rodina, zdravotní postižení a absence pracovních zkušeností) a jejich případné kumulace zvyšují riziko nezaměstnanosti. Zpráva ukazuje, že významným rizikovým faktorem je především nízké dosažené vzdělání (definované jako nejvýše dosažené základní vzdělání) a také počátek pracovní kariéry je obdobím, kdy je míra rizika být nezaměstnaný vyšší než u zbytku ekonomicky aktivní populace. Naopak vyšší věk (50+) není sám o sobě rizikovým faktorem, pokud není doprovázen jiným rizikovým faktorem (například nižším vzděláním nebo zdravotním postižením). Závěrečná kapitola je věnována problému numerické flexibility pracovní síly v ČR a analýza naznačuje i jednu z cest ke zlepšení pozice ohrožených skupin na trhu práce. Zvýšení podílu částečných úvazků by mohlo vést k vyšší míře participace alespoň u příslušníků některých rizikových skupin.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the report is testing the effect of the selected risk factors (higher age, low education, lonely parenthood, health handicap, and missing work experience) and their accumulation on the unemployment risk. As the report shows, an important risk factor is the low education (only the basic education attained) and also people on the start of their working career are in a higher risk of unemployment. On the contrary, the higher age (50+) is not a risk factor, insofar as no other risk factor (e.g. low education or health handicap) is present. The last chapter analyses the problem of numeric flexibility in the CR. It indicates a possible way how to improve chances of the threatened groups on the labour market. To increase the share of the part-time jobs could improve chances of the threatened groups on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; skupiny ohrožené; faktory rizikové; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; position of threatened groups; chances of threatened groups; risk factors; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce [The most significant labour market barriers to the recruitment of persons following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 17-25 (9s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti. Článek se proto zaměřuje právě na vyhodnocení největších překážek uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. V článku jsou prezentovány vybrané poznatky zjištěné v rámci výzkumu, který na toto téma probíhal v roce v roce 2016.
 
Anotace v angličtině:  The very low number of options available in the labour market and the high rate of unemployment of persons released from prison as well as, typically, high rates of indebtedness (or over indebtedness) constitute the main reasons that significantly complicate the possibility of returning such persons to, and reintegrating them into, society. The article therefore summarizes biggest obstacles which restrain the participation of the people after imprisonment on the labour market. The findings presented in the article represent main results of empirical research on this subject conveyed in 2016.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; trh práce; zaměstnanost; skupiny ohrožené; zaměstnavatelé; integrace

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; labour market; employment; vulnerable groups; employers; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT