Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 42 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001ľ 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu äStandardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority). Cílem této fáze výzkumu tedy bylo získat obraz o fungování služby z hlediska klientů. Jako hlavní způsob sběru dat jsme opět zvolili kvalitativní interview. Rozhovory byly vedeny v domácnostech klientů a byly doplněny o pozorování ľ mj. nás zajímalo vybavení klientovi domácnosti (telefon, mikrovlnná trouba, lednička), bezbariérovost bydlení,
vzdálenost bydliště od důležité infrastruktury atp. Kromě toho jsme si všímali i stavu klientovy domácnosti, co se týče například pořádku, případného zápachu atd., což je možno chápat jako jeden z indikátorů efektivity pečovatelské služby. Analýzou všech získaných dat jsme si prohloubili a upřesnili představu o tom, jakými explicitně formulovanými i implicitními standardy je poskytování služeb regulováno a jak se konkrétní standardy mohou přímo či nepřímo projevovat v přístupech pečovatelek ke klientům. Zajímalo nás rovněž, jaký význam klienti jednotlivým standardům přikládají , které ze standardů sdílejí a které z nich dokáží akceptovat pouze v případě, že jsou schopni si diskrepanci mezi očekáváními a způsobem poskytování služeb racionalizovat. Důsledky zjednodušujícího přístupu a jednostranného akcentu na materiální péči právě ve spojení s racionalizacemi , které klienti PS vytvářejí, spolu s mechanismy selekce a autoselekce diskutujeme v závěrečné syntéze poznatků druhé fáze výzkumu. Návrhy na řešení a
ni obecná doporučení nejsou součástí této dílčí výzkumné zprávy.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; služba pečovatelská; standardy pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; nursing care / home care; standards; labour standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření VÚPSV, realizovaného mezi poskytovateli sociálních služeb (SS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťovaná témata: údaje o poskytovateli, údaje o klientech, údaje o dostupnosti SS a informace o návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení SS. Analýza nejčastějších a nejzávažnějších potíží poskytovatelů SS. Sledován územní rozsah, popř. velikost spádového území pro poskytování jednotlivých typů SS, průměrná čekací doba na vybrané SS. Analýza největších překážek v přístupu zájemců k SS. Analýza důvodů odmítnutí žadatelů.
Klíčová slova: ČR; ústavy; služby sociální; staří; postižení; výzkum; šetření; statistika sociální; asistence osobní; pobyty denní; bydlení chráněné; služba pečovatelská; financování; bariéry; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [Selected indicators of the social services availability for seniors and persons with disabilities.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 20-23 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V tomto článku je pozornost věnována dostupnosti sociálních služeb ve smyslu jejich přístupnosti pro klienta, respektive jeho možnostem konkrétních sociálních služeb využít. Šetření VÚPSV mezi poskytovateli sociálních služeb sledovalo následující typy údajů: údaje o poskytovateli, údaje o klientech sociální služby, údaje o její dostupnosti a informace návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení sociálních služeb. Předmětem zájmu byly také nejčastější a nejzávažnější potíže, s nimiž se oslovení poskytovatelé potýkali.
 
Anotace v angličtině:  In this article attention is paid to the availability of social services in terms of their accessibility for the client, or its ability to take advantage of specific social services. The RILSA survey among social service providers followed the following types of data: data about providers, data about clients of social service, data about its availability and information about continuity of services, cooperation between organizations and satisfaction of clients needs outside of social services institutions. The object of interest was also the most common and most serious difficulties encountered by addressing providers faced.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; služba pečovatelská; staří; postižení; ukazatele; šetření; výzkum; bariéry; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; institutional care; nursing care; elderly; disabled; indicators; opinion polls; research; quality of social services; barriers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ??? recenzovaný článek
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV [The first round of grant procedures for 2011 in graphs. The actual processing based on internal data MLSA]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), příl. s. 1-4.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Grafy: Porovnání výše dotace přiznané v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; domovům pro občany se zdravotním postižením v závislosti na typu zřizovatele; domovům se zvláštním režimem v závislosti na typu zřizovatele; na chráněné bydlení v závislosti na typu zřizovatele; týdenním stacionářům v závislosti na typu zřizovatele; pečovatelským službám v závislosti na typu zřizovatele; příspěvkovým organizacím domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele (město/obec nebo kraj).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; statistika; výzkum; postižení; bydlení chráněné; pobyty denní; ústavy; služba pečovatelská; organizace neziskové; péče sociální nestátní; regiony; staří

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; statistics; research; disabled; sheltered housing; day care centres; institutional care; nursing care / home care; nonprofit organizations; nongovernmental social assistance; regions; elderly / aged
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Provision of social care services for the elderly in the Czech Republic and Switzerland: an international comparison]. / Ladislav Průša, Jiří Horecký - 1. vyd. - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-904668-3-8

[ Průša, Ladislav - Horecký, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států EU a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích. Tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, předkládá komparaci systémů sociálních služeb pro seniory a snaží se zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  One of the most important tools within the evaluation of systems of social protection of the population are the lessons learned in international comparisons of their key elements. Qualifying conditions for individual social benefits and social services are in competence of individual EU Member States and in connection with the so-called Open Method of Coordination are used particularly the examples of good practice, that contribute to the development of social systems in different countries. This study, which is supported by the Programme of Swiss-Czech Cooperation, presents comparison of systems of social services for the elderly and tries to map out the strengths and weaknesses of key elements of the social services system in both countries.
Klíčová slova: služby sociální; staří; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; ústavy; regiony; financování; služba pečovatelská; péče dlouhodobá; ČR; Švýcarsko; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly / aged; social workers; quality of social services; institutional care; regions; financing; nursing care / home care; long term care; Czech Republic; Switzerland; system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy [Strategy for providing formal social care intended for seniors in central European countries]. / Jana Havlíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 2-8 (7 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  V oblasti politik služeb sociální péče určených pro seniory se všechny státy Střední Evropy hlásí k principu podpory setrvání seniora v jeho domácím prostředí, co nejdéle to je možné, je ovšem otázkou, nakolik a jakým způsobem se tyto politické proklamace odrážejí v nastavení samotných systémů sociálních služeb v těchto zemích. Na základě dat shromážděných v rámci mezinárodního projektu HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities analyzujeme, jaké možnosti v oblasti zajištění formální sociální péče mají senioři v Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Německu, Polsku, Itálii a ČR. Výsledky poukazují na to, že nabídka a dostupnost těchto služeb se mezi zkoumanými státy poměrně lišila, nicméně některé země k sobě měly blíže než jiné. Komparativní analýza naznačuje, že z hlediska šíře nabídky a dostupnosti formálních služeb sociální péče pro seniory se ve Střední Evropě vynořují tři typy: Rudimentální systém založený na rodinn
é péči (IT-jih, PL, HU, SK), Pokročilý systém - (CZ, IT- sever, DE, SLO) a Vyspělý systém (AT).
 
Anotace v angličtině:  In their policies on social care services intended for seniors all central European states advocate the principle of support for seniors in their home environment for as long as possible, but the question is to what extent and in what way these political proclamations are reflected in the design of the actual social services systems in these countries. Based on data gathered as part of the international project called HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities, we analyse what options for the provision of formal social care seniors have in Austria, Hungary, Slovakia, Slovenia, Germany, Poland, Italy and the Czech Republic. The results show that the offer and availability of these services differed significantly, but some countries were more similar than others. Comparative analysis indicates the existence of three types of formal social care service for seniors in central Europe as regards the breadth of services on offer and
their availability. These are: a Rudimentary System based on family care (IT-south, PL, HU, SK), an Advanced System (CZ, IT-north, DE, SLO) and a Developed System (AT).
Klíčová slova: staří; služby sociální; stárnutí; péče dlouhodobá; péče zdravotní domácí; služba pečovatelská; deinstitucionalizace; Evropa střední

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; ageing; de-institutionalisation; central Europe
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Do RIV zadává SOÚ AV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT