Publikační činnost: 2012
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování služeb sociální péče v ČR - teoretická východiska a skutečnost [Financing of Social Care Services in the Czech Republic ľ Theoretical Starting-points and Reality]. / Ladislav Průša - In: Ekonomické rozhĺady (Economic Review). - ISSN 0323-262X - Roč. 41, č. 4 (2012), s. 418-438 (21 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  V roce 2007 vstoupil v platnost dlouho očekávaný nový zákon o sociálních službách. Jednou z nejvýznamnějších změn zavedených tímto zákonem byl nový systém financování služeb sociální péče. Cílem tohoto příspěvku, který je založen na aktuálních údajích o struktuře financování služeb sociální péče, je dokumentovat základní teoretické východisko tohoto systému. Cíl nebyl naplněn, což má za následek, že systém financování je neefektivní a systém služeb sociální péče stagnuje. Tato skutečnost je obzvláště alarmující s ohledem na očekávaný demografický vývoj. V závěru jsou nastíněna základní opatření, která by mohla přispět k překonání stávajících problémů.
 
Anotace v angličtině:  In 2007 there came into force a long-awaited new Act on social services. One of the most significant changes introduced by this Act was a new system of funding of social care services. The aim of the paper , which is based on current data on the structure of the funding of social care services, is to document the basic theoretical background of this system. The aim has not been fulfilled, with the result that the financing system is inefficient and the system of social care services has stagnated. This fact is particularly alarming in view of anticipated demographic trends. In the conclusion there are outlined basic measures that could contribute to overcoming existing problems.
Klíčová slova: služby sociální péče; financování služeb sociální péče; příspěvek na péči; dotace

Klíčová slova v angličtině: social care services; funding of social care services; care allowance; subsidies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace [The importance of standardization of social services at the time of liberalization]. / Renáta Halásková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-118-6

[ Halásková, Renáta ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních služeb z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Jedním z výstupů je návrh nového finančČního standardu služeb sociální péče. Aplikační část monografie vychází ze statistických údajů za období 2007-2011. Formou časových řad je analyzována vybavenost území sociálními službami dle krajů ČR a srovnávána s doporučenými standardy pro vybrané služby sociální péče určené seniorům, jako jsou domovy pro seniory, týdenní a denní stacionáře, pečovatelská služba, centra denních služeb a další.
 
Anotace v angličtině:  The monograph aims to define social services in the Czech Republic as an important segment of public services at a time when a number of these services are in the process of liberalization and privatization. Attention is paid to the standardization of services in general and standardization of social services from the qualitative and quantitative view. One of the outputs is a proposal of a new financial standard of services of social care. The section of application in the monograph is based on statistical data for the period of 2007-2011. The level of availability of social services facilities on the territory of the Czech Republic according to regions was analysed in the form of time series and then confronted with the recommended standards for selected social care services intended for the elderly such as homes for the elderly, weekly and daily social welfare institutions, domiciliary service, centres of daily services and other.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální péče; liberalizace; standardizace; vybavenost regionů; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: social services; services of social care; liberalization; standardization; level of availability of facilities of social services in the region; care allowance; subsidies from the state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of Central European Countries [Prediktory dostupnosti a variability služeb sociální péče zamřených na seniory: srovnání Středoevropských zemí]. / Štěpánka Lehmann, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113-132 (20 s.).

[ Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Stárnutí evropské populace představuje výzvu pro současné systémy sociální péče a zejména dostupnost individualizované formální sociální péče o seniory. Tento článek analyzuje 8 středoevropských zemí a zkoumá kontextové faktory, které podporují nebo brání rozvoji těchto služeb. Kvalitativní a kvantitativní data z Eurostatu a mezinárodního projektu Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European byla analyzována pomocí vícerozměrného škálování a vícenásobné korespondenční analýzy. Výsledky ukazují, že dostupnost a variabilita služeb sociální péče především souvisí s ekonomickými ukazateli, věkovou strukturou populace a mírou ne/zaměstnanosti. Dosažená zjištění dále naznačují, že místní vlády by měly, zamýšlejí-li restrukturalizaci svého systému sociální péče, brát v úvahu současné působení více faktorů na utváření tohoto sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The aging of the European population represents a challenge for the current systems of social care services and in particular for the availability of individualized formal social care for older people. This article looks at 8 Central European countries and explores the contextual factors that boost or inhibit the development of these services, identifies the most important among them, and describes the specific contexts that are conducive to the development of social care services for older adults. Qualitative and quantitative data from Eurostat and the international project Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities were analyzed using multidimensional scaling and multiple correspondence analysis. The results indicate that the availability and variety of social care services are above all linked to economic indicators, the age structure of the population, and un/employment rates. Moreover, the contextual factors tend to have a combi
ned influence on the social care system. These findings imply that before restructuring the systems of social care services, local governments should take into consideration the simultaneous effect of multiple factors. However, the exploratory results of this study need to be verified in a larger number of diverse countries.
Klíčová slova: starší dospělí; služby sociální péče; dostupnost sociálních služeb; rozmanitost; Evropa sttřední; kontextové faktory; analýza proměnných

Klíčová slova v angličtině: older adults; social care services; availability; variety; contextual factors; Central Europe; analysis of covariates
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Článek nebyl zpracován v rámci činností VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe [Financing of social care services in the Czech Republic - theory and practice]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 2-9 (8 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Po zhruba 15 letech očekávání vstoupil v r. 2007 v platnost zákon o sociálních službách. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou tento zákon zavedl, byl nový systém financování sociálních služeb. Cílem tohoto příspěvku je na základě aktuálních dat o struktuře financování služeb sociální péče dokumentovat, že základní teoretická východiska tohoto systému nebyla naplněna, což má za následek, že systém financování je neefektivní a celý systém sociálních služeb i nadále stagnuje. Tato skutečnost je alarmující především z hlediska očekávaných demografických trendů. V závěru příspěvku jsou proto naznačena některá klíčová opatření, která by přispěla k odstranění dnes existujících problémů.
 
Anotace v angličtině:  After a wait of approximately 15 years, the Social Services Act came into effect in 2007. One of the most significant changes to be introduced by this act was the new social services financing system. Using current data on the structure of the social services financing system, this paper aims to document the fact that the system's fundamental theoretical starting points have not been fulfilled, resulting in the financing system being inefficient and the entire social services system continuing to stagnate. This is alarming, especially in light of the anticipated demographic trends. In its conclusion, the paper therefore indicates several key measures contributing towards eliminating the problems that exist today.
Klíčová slova: služby sociální péče; financování služeb sociální péče; příspěvek na péči; dotace; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: social care services; financing of social services; care allowance; subsidy; compensation payment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of central European Countries [Prediktory dostupnosti a rozmanitosti služeb sociální péče pro starší dospělé: Srovnání zemí střední Evropy]. / Štěpánka Lehmann, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113.132 (20 s.).

[ Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Stárnutí evropské populace představuje výzvu pro současné systémy služeb sociální péče a zejména pro dostupnost individualizované formální sociální péče pro starší lidi. Tento článek se zaměřuje na 8 zemí střední Evropy a zkoumá kontextuální faktory, které zvyšují nebo brzdí rozvoj těchto služeb, identifikuje nejdůležitější z nich a popisuje konkrétní kontexty, které jsou příznivé pro rozvoj služeb sociální péče pro starší dospělé. Byly analyzovány kvalitativní a kvantitativní údaje z Eurostatu a mezinárodního projektu Bydlení a domácí péče pro seniory a zranitelné lidi a strategie lokálního partnerství v středoevropských městech. Výsledky ukazují, že dostupnost a rozmanitost služeb sociální péče jsou především spojeny s ekonomickými ukazateli, věkovou strukturou populace a mírami ne/zaměstnanosti. Kontextuální faktory mívají navíc kombinovaný vliv na systém sociální péče. Tato zjištění naznačují, že před restrukturalizací systémů služeb sociální péče by měly místní samosprávy vzít v úvahu současný vliv více
faktorů. Průzkumné výsledky této studie je však třeba ověřit ve větším počtu různých zemí.
 
Anotace v angličtině:  The aging of the European population represents a challenge for the current systems of social care services and in particular for the availability of individualized formal social care for older people. This article looks at 8 Central European countries and explores the contextual factors that boost or inhibit the development of these services, identifies the most important among them, and describes the specific contexts that are conducive to the development of social care services for older adults. Qualitative and quantitative data from Eurostat and the international project Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities were analyzed using multidimensional scaling and multiple correspondence analysis. The results indicate that the availability and variety of social care services are above all linked to economic indicators, the age structure of the population, and un/employment rates. Moreover, the contextual factors tend to have a combi
ned influence on the social care system. These findings imply that before restructuring the systems of social care services, local governments should take into consideration the simultaneous effect of multiple factors. However, the exploratory results of this study need to be verified in a larger number of diverse countries.
Klíčová slova: staří; služby sociální péče; dostupnost péče; rozmanitost; kontextuální faktory; Evropa střední

Klíčová slova v angličtině: older adults; social care services; availability; variety; contextual factors; central Europe; analysis of covariates
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  ISSN 1540-7314 (Online)
DOI: 10.1080/01488376.2014.959150
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Lze v cizině najít inspiraci pro modifikování systému služeb sociální péče v České republice? [Can you find inspiration abroad for modifying the system of social care services in the Czech Republic?]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 315-326 (12 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Obyvatelstvo v ČR stárne, systém sociálních služeb není na následky připraven. Cílem příspěvku je proto pokusit se na základě mezinárodního srovnání systémů sociálních služeb v evropských zemích identifikovat některá řešení, která by byla vhodná reflektovat v systému sociálních služeb v ČR. Různá organizace sociálních systémů v jednotlivých zemích určuje možnost reflektovat řadu principů, které se na ně vztahují. Klíčové zdroje informací by proto měly být hledány především ve středoevropských zemích - zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku. V těchto zemích jsou aplikovány obdobné principy při řešení individuálních sociálních situací jako u nás. Možná řešení lze nalézt hlavně v systému financování sociálních služeb, zejména při zvyšování počtu stupňů závislosti, při zvyšování rozsahu činností a potřeb při posuzování stupně závislosti, při určování jejich váhy a při významném prodloužení období poskytování podpory při dlouhodobém ošetřování člena rodiny.
 
Anotace v angličtině:  Population in the Czech Republic is aging, the system of social welfare services is not prepared for the consequences that follow. The aim of the paper is therefore to try to identify some solutions that would be appropriate to reflect on the system of social services in the Czech Republic on the basis of the international comparison of social services systems in European countries. The different organization of social systems in individual countries determines the possibility of reflecting a number of principles that apply to them. Key sources of information should therefore be sought primarily in Central European countries ľ particularly in Germany, Austria and Slovakia. In these countries, similar principles apply to solving individual social situations as in our country. Possible solutions can be found mainly in the system of financing social services, in particular in increasing the number of degrees of dependence, in increasing the range of activities and needs in assessing the degree of dependence, in
determining their weight and in significantly prolonging the period of provision of support for long-term nursing a family member.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; SRN; SR; služby sociální péče; komparace mezinárodní; financování sociálních služeb; posuzování nároku; posuzování potřeb; posuzování stupně závislosti

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Slovakia; Germany; social care services; international comparison; financing of social services; assessing the degree of dependence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT