Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 58 s.

[ Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001- 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu "Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the findings of the second stage of the research carried out between 2001 and 2003. The aim is to lay the groundwork for meeting the objectives of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The research is being conducted as a case study of a selected social care service (SCS). It was initiated in 2001 by a research on the SCS's staff and management. In 2002, it focused on the clients of the same SCS. The research on clients is contextualised within the same set of concepts as the previous research on the personnel (the culture of service provision, approaches and dilemmas, the standards of quality, etc.) which facilitates the comparability of views of individual groups of respondents (the personnel, clients, authorities).
Klíčová slova: služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; služby pečovatelská; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: personal social services; culture of social services; culture of provision of social services; social care services; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the third research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této průběžné zprávě jsou sumarizována zjištění poslední fáze výzkumu Pečovatelské služ-by (PS), jehož poznatky se stanou podkladem k projektu "Standardy kvality a kultura osob-ních sociálních služeb". Výzkum je koncipován jako případová studie zvolené PS a je rozlo-žen do tří fází - první fáze byla orientována na pracovníky a vedení služby, druhá fáze zahr-novala klienty a ve třetí, poslední fázi, jsme provedli šetření vybraných představitelů místní autority, kteří by dle našeho soudu mohli být pro fungování PS významní, či byli jako rele-vantní osoby označení vedoucí pracovnicí PS. Zpráva je rozdělena to tří kapitol. V první kapi-tole prezentujeme postoje představitelů místní autority k PS, jejich povědomí o koncepci a poslání, cílové skupině a fungování služby. Tato deskripce postojů a stanovisek představuje východisko pro následující kapitoly, které již mají analytický charakter. Druhá kapitola je věnována dilematům v přístupech ke klientům a vycházíme zde z předpokladu, že představite-lé autority s
vými strategiemi či politikou mohou přímo i nepřímo, záměrně či bezděčně ovliv-ňovat, jaké přístupy uplatňují pracovníci PS vzhledem ke klientům. Stěžejní je však kapitola třetí, která je členěna podle tzv. napětí, tedy oblastí, kde by současná praxe poskytování PS mohla kolidovat s navrženými Standardy kvality sociálních služeb. Tato napětí byla detailně rozpracována a spolu s návrhy na řešení předložena k diskusi na odborném semináři, kterého se zúčastnili pracovníci PS z celé republiky. Ve třetí kapitole se snažíme rozkrýt roli zřizova-telů ve vztahu k uvedeným napětím, zejména to, do jaké míry mohou zástupci místní autority přispívat k jejich vytváření, posilování či zmirňování. V překládané zprávě nejsou obsažena doporučení.
 
Anotace v angličtině:  This progress report summarises the findings of a final stage of the Social Care Service (SCS) research, the conclusions of which will lay the groundwork for the project "The Standards of Quality and the Culture of Personal Social Services". The research was designed as a case study of a selected SCS and was divided into three stages - the first one focused on the SCS's personnel and management, the second one involved its clients and the final stage con-sisted of a survey among selected representatives of local authorities, whom we considered potentially important for the functioning of the SCS or who had been designated as influential by the SCS's management. The report consists of three chapters. The first chapter gives an overview of the local authorities' attitudes towards the SCS, and their knowledge of the con-ception, the mission, the functioning and the target groups of the service. This description of attitudes and views then lays the groundwork for the analytical chapters to follow. The second cha
pter is devoted to the dilemmas concerning approaches towards the clients. It proceeds from the assumption that representatives of local authorities are in a position to influence, by choosing certain strategies and policies, the approaches towards the clients adopted by the SCS's personnel - whether this is done directly or indirectly, on purpose or unintentionally. The third chapter is of greatest importance. It is structured according to the so called "ten-sions", that is areas where the current practice of the service provision might collide with the proposed Standards of quality in social services. These tensions were analysed in detail, sup-plemented with suggestions for solutions and submitted for discussion at a seminar attended by employees of social care services from the whole Czech Republic. The third chapter exam-ines the role of the founders with respect to the tensions above, with a special emphasis on the extent to which the representatives of local authorities contribute to the emergence, the
rein-forcement as well as the settling of concrete tensions. This report does not include any rec-ommendations.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; nursing care; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions may arise between the policy of social services and the culture of work with clients in Social Care Service with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 79 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem z výzkumu zaměřeného na studium kultury poskytování služeb a přístupy ke klientům v Pečovatelské službě. Výzkum jsme realizovali metodou kvalitativní případové studie vybrané organi-zace Pečovatelské služby (PS). Případová studie byla rozdělena na tři etapy, přičemž nejprve jsme provedli šet-ření vedoucích i řadových pracovníků dané PS (v roce 2001), následně jejích klientů (r.2002) a nakonec zástup-ců zřizovatele této PS (r.2002 - 2003). Pro výzkum jsme si stanovili dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo shro-máždit výchozí poznatky pro dlouhodobé mapování změn kultury poskytování služeb a práce s klientem v českých PS, které by mohly být podníceny případným zaváděním Standardů kvality sociálních služeb. Tyto poznatky, jež zachycují stav před schválením připravovaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb, spolu s poznatky ze sledování vlivu tohoto zákona na kulturu práce s klientem v PS, budou užitečné při navrho-vání zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, bezprostředním cílem našeho výzkumu bylo určit a po-psat ty oblasti stávajícího fungování PS, ve kterých snaha o aplikaci Standardů kvality může vyvolávat problémy a napětí. To je také obsahem nyní předkládané závěrečné výzkumné zprávy.
 
Anotace v angličtině:  This report represents an outcome of a research that studied the culture of service provision and approaches towards clients in Social Care Service. The research was carried out in the form of a qualitative case study of a selected provider of Social Care Service (SCS). The case study was organized into three stages, with research on the SCSĺ management and personnel carried out first (in 2001), followed by research on the clients (2002) and representatives of the SCSĺ founder (2002 - 2003). Two main goals were pursued. First, the goal was to gather starting data for the longitudinal monitoring of changes in the culture of service provision and work with clients in Czech Social Care Services that might take place in connection with the prospective implementation of the Standards of quality of social services. This data thus describes the state of affairs before the awaited law, that shall regulate the area of social services, is approved. Together with observations of the impact of the law on the culture of work with clients in SCS, the data will be useful for the designing of the intended amendments to the Standards of quality. The second and more immediate research aim was to identify and describe those areas of the current SCSĺ practice where efforts to implement the Standards of quality might cause problems and ten-sions. It is this very issue that is dealt with in this final research report.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; quality of social sercvices; standards; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče. [Certain problems of financing of social and health bed care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: The XIIth International Conference .Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, EUR
Anotace:  Stárnutí populace představuje celosvětový jev. Nárůst podílu starých osob v populaci je zvláště patrný v ekonomicky vyspělých evropských zemích. V důsledku nepříznivého demografického vývoje roste potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské následné péče jak v domovech pro seniory, tak i v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ačkoli věková struktura, základní diagnózy a úroveň samoobsluhy klientů jsou v obou typech zařízení podobné, ekonomické a personální podmínky ošetřovatelské péče se značně liší. V léčebnách dlouhodobě nemocných hradí zdravotní pojišťovny téměř všechnu péči (zdravotní i sociální). Finanční spoluúčast pacienta neexistuje. Naproti tomu v domovech pro seniory zdravotní pojišťovny pouze nepatrně přispívají na zdravotní péči a domovy ošetřovatelskou péči financují z běžného rozpočtu, tj. na úkor sociálních služeb. Doporučení: Zavést v obou typech zařízení vícezdrojové financování s účastí zdravotních pojišťoven, státu a pacientů/klientů.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in homes for ageing people and health institutes (hospitals) for long-term patients. However the age structure, the basic diagnoses and the level of self-sufficiency of patients/clients of both types of institutions are essentially similar, economical and personal conditions of nursery care offered in the two types of institutions are very different. In institutes for long-term patients health insurance companies pay almost for all the care (medical and social). Financial participation of patient does not exist. On the other hand the health insurance companies give to houses for ageing people only a tiny contribution on the health care and the pensioners houses mostly finance the nursery care from the current budget i.e. at the expense of social services. Recommendations for future: To finance services in these institutions from multiple sources with participation of health insurance companies, government and patients/clients.
Klíčová slova: senioři; staří; stárnutí; péče zdravotní; služby pečovatelská; domovy pro seniory; financování

Klíčová slova v angličtině: the elderly; ageing of population; health care; nursery care; homes for ageing people; financing from multiple sources
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. [Social services provided for seniors in households.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2003. - 50 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Jejím cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby. U poskytovatelů pe-čovatelských služeb jsme pozornost zaměřili na dostupnost, obsah i rozsah jimi poskytovaných služeb, kontrolu jejich kvality, zkušenosti se sociálně patologickými jevy atd. Prostřednictvím pověřených obecních úřadů byly mapovány okolnosti spojené s péčí rodinného příslušníka. Pohled na problematiku doplňují poznatky pracovníků domovů důchodců a lékařů. Studie tak na základě výpovědi několika víceméně zainteresovaných aktérů vnáší pohled do domácností v nichž je péče seniorům poskytována a vyúsťuje do doporučení, která by mohla napomo-ci při řešení zjištěných skutečností.
 
Anotace v angličtině:  The study seeks answers to some questions from the area of provision of services to dependent seniors living in households outside institutional social care. The aim of the study was to bring some actual information about a social care provision through family members and subjects providing care services. Particular attention was paid to accessibility, contents and coverage of social services offered by providers, to a control of their quality, experience with pathological phenomena etc. Conditions related to family member's care were monitored through accredited local authorities. The view of relevant questions is complemented by knowledge of workers of homes of the elderly and practitioners. On the base of several concerned participants´ evidences the study introduces views into households providing care for seniors and brings some recommendations that could con-tribute to solutions of recognized facts.
Klíčová slova: služby sociální; staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; self-sufficiency; family social assistance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj výdajů na pečovatelskou službu v letech 1990 ľ 2008 a jejich efektivnost. [Development of care services expenditure in 1990 ľ 2008 and their effectiveness.]. / Ladislav Průša - In: Pečovatelská služba v České republice. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - ISBN 978-80-904668-0-7. - s. 51-76 (26 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní makroekonomické charakteristiky pečovatelské služby v letech 1990 ľ 2008. Změny systému financování pečovatelské služby po r. 1991. Příspěvek na péči a pečovatelská služby. Státní dotace na pečovatelskou službu. Vybavenost regionů pečovatelskou službou. Východiska hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb. Hodnocení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby. Možnosti zvýšení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby.
 
Anotace v angličtině:  Basic macro-economic characteristics of care services in 1990 - 2008. Changes in the financing system of care services after 1991. Care allowance and care services provision. State subsidies for care services. Care services facilities of regions. Basis for assessing the effectiveness of the social services financing. Evaluation of the effectiveness of financing and provision of care services. Possibilities of increasing the effectiveness of financing and provision of care services.
Klíčová slova: služby pečovatelská; služby sociální; postižení; staří; výdaje; výdaje sociální; příjemci; financování; příspěvek na péči; vybavenost regionů; poskytování pečovatelské služby; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: care services; nursing care; social services; disabled people; elderly; EXPENDITURE; social expenditure; recipients; financing; effectiveness of financing; care allowance; facilities of regions; provision of care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem: 432 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT