Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. [Network of child-care services for pre-school children in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV,v.v.i., 2006. - 57 s. - ISBN 80-87007-51-4

[ Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Zařízení denní péče o děti předškolního věku jsou jedním z velmi důležitých nástrojů umožňujících skloubit rodinám s malými dětmi rodinný a pracovní život. Nedílnou součástí podpory mladých rodin je tedy fungující a všem sociálním vrstvám dostupná síť předškolních zařízení pro děti, přičemž dostupnost a možnost využití služeb mateřských škol a dalších zařízení sehrává významnou roli zejména při nástupu žen (a mužů) po rodičovské (příp. mateřské) dovolené. Cílem předložené studie bylo na jedné straně zmapovat na základě dostupných dat vývoj a územní rozložení jeslí a mateřských škol v České republice z hlediska krajů a okresů a zjistit, jakou mají tato zařízení kapacitu a jaký podíl dětí (z příslušné věkové skupiny) v nich může být umístěn. Na druhé straně je pozornost věnována výsledkům empirických šetření, která v posledních letech nějakým způsobem zjišťovala zájem o zařízení denní péče o děti předškolního věku, jejich dostupnost a spokojenost rodičů s jejich službami. Účelem bylo doplnit statistická data o kvalitativní a individuální aspekty této formy podpory rodin s malými dětmi a s převážně zaměstnanými rodiči.
 
Anotace v angličtině:  Day-care provisions for pre-school children are one of the most important instruments for allowing young families with small children reconcile family and professional life. Functional and for all social strata available network of pre-school establishments for children thus forms integral part of support of young families, when availability and accessibility of services of kindergartens and other provisions for children play an important role especially for women (men) starting back at work after parental (maternity) leave. The objective of the submitted study is on the one hand to map on the basis of available data on the development and territorial distribution of nurseries and kindergartens in the Czech Republic in term of counties and districts, and to find out the capacity of these establishments and the share of children (from respective age groups) that can be placed there. On the other hand the attention is focused on the results of empirical surveys, which lately investigated the interest in day-care establishments for pre-school children, their accessibility and parentsĺ satisfaction with their services. To supply statistical data about qualitative and individual aspects of this form of support of families with young children and largely working parents was the intention.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; opatření denní péče o děti; sladění rodinného a prac. života; návrat matek do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: child-care services; pre-school children; day-care provisions; reconciliation family and professional life; return to work of mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Raná péče o děti mezi rodinou a státem. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Informace o konferenci věnované otázkám rodinné politiky, která se konala 22.-23.11.2007 a kterou každoročně pořádá MPSV. 4. ročník byl zaměřen na péči o nejmenší děti a nesl název "Raná péče o děti mezi rodinou a státem". S příspěvky vystoupili čeští i zahraniční odborníci a také politici. Cílem těchto konferencí je mimo jiné podpořit debatu o rodinné politice, která není záležitostí pouze státu, ale její jednotlivé části spadají také do kompetencí regionů a obcí. Jak uvedl ministr práce a sociálních věcí. Přehled nejzajímavějších příspěvků.
Klíčová slova: politika populační; politika rodinná; rodina; rodina mladá; deti; chování demografické; chování rodinné; rodičovství; služby péče o děti; dávky sociální; konference

Klíčová slova v angličtině: population policy; family policy; family; young family; demographic behaviour; parenthood; SERVICES; care for children; social benefits; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Supply and demand for childrenĺs day-care facilities and its determinants in the Czech Republic. [Nabídka a poptávka po zařízeních denní péče o děti a jejich determinanty v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Manka goes to work. Public Child Care in Visegrad Countries. - Budapest : Budapest Institute for Policy Analysis, 2010. - ISBN 978-963-06-8850-5. - s. 21-40 (20 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Vývoj a zkvalitňování systému služeb denní péče o děti v ČR je ovlivněn řadou vzájemně podmíněných faktorů a vlivů. Tato stať předkládá jejich přehled a hodnocení. Zabývá se na straně jedné vlivy demografických změn a zaměstnanosti žen, subjektivními determinantami a individuálními preferencemi výběru a na straně druhé institucionálními, právními a finančními podmínkami poskytování denní péče.
 
Anotace v angličtině:  The development and improvement of the Czech system of day care services for children is determined by a set of mutually dependent factors and influences. This contribution aims to summarise and evaluate them. It deals with demographic and womenĺs employment issues, subjective determinants and private choices as well as institutional, legal and financial contexts of the day care services provision.
Klíčová slova: politika rodinná; zařízení péče o děti; služby péče o děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: family policy; services for family; child-care services; child care facilities; reconciliation of working and family life; preschool facilities
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1538
celkem stran: 124 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Služby denní péče o děti - požadovaná a nabízená možnost volby. [Day-care services ľ demanded and offered chance for choice]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prahu 21. století. - Praha : MPSV ČR, 2010. - ISBN 978-80-7421-017-4. - s. 45-56 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 10.-11.12. 2009,CST
Anotace:  Stať je krátkým zamyšlením nad otázkami, zda je potřebné a žádoucí rozšířit strukturu zařízení denní péče o děti a pokud ano, jestli existují dostatečné podmínky pro vytváření širokého spektra nabízených forem této péče. Na první otázku odpovídá, že ano, a dokládá to daty o proměnách vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud jde o druhou otázku, stať ukazuje na nedostatky v současném systému denní péče a jejich zdroje a nabízí některá dílčí řešení pro oblast alternativních forem péče. Mj. doporučuje odstranit resortní roztříštěnost a formální dělení zařízení denní péče o děti podle věku dětí a naopak posílit pluralitu podle individuálních potřeb. Připomíná, že chápeme-li systém zařízení denní péče o děti jako nástroj podpory harmonizace rodinného a pracovního života, není možné měnit tento systém nezávisle na dalších systémech v rámci rodinné politiky a nezávisle na dalších relevantních institucionálních systémech.
 
Anotace v angličtině:  The article is a short essay on questions whether it is desirable to enlarge a structure of day-care services for children, and if so whether there are sufficient conditions for creating a wide spectrum of services. An answer to the first question is yes. It has been proved by data on changing relations between supply and demand for such services. Regarding the second question the article points out shortages of the present day-care system and their sources and suggests solutions for creation of alternative forms of care. Among others it recommends to eliminate the diversification of the system by departmentsĺ competences and formal division of day-care by children age. On the contrary, plurality of forms by individual needs should be ensured. The author point out that when a system of day care for children is regarded as a measure for work-life balance promotion it is not possible to change the system independently from other family policy measures and from other relevant institutional systems.
Klíčová slova: služby péče o děti; sladění pracovního a rodinného života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: child-care services; reconciliation of family and work life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku [The Tagesmutter/Tagesvater in Austria]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 189 s. - ISBN 978-80-7416-330-2

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tagesmutter/Tagesvater je v Rakousku jednou ze státem uznaných forem služeb denní péče o děti. Tagesmütter/Tagesväter zde pečují o svěřené děti mladší 16 let (převážně však o malé děti) ve své vlastní domácnosti většinou společně s vlastními dětmi.
Tato studie byla vytvořena v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Poskytuje základní přehled o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku. Na základě zadání MPSV se věnuje především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování. Jelikož jednotná právní úprava činnosti Tageseltern v Rakousku neexistuje a její podmínky se stejně jako u ostatních forem denní péče o děti v jednotlivých spolkových zemích liší, stručné obecné pasáže jsou v textu doplněny podrobnějšími informacemi o řešení příslušné tematiky ve spolkové zemi Vídeň.
 
Anotace v angličtině:  The Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) system constitutes one of a number of state recognised forms of day care for children in Austria. Day mothers/fathers provide care for children under the age of 16 (mainly small children) entrusted to them in their own households, usually along with their own children.
This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which provides a basic overview of the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Austria. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing. Since no uniform legal framework for the activities of Tageseltern (day parents) exists in Austria and the conditions governing this system, as with other forms of day care for children, differ in the various reg
ions of the country, the brief general sections in the text are supplemented by more detailed information on the relevant issues as addressed in the Vienna region.
Klíčová slova: Rakousko; zařízení péče o děti; Tagesmutter/Tagesvater; služby péče o děti; děti předškolní; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Austria; Tagesmutter/Tagesvater; child care facilities; child day care services; early childhood care; pre-school children; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 20 s. : lit., obr., tab. + 4 přílohy

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Text představuje historii a vývoj profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůvy pro dětské koutky. Pozornost je věnována i autorizovaným osobám, u nichž je možné složit profesní zkoušku daných profesních kvalifikací. Součástí výstupu je i statistika absolventů profesních zkoušek a nástin možností jejich uplatnění v praxi. Analýza byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby" (zkr. MIKROJESLE), registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858, a hrazena z prostředků OPZ.
Klíčová slova: služby péče o děti; chůva; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: pre-school care; nanny; early childhood care; professional qualification
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva. / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 164 s.

[ Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a na umisťování dětí do takové služby péče. V rámci projektu byl nejprve proveden předvýzkum shrnující hlavní poznatky z výzkumů realizovaných v posledních letech v ČR na téma předškolní péče o děti. Samotné terénní šetření se zaměřilo na tři cílové skupiny. Zaprvé na matky s dětmi v předškolním věku, jež byly dotazovány na představy a reálné strategie slaďování práce a rodiny a na okolnosti, za kterých by byly ochotné umístit své děti do mikrojeslí. Zároveň bylo zjišťováno, zda a za jakých podmínek by se samy matky staly pečující osobou v mikrojeslích. Druhou cílovou skupinu tvořily profesionální pečující osoby, které v době výzkumu působily v oblasti péče o děti. Šetření zjišťovalo jejich postoje k nastavení parametrů vzniku a provozu mikrojeslí a jejich potenciální zájem mikrojesle zřídit či v nich pracovat. Třetí cílovou skupinou průzkumu byli zástupci obcí a měst. Zde se šetření zaměřilo zejména na otázku, zda by
dotázaní zástupci ve své obci službu mikrojeslí potřebovali či uvítali a jak by obec mohla či byla ochotna tuto službu podpořit.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; mikrojesle; šetření; mínění veřejné; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: child day care services; pre-school children; early childhood care; reconciliation family and professional life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT