Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jaká je optimální forma organizace poskytující veřejné služby. [What is the optimum form of organisations providing social services.]. / Ladislav Průša - In: Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy, zkušenosti. Sborník referátů Sekce I. semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra veřejné ekonomie, 2006. - ISBN 80-210-3956-6. - nestr. (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Brno, 26.-27.1.2006, CST
Anotace:  V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy došlo k převedení zřizovatelských funkcí v zařízení poskytující veřejné služby z bývalých okresních úřadů do samosprávné působnosti krajů, obcí a měst. V souvislosti s ekonomickými problémy, které měla naprostá většina těchto zařízení, hledají v současné době tyto subjekty optimální organizační formy těchto zařízení tak, aby ze svého rozpočtu nemusely jejich činnost dostatečně subvencovat. Příspěvek se zaměřuje na analýzu výhodnosti jednotlivých organizačních forem pro vybrané typy veřejných služeb.
 
Anotace v angličtině:  As part of the implementation of the 2nd phase of the public administration reforms management functions for facilities providing social services were transferred from the former district authorities to the self administration authorities of regions, municipalities and towns. Due to the financial problems which the vast majority of these facilities experienced, the authorities are currently looking for the optimum organisational forms for these facilities so that they do not have to subsidise their activities excessively. This contribution focuses on analyses of the suitability of the different organisational types for the selected types of public services.
Klíčová slova: služby sociální; sluzby veřejné; organizace; organizace neziskové; financování; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; services; organizations; nonprofit organizations; financing; public administration
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU [The Funding of Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation]. / Ladislav Průša, Mirka Wildmannová - In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X - Roč. 43, č. 4 (2014), s. 507-515 (9 s.).

[ Průša, Ladislav - Wildmannová, Mirka ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká republika vstoupila do EU v květnu 2004 a jednou z podmínek členství bylo sladit právní prostředí v ČR tak, aby bylo v součinnosti s jednotným trhem EU. Od té doby se právní prostředí vyvíjelo v reakci na nové změny. V roce 2006 byla přijata Směrnice o službách na vnitřním trhu (Directive on services in the internal market), která mimo jiné specifikuje pravidla pro spravedlivou soutěž. Tato pravidla státní podpory limitují schémata financování, které mají zakladatelé organizací poskytujících sociální služby k dispozici na financování těchto organizací. Pozornost je věnována překážkám, které právní předpisy EU způsobily dostupným schématům financování sociálních služeb v České republice a případným rozporům, které přináší rozdílnost v nastavení financování sociálních služeb dle národní legislativy ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic joined the European Union in May 2004 and one of the conditions for membership was to reconcile the legal environment in the Czech Republic so that it would be in synergy with the single market of the EU. Since then, the legal environment has evolved in response to newly arising changes. In 2006, the Directive on services in the internal market was adopted, which among other things specifies the rules governing fair competition. These state aid rules limit the funding schemes that founders of organisations providing social services have available for the financing of these organisations. Attention will be paid to obstacles created by EU legislation to the schemes available for social services funding in the Czech Republic and possible discrepancy with implementing EU law making into the requirements of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; zákonodárství; sluzby veřejné; podpora veřejná; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; social services funding; subsidies from the state budget; care allowance; public services; public support
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz Do 1588
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [The potential for the application of selected work evaluation methods in the public and civil service sectors]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 20-25 (6 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sed
m metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.
 
Anotace v angličtině:  The choice of a suitable method of assessing the complexity, accountability and workload, the relevance of the assessed criteria and their updating in response to the development of the content of the work performed is a basic prerequisite for a fair remuneration of employees. The development of new technologies (automation, robotic automation and digitization), as well as the increasing emphasis on continuous training of employees and the emergence of new work activities, change the demands for work itself. These changes are going in the work carried out in public services, the state administration and the private sector. The aim of the paper was to find possibilities of application of selected systems and methods of work evaluation, both domestic and foreign, for the use of the work evaluation of public servants and employees in public services. There were analyzed strengths and weaknesses, including revealing of opportunities to specify the currently used Analytical Method of Work Evaluation applied just t
o assess the work of civil servants and employees in public services. The analysis was focused on seven methods, namely: REFA; Bedaux system; NEMA; Criteria comparison method; Decision-making method; Method Urwick Orr; ISOS job evaluation system.
Klíčová slova: hodnocení práce; sluzby veřejné; zaměstnanci státní; práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; work; public service; civil servants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT