Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 58 s.

[ Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001- 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu "Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the findings of the second stage of the research carried out between 2001 and 2003. The aim is to lay the groundwork for meeting the objectives of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The research is being conducted as a case study of a selected social care service (SCS). It was initiated in 2001 by a research on the SCS's staff and management. In 2002, it focused on the clients of the same SCS. The research on clients is contextualised within the same set of concepts as the previous research on the personnel (the culture of service provision, approaches and dilemmas, the standards of quality, etc.) which facilitates the comparability of views of individual groups of respondents (the personnel, clients, authorities).
Klíčová slova: služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; služby pečovatelská; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: personal social services; culture of social services; culture of provision of social services; social care services; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: the half-way house case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 41 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu " Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů - standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech - přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů.
 
Anotace v angličtině:  This report gives an overview of the findings of the second research stage that contribute to meeting the long-term aim of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The project's aim is to improve the understanding of the functioning of a selected social service, prior to the implementation of the legislation on the standards of quality in social services. The groundwork will thus be laid for the long-term monitoring of the impact of governmental policy on the culture and quality of this concrete type of service. The research has been designed as a case study of a selected Half-way house (HWH). The first research stage was carried out in 2001 when the standards of quality were identified and interpreted primarily on the basis of interviews with the staff and the management of the HWH. In 2002, the case study continued with a research on the HWH clients. This stage centred around the same key concepts - the standards of quality, organisational culture, dilemmas of work
performance - and was based on the assumption that these concepts will take on different meanings in the views of the clients.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty

Klíčová slova v angličtině: social services; personal social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: Social care service case study. A progress report on the third research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této průběžné zprávě jsou sumarizována zjištění poslední fáze výzkumu Pečovatelské služ-by (PS), jehož poznatky se stanou podkladem k projektu "Standardy kvality a kultura osob-ních sociálních služeb". Výzkum je koncipován jako případová studie zvolené PS a je rozlo-žen do tří fází - první fáze byla orientována na pracovníky a vedení služby, druhá fáze zahr-novala klienty a ve třetí, poslední fázi, jsme provedli šetření vybraných představitelů místní autority, kteří by dle našeho soudu mohli být pro fungování PS významní, či byli jako rele-vantní osoby označení vedoucí pracovnicí PS. Zpráva je rozdělena to tří kapitol. V první kapi-tole prezentujeme postoje představitelů místní autority k PS, jejich povědomí o koncepci a poslání, cílové skupině a fungování služby. Tato deskripce postojů a stanovisek představuje východisko pro následující kapitoly, které již mají analytický charakter. Druhá kapitola je věnována dilematům v přístupech ke klientům a vycházíme zde z předpokladu, že představite-lé autority s
vými strategiemi či politikou mohou přímo i nepřímo, záměrně či bezděčně ovliv-ňovat, jaké přístupy uplatňují pracovníci PS vzhledem ke klientům. Stěžejní je však kapitola třetí, která je členěna podle tzv. napětí, tedy oblastí, kde by současná praxe poskytování PS mohla kolidovat s navrženými Standardy kvality sociálních služeb. Tato napětí byla detailně rozpracována a spolu s návrhy na řešení předložena k diskusi na odborném semináři, kterého se zúčastnili pracovníci PS z celé republiky. Ve třetí kapitole se snažíme rozkrýt roli zřizova-telů ve vztahu k uvedeným napětím, zejména to, do jaké míry mohou zástupci místní autority přispívat k jejich vytváření, posilování či zmirňování. V překládané zprávě nejsou obsažena doporučení.
 
Anotace v angličtině:  This progress report summarises the findings of a final stage of the Social Care Service (SCS) research, the conclusions of which will lay the groundwork for the project "The Standards of Quality and the Culture of Personal Social Services". The research was designed as a case study of a selected SCS and was divided into three stages - the first one focused on the SCS's personnel and management, the second one involved its clients and the final stage con-sisted of a survey among selected representatives of local authorities, whom we considered potentially important for the functioning of the SCS or who had been designated as influential by the SCS's management. The report consists of three chapters. The first chapter gives an overview of the local authorities' attitudes towards the SCS, and their knowledge of the con-ception, the mission, the functioning and the target groups of the service. This description of attitudes and views then lays the groundwork for the analytical chapters to follow. The second cha
pter is devoted to the dilemmas concerning approaches towards the clients. It proceeds from the assumption that representatives of local authorities are in a position to influence, by choosing certain strategies and policies, the approaches towards the clients adopted by the SCS's personnel - whether this is done directly or indirectly, on purpose or unintentionally. The third chapter is of greatest importance. It is structured according to the so called "ten-sions", that is areas where the current practice of the service provision might collide with the proposed Standards of quality in social services. These tensions were analysed in detail, sup-plemented with suggestions for solutions and submitted for discussion at a seminar attended by employees of social care services from the whole Czech Republic. The third chapter exam-ines the role of the founders with respect to the tensions above, with a special emphasis on the extent to which the representatives of local authorities contribute to the emergence, the
rein-forcement as well as the settling of concrete tensions. This report does not include any rec-ommendations.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; nursing care; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. [Homecare and Half-Way-Houses before Implementation of the Standards of Social Services Quality.]. / Libor Musil - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 7-8 (2002), s. 14-18.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem článku je zodpovědět otázku: "Jaké vnitřní standardy vybraných organizací osobních sociálních služeb regulují přístup pracovníků ke klientům?" Odpověď na tuto otázku vychází ze dvou případových studií vybraných místních organizací: pečovatelské služby a domu na půl cesty.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the article is to answer the question: "What are the standards which follow the workers of selected personal-social-services oranisations in approaching their clients?" The answer is based on two case studies of selected local organisations which are active in the field of homecare and of services of half-way-houses.
Klíčová slova: ČR; péče domácí; domy na půl cesty; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; Homecare; Half-Way-Houses; Standards of Social Services Quality; Culture of Personal Social Services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. [How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part I.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 35-48.

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor ]

Anotace:  Text je věnován otázce: Na jaké nesnáze mohou narazit pracovníci domu na půli cesty a organizací sociální péče při zavádění Standardů kvality sociálních služeb? Autoři presentují hypotézy o možných překážkách zavádění standardů kvality a odpovídající doporučení, která zformulovali na základě případové studie vybraného domu na půli cesty a případové studia vybrané organizace pečovatelské služby .
 
Anotace v angličtině:  The text is devoted to the question: What obstacles of quality standards implementations can personal of Social Care Organizations be confronted with? The authors define presumptions concerning possible obstacles of quality standards implementation and respective recommendations developed by the case study of selected Social Care Organization and by the case study of selcted Half-Way-House.
Klíčová slova: služby sociální; standardy kvality; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb; pomoc sociální

Klíčová slova v angličtině: quality standards; personal social services; culture of social services; social care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS. Průběžná zpráva z první fáze výzkumu. [he Impact of Social Services Policy on the Culture of Providing Personal Social Services in a Selected PSS. A progress report on the first research stage.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 71 s. - ISBN 80-87007-22-0

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V první fázi studie, z níž předkládáme tuto průběžnou zprávu, jsme se soustředili na proces vytváření vlastní politiky osobních sociálních služeb v rámci vybrané municipality. Naším cílem bylo získat dostatečné povědomí o relevantních aktérech, formě i obsahu vlastní politiky, a o postupu jejího vytváření, abychom se následně, ve druhé fázi výzkumu, mohli pokusit zachytit průmět těchto vlivů až do kultury poskytování osobních sociálních služeb konkrétní organizací.
 
Anotace v angličtině:  During the initial study stage, that we discuss in this progress report, we concentrated on the process in which the policy of personal social services is designed in a selected municipality. Our goal was to gain sufficient awareness of the relevant parties involved, the form and contents of the policy as such, and the process in which it is formulated. This understanding would subsequently, in the second research stage, allow us to seek to track the permeation of these influences as far as into the culture of personal social services as provided by specific organisations.
Klíčová slova: služby sociální; kultura poskytování sociálních služeb; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; social services policy; culture of providing; personal social services; quality of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. [Natural environment as the important implication of the social services for the elderly people.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Bydlení pro seniory.. - Brno : Vydavatelství ERA, 2006. - ISBN 80-7366-057-1. - s. 21-26 (6 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Text popisuje vývoj v sociálních službách pro seniory. Nejprve jsou popsána ideová východiska, která ovlivňují v současné době koncipování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, zejména význam setrvání v přirozeném prostředí a uchování přirozených sociálních a rodinných vazeb. Jednu z možných nových forem bydlení představuje tzv. chráněné bydlení či chráněné byty. V textu jsou příklady těchto služeb v Amsterodamu a ve Vídni.
 
Anotace v angličtině:  In this text are described development in the field of personal social services for the elderly people. At the first are presented the importance of natural environment as the basic ideological fundament of the new social services concept for this target group. The natural environment is prerequisite to hold the social relations. As the possibility how to manage the personal social services for the elderly in accord with this ideological fundament are described the sheltered living. In the article are presented the examples of sheltered living in Amsterdam and Wienna.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; senioři; bydlení chráněné; prostředí přirozené

Klíčová slova v angličtině: personal social services; eldery; sheltered living; natural environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. [The impact of social services policy on the culture of personal social services providing in a selected organization.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 68 s. - ISBN 978-80-87007-56-3

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním. Tento projekt byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané municipality na poskytování sociálních služeb na jeho území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zejména jsme se zaměřili na zachycení různých typů překážek, které se mohou postavit do cesty reálnému prosazení Standardů kvality do kultury poskytování služeb. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů kvality v poskytovatelských organizacích: administrativní pojetí a pojetí orientované na službu.
 
Anotace v angličtině:  The report summarizes the conclusions of the research project The Impact of the Standards of Quality of Social Services before they were enacted. This project focused on exploring the influence of municipal policy of social services in a selected municipality on the provision of local social services. In more specific terms, we concentrated on understanding the role of the Standards of Quality of Social Services within municipal policy, and the significance of municipal policy for establishing this tool within the culture of providing personal social services in a selected nongovernmental organization. The case study revealed a range of both internal and external factors which have had a major impact on the manner of implementation of the Standards of Quality in the field of the selected social service. We concentrated particularly on identifying the various types of obstacles that may hinder effective embedding of the Standards of Quality in the culture of service provision. The findings were then subjected to a broad debate amongst both theoreticians and practitioners and generalized into two distinct notions of implementation of the Standards of Quality in the providersĺ organizations: the administrative and the service-oriented model.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; obecní politika sociálních služeb; služby sociální osobní

Klíčová slova v angličtině: quality in social services; culture of provision of social services; municipal policy of social services; personal social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. [Dilemata, kterým čelí frontline pracovníci ve veřejnoprávní a nevládní péči o staré lidi.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Mirka Nečasová - In: Social Work in Restructured European Welfare Systems. / Vincenzo Fortunato. - Roma : Carocci, 2008. - ISBN 978-88-430-4559-4. - s. 95-113.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Kapitola se věnuje otázce "jak pracovníci se starými lidmi reagují na různé politiky české vlády, pokud jde o veřejnoprávní a nevládní organizace sociálních služeb, a jak jejich reakce modifikují jejich přístup ke klientům"? Kapitola popisuje český systém sociálního zabezpečení a souvisejících politik. Autoři komentují různá chápání sociální práce v rámci českých služeb pro seniory. V tomto kontextu potom popisují a srovnávají dilemata práce se seniory, se kterými mají lidé z obecní domácí péče a charitativní osobní péče zkušenost, a jejich reakce na tato dilemata.
 
Anotace v angličtině:  This chapter devotes to the question "how do workers with the elderly respond to the different policies of the Czech government in respect to statutory and non-governmental social service organisations and how do their responses modify their approach to their clients?" The chapter describes the Czech social security system and concerning policies. Authors comment on various understandings of social work in the Czech services for the elderly. In this context, they then describe and compare dilemmas of work with the elderly that people from Municipality Home-Care and Charity Personal Care experience and their responses to these dilemmas.
Klíčová slova: ČR; staří; práce sociální; služby sociální; služby sociální osobní; pracovníci sociální; organizace nevládní; home care; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social work; social services; social services for the elderly; personal social services; non-governmental organisations; HOME CARE; social security system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze ? [The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?]. / Kateřina Kubalčíková, Anna Chrňavá - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 3 (2010), s. 110-121 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Chrňavá, Anna ]

Anotace:  Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metodiky je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů ľ uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.
 
Anotace v angličtině:  The community planning is one of the social work methods. The basic point of this method is the userĺs participation on decision-making process in connection with the social intervention or social services planning. The first part of this text is focused on the theoretical concept and variable forms of participation. In the second part are discussed the particularities of Roma people as the social services users and possible risk of their participation on decision-making process. In following part are presented experiences with Roma people participation on community planning in a chosen locality.
Klíčová slova: ČR; plánování sociální; Romové; služby sociální; plánování komunitní; služby sociální osobní; uživatel; participace

Klíčová slova v angličtině: social work; social planning; social services; community planning; personal social services; Roma people; user; participation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT